Ștefan Florescu — Dicționar analogic (1938) (?)

La sfârșitul grupului fiecărui cuvânt central urmează, după litera v., cuvintele centrale antonime acestuia, sau de un înțeles contrariu, mai larg.

De pildă, cuvintele cu înțeles opus cuvântului central abil sunt: dobitoc, grosolan, slab, stângaciu.

A

abil

agil, artist, capabil, competinte, cunoscător, deprins, desmorțit, desghețat, destoinic, dibaciu, diplomat, exersat, expert, fin, forte, hotărît, îndemânatec, ingenios, insinuant, intrigant, inventiv, iscusit, istet, iute, lingușitor, mlădios, pehlivan, pișicher, politic, priceput, rafinat, șiret, șmecher, sprinten, subtil, tare, viclean

a se descurca, a insinua, a mașina, a manevra, a avea resurse, a trage sfori, a trage ițele

aptitudine, artă, artificiu, captațiune, dar, dexteritate, expedient, finete, inteligență, ipocrizie, iscusință, manej, manoperă, meșteșug, merit, metodă, obișnuință, practică, procedeu, rețetă, sfori, stratagemă, știință, talent, tertipuri, truc, viclenie, viclesug, vulpoiu

v. dobitoc, grosolan, slab, stângaciu

absență

absent, anulat, în contumacie, desființat, disponibil, epuizat, evaporat, invizibil, interimar, de negăsit, secat, suprimat

a ascunde, a escamota, a lipsi, a părăsi, a pieri, a scăpa, a scoate, a șterge-o

absenteism, alibi, carență, concediu, defect, deficiență, deficit, dispersiune, distrugere, eclipsă, escapadă, fugă, greșală, interimat, lacună, lipsă, nimicire, omisiune, suprimare, uitare

v. a fi, prezență

absurditate

absurd, ageamiu, buimac, caraghios, ciudat, distrat, dobitoc, extravagant, ilogic, incoerent, inconsecvent, irațional, naiv, nătâng, năuc, nebun, nechibzuit, neghiob, nelogic, nerațional, nerod, nesăbuit, nesocotit, nul, stupid, tâmpit, uimitor

a bate câmpii, a divaga, a rătăci, a ului

aberație, aiureală, antilogie, antinomie, cretin, enormitate, insanitate, ineptie, logomahie, nechibzuință, non-sens, prostie, ușurință, zăpăceală

v. adevăr, just, înțelepciune, a raționa

acțiune

activ, ager, agil, desghețat, desmorțit, energic, furios, grăbit, harnic, hotărît, întreprinzător, iscusit, mlădios, muncitor, neastâmpărat, neobosit, ocupat, pornit, puternic, sârguitor, sburdalnic, sglobiu, sprinten, suplu., svelt, tare, vioiu, zelos

a accelera, a acționa, a brusca, a colabora, a combate, a conduce, a conclucra, a coopera, a entuziasma, a executa, a exploata, a grăbi, a împlini, a îndatora, a se îndeletnici, a indeplini, a îndruma, a înfăptui, a înflăcăra, a însoti, a însufleti, a interveni, a întreprinde, a intriga, a lucra, a manevra, a mașina, a se ocupa, a opera, a participa, a practica, a precipita, a realiza, a săvârși, a stărui, a unelti, a urzi

act, activitate, actor, afacere, agent, amestec, animație, ardoare, autor, complice, conflict, datorie, demers, diligente, exercițiu, factotum, faptă, funcțiune, gest, inițiativă, ispravă, luptă, manoperă, mers, mișcare, obligațiune, operă, operator, părtaș, promotor, sarcină, slujbă, treabă, viață, zel

v. ezitare, imobil, inactiune, liniște, mort, pasiune, slab, steril

a acuza

a admonesta, a ataca, a atribui, a bârfi, a calomnia, a cleveti, a deferi, a defăima, a denunta, a detracta, a dezaproba, a dojeni, a imputa, a încrimina, a inculpa, a insinua, a învinovăți, a învinui, a judeca, a ocărî, a pârî, a ponegri, a reproșa, a taxa de, a terfeli

acuzație, afurisanie, anatemă, blestem, delator, difamator, diatribă, intimat, scară, mustrare, påră, prevenit, rechizitoriu, reclamatie

v. nevinovat, a ierta

adevăr

adevărat, autentic, cert, curat, exact, drept, franc, hotărît, încredintat, incontestabil, just, matematic, necontestat, netăgăduit, pozitiv, precis, punctual, rational, real, sigur, sincer, veridic, veritabil, verosimil

a adeveri, a atesta, a cenzura, a cerceta, a certifica, a contesta, a controla, a critica, a desluși, a dezamăgi, a deziluziona, a dovedi, a examina, a garanta, a limpezi, a lămuri, a lumina, a proba, a supraveghea, a tăgădui, a verifica

axiomă, bun simț, principiu, proverb, știință, veracitate, vidi

v. absurd, artificial, fabulă, fals, fantomă, a înșela, invențiune, a minți, a apărea

admirație

admirabil, considerabil, excelent, extraordinar, frumos, interesant, minunat, neobișnuit, răpitor, remarcabil, superior, surprinzător, transportat, uimitor

a admira, a ameti, a aprecia, a contempla, a entuziasma, a se extazia, a fascina, a fermeca, a idolatriza, a înmărmuri, a încânta, a înfiora, a înflăcăra, a pretui, a stima, a zgudui

diletant, emoție, fanatic, fiori, laudă, mirare, stimă, vază, zel

v. dispreț, dezaprobare, inferior, mustrare, plictiseală, a râde, ură, urât

adunare

federativ, parlamentar, sindical, sinodal, solidar

a aduna, a convoca, a deschide, a dizolva, a grămădi, a împreuna, a închide, a întruni, a participa, a proroga, a ridica ședinta, a strânge, a subscrie

acord, adunătură, aliantă, anturaj, areopag, armată, armie, asistent, asociație, atelier, bandă, breaslă, cabală, capelă, cârd, ceată, cenaclu, centru, cerc, club, comitet, companie, complot, comunitate, conciliu, conclav, confederație, conferință, congregație, congres, consistoriu, conspirație, convențiune, corp, corporație, coterie, cruciadă, cunoștință, curte, deliberare, dietă, droaie, federalism, federație, francmasonerie, gașcă, gloată, grup, haită, harem, hordă, institut, înțelegere, învoială, juntă, legătură, ligă, lume, membru, meserie, meeting, morman, ordie, oaste, obștie, odaie, ogradă, petrecere, profesiune, recepțiune, salon, sanhedrin, școală, ședință, seminție, seraiu, serată, sesiune, sfat, sindicat, sinod, sobor, societar, societate, stol, tagmă, tovărășie, trib, trupă, uniune, uneltire

v. a desface, a divide, a fugi, a înlătura

afabil

abordabil, accesibil, agreabil, afectuos, amabil, Linevoitor, amical, blajin, blând, bun, curtenitor, drăgălaș, drăgăstos, familiar, frățesc, gingaș, îndatoritor, intim, iubitor, părintesc, plăcut, politicos, prietenesc, primitor, simplu, sociabil

v. dispreț, grosolan, mânie, neplăcut, posac, rău, ură

a afirma

afirmativ, asigurător, cert, dogmatic, ex catedra, categoric, mortis, ex profeso, pozitiv, sigur, tăios

a adeveri, a anunța, a arăta, a articula, a asigura, a atesta, a avansa, a blestema, a cânta, a certifica, a confirma, a declara, a dovedi, a face cunoscut, a garanta, a jura, a încredința, a insista, a întări, a se manifesta, a menține, a se opune, a povesti, a pretinde, a proclama, a se pronunța, a protesta, a publica, a recita, a se rosti, a sprijini, a spune, a stărui, a susține, a trâmbița, a zice

alegațiune, aserțiune, teză, versiune

v. a contrazice, a dezaproba, a desface, nu

a ajuta

ajutător, auxiliar, bun, caritabil, propice, săritor, serviabil, util

a da, a alina, a asista, a colabora, a concura, a conlucra, a contribui, a coopera, a facilita, a folosi, a înlesni, a întări, a ocroti, a participa, a proteja, a seconda, a sprijni, a susține, a ușura

ajutor, dar, donație

v. contrariu, cruzime, dispreț, a părăsi, periculos, a vătăma

a alege

ales, distinct, distins, diferit, electiv, eligibil, select

a adopta, a admite, а cerne, a coopta, a se decide, a deosebi, a diferenția, a distinge, a îmbrățișa, a invidia, a lua, a opta, a plăcea, a vota

antologie, caimac, calitate, candidat, cremă, concurs, discernământ, elită, elecțiune, favoare, floare, judecată, predilecție, preferință, scrutin, sufragii, triaj

v. asemănător, dezordine, a ezita, frică, obscuritate

altul

contrar, deosebit, diferit, discordant, disparat, distinct, divergent, eteroclit, eterogen, incomparabil, inegal, inferior, major, minor, neregulat, nestatornic, opus, potrivnic, schimbător, variabil

abatere, alter-ego, contrast, dezacord, diferentă, diferențiere, disparitate, diversitate, diviziune, felurime, împotrivire, nepotrivire, nuanță, opoziție, piedică, soiu, specie, varietate

v. asemănător, armonie, dezordine, durată, imobil, inacțiune, statornic

ambiție

arivist, gelos, infocat, intrigant, invidios, nesăturat, pătimaș, pretendent, zelos

a ajunge, a aspira, a cere, a izbuti, a jindui, a nemeri, a obține, a parveni, a potoli, a râvni, a reuși, a satisface, a solicita, a suspina, a umbla, a ura, a urzi, a vrea

ardoare, aventurier, cabală, candidat, dor, dorință, demers, ideal, încercare, lăcomie, manevră, manoperă, nădejde, năzuință, nesațiu, pasiune, plan, poftă, pornire, scop, sete, șiretlic, succes, voință

v. dispreț, desperare, inacțiune, insensibil, plin, prudență

amor

amorezat, capricios, duios, galant, gelos, gingas, indiferent, platonic, rece, seducător, sentimental, tandru, transportat

a ameti, a consola, a cuceri, a desmierda, a idolatriza, a îmbăta, a iubi, a linguși, a mângâia

Adonis, amant, amoraș, ardoare, curte, Don Juan, dragoste, favoare, fidelitate, flacără, flirt, foc, idol, înclinare, infidelitate, obiect, pasiune, patimă, pizmă, pornire, răceală, sentiment, toană, văpaie

v. dispreț, mânie, plictiseală, a râde, ură

aprobare

admisibil, nimerit, probant

a accepta, a adera, a agrea, a aplauda, a confirina, a consimți, a împărtăși, a împuternici, a încuviinta, a învoi, a se învoi, a permite, a primi, a ratifica, a sancționa, a trece

aclamațiune, acord, adeziune, asentiment, partizan, sufragiu, uniune, vot

v. contrariu, a contrazice, dezaprobare, dispreț

a arăta

arătător, curios, interesant, învederat, revelator

a acuza, a anunța, a comunica, a desfășura, a destăinui, a denunta, a expune, a indica, a prezenta, a produce, a propune, a oferi, a semnala, a stigmatiza, a trăda, à vedea, a viza

afirmare, alegațiune, arătare, demonstratie, desfășurare, etalaj, exhibiție, expoziție, expunere, indicator, martor, mărturie, paradă, spectacol, tablou, vedere, vitrină

v. ascuns, invizibil, mister, necunoscut, obscur, secret

armonie

acceptabil, armonios, compatibil, de conivență, împreună, simetric, simpatic

a acomoda, a acorda, a se acorda, a adapta, a aranja, a asocia, a asorta, a coordona, a se concerta, a concilia, a concorda, a dispune, a fraterniza, a se împăca, a se invoi, a pactiza, a se potrivi, a rândui, a uni

afinitate, ansamblu, asemănare, cadență, comunitate, concert, conformism, consonantă, euritmie, împerechere, măsură, orânduială, ordine, ritm, similitudine

v. dezordine, desgust, a divide, opunere, sgomot

artă

abilitate, artist, chemare, dar, dispoziție, entuziasm, estetică, focul sacru, frumos, geniu, gust, ideal, imaginație, inclinare, inspiratie, măestrie, manieră, meșteșug, mod, practică, pricepere, profesiune, știință, stil, technică, vocațiune

v. banal, dificultate, grosolan, stângaciu, urît

artificial

convențional, dres, factice, fals, fanfaron, himeric, iluzoriu, înșelător, ipocrit, meșteșugit, mincinos, nefiresc, postiș, prefăcut, specios, subtil, zadarnic

a contraface, a deghiza, a disimula, a fabrica, a falsifica, a farda, a imita, a împodobi, a înfrumuseta, a parodia, a plagia, a plăzmui, a poci, a simula, a sofistica, a sulemeni, a travesti, a truca

v. adevăr, just, lesne, sincer

artist

abil, artistic, bogat, consumat, desăvârșit, destoinic, dibaciu, exact, facil, fals, fecund, firesc, frumos, grafios, îndemânatec, josnic, lesne, migălos, minuțios, natural, original, picant, plastic, priceput, puternic, sărac, sincer, spiritual, ușor

a concepe, a inspira, a insufla, a înzestra, a trișa, a truca, a zămisli

actor, adevăr, amator, aptitudine, căldură, chemare, comediant, compoziție, dar, dispoziție, distincțiune, duh, efect, eleganță, entuziasm, executant, expresie, forță, geniu, gust, ideal, iluziune, impresie, imaginație, invențiune, maestru, manieră, meserie, platitudine, practică, practician, profesiune, șic, spirit, talent, technică, vervă, virtuos, vocațiune

v. banal, dobitoc, defect, grosolan, slab, șters, stângaciu

ascultare

disciplinat, docil, iobag, orb, pasiv, rob, sclay, șerb, servil, subordonat, supus, timid, umil

a asculta, a ceda, a se conforma, a disciplina, a dresa, a se inclina, a se încovoia, a se infeuda, a observa, a subjuga, a subordona, a se supune, a urma

biciu, dependentă, jug, nuia, obedientă, respect, servitute, supunere, vargă

v. neascultare, orgoliu, poruncă, revoluție, voință

ascuns

anonim, clandestin, confidential, confuz, deghizat, echivoc, pe furiș, incognito, indescifrabil, insondabil, intunecos, invizibil, latent, necunoscut, neobservat, obscur, ocult, prefăcut, retras, șiret, tainic, viclean

a acoperi, a disimula, a dispare, a se eclipsa, a se furișa, a îngropa, a înăbuși, a învălui, a înveli, a izola, a masca, a pieri, a piti, a scăpa, a șterpeli, a sustrage, a tăinui

adâncătură, ascunziș, carceră, colțișor, criptă, criptografie, desiș, discreție, eclipsă, intuneric, ipocrizie, mister, negură, noapte, nour, paravan, penumbră, perdea, pivniță, plic, răscolt, secret, stor, tainiță, temniță, umbră, văl, voal

v. clar, renume, reputație, sigur, simplu, a vedea

asemănător

acelaș, adecuat, analog, asemenea, comparabil, conform, deopotrivă, dublu, echivalent, egal, ejusdem farinac, fals, identic, imitativ, literal, monoton, omogen, omolog, omonim, plagiat, similar, sinonim, textual, uniform, unitar

a se asemăna, a asimila, a asorta, a calchia, a se conforma, a contraface, a copia, a corespunde, a decalca, a imita, a maimuțări, a pastișa., a plagia, a se potrivi, a prăda, a reaminti, a reasorta, a recunoaște, a reproduce, a restitui

afinitate, corelațiune, duplicat, imagine, legătură, maimuță, paritate, pastiș, portret, proporție, raport, relație, similitudine, simulacru, un

v. altul, opunere

asociat

aliat, impreună, solidar

a adera, a se alia, a asista, a se asocia, a colabora, a se coaliza, a se infeuda, a se însoți, a se întovărăși, a se lega, a se solidariza

adunare, alianță, armonie, cartel, colaborare, complice, consortiu, cumătru, partener, societate, tovarăș, unealtă, uniune

v. a desface, a divide, contrariu

atitudine

aplecat, cumpătat, demn, demonstrativ, distinctiv, duios, expansiv, gârbovit, melancolic, modest, plecat, prudent, simplu, smerit, trist, umil, visător, vrednic

a se apleca, a se așeza, a avea atitudine, a se cățăra, a se ciuciuli, a se culca, a se curba, a se expune, a se fâtâi, a se frământa, a gesticula, à se ghemui, a se gudura, a se înclina, a se încovoia, a se îngâmfa, a se întinde, a lua atitudine, a se lungi, a mima, a păstra atitudine, a se pleca, a se pitula, a se înăbuși, a se propti, a se prosterna, a se răsturna, a se rezima, a se ridica, a se ruga, a se sgribuli, a se sprijini, a sta, a stărui, a se suci, a suplica, a se svârcoli, a se târî, a se ține, a se trânti, a trona, a se umfla, a se umili, a zăcea

aer, alură, aparență, aspect, dispoziție, fason, figură, gen, înfățișare, intenție, maniere, miers, mină, port, postură, poză, poziție, prestanță, stângăcie, ținută, turnură

v. a ezita, a fugi, ipocrizie

a atrage

atrăgător, plăcut, răpitor

a absorbi, a ademeni, a angaja, a capta, a captiva, a cuceri, a fascina, a fermeca, a încânta, a ispiti, a momi, a orbi, a place, a robi, a seduce, a transporta, a vrăji

afinitate, agrement, atracție, avansuri, grație, magie, rnagnet, mreje, plăcere, tentație

v. desgust, plictiseală, ură, urît

auster

aspru, cumpătat, dezinteresat, grav, impozant, indiferent, înțelept, măsurat, neîngăduitor, nepăsător, patriarhal, răslet, rece, respectabil, rigid, riguros, serios, sever, sobru, strașnic, strict, teapăn, venerabil

v. afabil, agreabil, bunătate, desfrâu, îndatoritor, licență, plăcut, vesel

avar

apucător, avid, calic, cârpănos, econom, egoist, hrăpåret, hrăpitor, harpagon, lacom, meschin, mercantil, nesățios, Tapace, sgârcit, sgârie-brânză

a acapara, a aduna, a tezauriza, a se tocmi

avariție, comoară, cupiditate, interes

v. a da, dar, curaj, fecund, a uza

a avea

a ajunge la, a-și apropia, a căpăta, a câștiga, a căpăta, a deține, a dobândi, a obține, a ocupa, a păstra, a poseda, a-și procura, a relua, a stăpâni, a ține, a uza

avere, beneficiu, bun, bogăție, patrimoniu, proprietate, uz

v. lipsă, nimic, a pierde, ruină, sărac

aventură

aventuros, hazardat, îndrăzneț, întreprinzător, nesocotit

a se aventura, a se expune, a întreprinde, a risca

accident, aventurier, caz, circumstanță, conjunctură, eveniment, epizod, faptă, împrejurare, incident, întâmplare, ispravă, pericol, pirat, primejdie, vântură-țară

v. înțelepciune, liniște, măsură, ordine, prudență, obiceiu

avid

ahtiat, avar, cupid, devorat de dorință, dornic, înfometat, håmesit, hrăpăreț, lacom, nesăturat, pasionat, poftitor, rapace

a ambiționa, a aspira, a devora, a dori, a jindui, a invidia, a pizmui, a râvni la, a urî

ardoare, aviditate, dorință, nesațiu, poftă

v. desgust, dispreț, insensibil, moderat

B

bagatelă

anost, frivol, gol, insipid, minuțios, nătâng, nul, searbăd, superficial, van, în vânt

a flecări, a fleoncăi

baliverne, brașoave, cai verzi, ciurucuri, fleacurl, glumă, jucărie, minuție, moft, minciuni, naivitate, neconsecvență, nerozie, nimicuri, moși pe groși, palavre, poliloghie, prostii, șagă, vanitate, vid, vorbe goale

v. important, mare, plin, serios

banal

bătătorit, comun, copiat, cunoscut, demodat, învechit, josnic, mediocru, neînsemnat, obișnuit, ordinar, de rând, răsuflat, rococo, searbăd, simplu, știut, trivial, uzat, uzual, vulgar

platitudine, prostime

v. altul, important, necunoscut, nou

bănuială

bănuitor, discreditat, incredul, sceptic, suspect, timid, veros

aparență, aprehensiune, conjectură, inchiziție, îndoială, îngrijorare, ipoteză, neîncredere, prejudecată, presentiment, prevedere, prevențiune, prezumție, probabilitate, supoziție, suspiciune, teamă

v. certitudine, a vedea

beneficiu

bănos, lucrativ, productiv, profitabil, rentabil

a agonisi, a beneficia, a fructifica, a se îmbuiba, a produce, a raporta

avantaj, beneficiar, bonificație, câștig, chilipir, comision, dividend, folos, pleașcă, produs, profit, randament, rentă, rezultat, roade, venit

v. nimic, a pierde, ruină

bine-bun

acceptabil, adecuat, admirabil, apropiat, apt, ales, artistic, avantajos, bun, capabil, cumsecade, comod, compatibil, conform, convenabil, corect, cuviincios, decent, delicat, delicios, divin, drept, exact, excelent, exemplar, fericit, fin, frumos, îmbucurător, impecabil, incântător, îndestulător, interesant, integru, ireproșabil, just, lăudabil, legitim, magnific, măreț, meritoriu, măsurat, minunat, miraculos, mulțumitor, nimerit, normal, onest, oportun, ordonat, perfect, politicos, potrivit, practic, rațional, recomandabil, reglementar, în regulă, reușit, satisfăcător, suficient, superior, uimitor

a aproba, a corija, a îndrepta, a întări

mirare, succes

v. defect, dezaprobare, dezordine, diform, fals, greșală, grosolan, nedrept, nelegiuit, plictiseală, a rătăci, rău, urit, a vătăma

bogăție

avut, bogat, capitalist, fastuos, îmbelșugat, luxos, magnific, milionar, opulent, pecuniar, pompos, somptuos

a acumula, a capitaliza, a câștiga, a cruța, a economisi, a se îmbogăți, a îndestula, a îngrămădi, a străluci, a strânge, a tezauriza

abudență, argint, aur, avuție, bằnet, bani, belșug, bogătaș, bunuri, comoară, Cresus, niagnificență, mijloc, monedă, nabab, Pactol, parvenit, Phutus, prosperitate, rentier, resurse, situație, splendoare, stare, tezaur

v. lipsă, moderat, puțin, ruină, sărac

bolnav

abătut, afectat de, aftos, alienat, anemic, apoplectic, ataxic, becisnic, beteag, bilios, bolnăvicios, cronic, congenital, contagios, convalescent, diabetic, diareic, dement, endemic, epidemic, epileptic, eruptiv, febril, fen. concomitent, fen. consecutiv, fen. premonitoriu, idiot, imbecil, impotent, inciumat, indemn, indispus, in extremis, intermitent, isteric, jigărit, letargic, livid, mânios, mefitic, morbid, mortal, muribund, neatins, nebun, nefritic, neputincios, nesănătos, nevătămat, nevralgic, nevropat, palid, pământiu, patologic, pernicios, pestiferat, pestilent, pestilenţial, plumburiu, primejdios, pustulos, rahitic, slab, sporadic, sincopal, şubred, teafăr, tetanic, tonic, ulceros, vânăt, variolic, veninos, vătămător

a acelera, a afecta, a amorţi, a ankiloza, a atinge, a atrofia, a asfixia, a cloci, a condamna, a congestiona, a constipa, a consuma, a contamina, a delira, a despera, a dezamorţi, a domni, a înciuma, a incomoda, a incuba, a infecta, a infesta, a infiltra, a înfrânge, a inocula, a se înrăi, a intoarce, a intoxica, a invada, a jena, a lovi, a mâhni, a mina, a mistui, a molipsi, a năpădi, a năvăli, a orbi, a osândi, a paraliza, a potoli, a predispune, a propaga, a pustii, a recădea, a se răspândi, a scrânti, a stingheri, a strica, a suferi, a tămădui, a turba, a vărsa

acalmie, acces, accident, afecţiune, aigie, ankiloză, anestezie, anorexie, afonie, apoplexie, atac, ataxie, atonie, atrofie, boleşniță, bulimie, catalepsie, cecitate, ciumă, complicație, coşmar, criză, dambla, delir, diaree, eczemă, epidemie, epizotie, ergotism, ferbințeală, flagel, friguri, idiopatie, idiosincrazie, incontinență, indispoziție, insolație, insomnie, metastază, molimă, mortalitate, neliniște, nevralgie, otrăvire, pagubă, paroxism, predispoziție, prodrom, progres, ravagii, simptome, spasm, turbare

v. forță, sănătate

bunătate

acomodant, afabil, agreabil, amabil, altruist, benevol, binefăcător, binevoitor, blajin, blând, candid, caritabil, clement, complezant, conciliant, condescendent, cordial, culant, darnic, delicat, devotat, drăgăstos, excelent, filantrop, trătesc, generos, gingas, împăciuitor, îndatoritor, indulgent, inofensiv, larg, mărinimos, minunat, nevinovat, omenos, părintesc, plăcut, prevenitor, săritor, sensibil, serviabil, simțitor, tolerant, slab, uman, umanitar

a se acomoda, a atrage, a concilia, a desmierda, a împăciui, a îndura, a îngădui, a tolera

atenție, îndurare, milă, mizericordie, pronie, providență

v. contrariu, neplăcut, periculos, rău, răutate, ură, a vătăma

C

calitate

abil, activ, adevărat, afabil, ager, ager la minte, agreabil, amabil, aprig, apt, ascultător, așezat, auster, bine, bine crescut, binefăcător, binevoitor, blajin, blând, brav, bun, călduros, calificativ, calm, candid, capabil, capricios, caritabil, cast, chibzuit, cinstit, civilizat, comod, compătimitor, complezent, constant, convenabil, cordial, credincios, cu bun simț, cu judecată, cuminte, cumpătat, curagios, curat, cu râvnă, cuviincos, darnic, decent, deferent, delicat, delicios, deschis, deștept, destoinic, de treabă, devotat, dezinteresat, dibaciu, dispus, docil, dotat, drăgălaș, drăguț, drept, dulce, echitabil, energic, eroic, exact, excelent, fidel, filantrop, fin, fraged, franc, frugal, generos, gentil, gingas, harnic, hotărît, indatoritor, îndemânatec, îndrăznet, îndurător, înfocat, îngăduitor, ingenios, in stare, integru, înțelept, întreg, intrigant, inventiv, iscusit, istet, judicios, jute, judicios, just, leal, liberal, mărinimos, mediocru, milos, milostiv, mintos, modest, muncitor, naiv, neclintit, nepretențios, neprihănit, norocos, nostim, revinovat, omenos, onest, pasionat, patriot, personal, perspicace, plăcut, plecat, politicos, pornit, potolit, precis, predispus, prevenitor, prietenos, prob, prost, prudent, pudic, punctual, puternic, răbdător, recunoscător, resemnat, respectuos, rezolut, riguros, rușinos, sârguitor, sensibil, semet, serios, sever, sigur, silitor, simpatic, simplu, simțitor, sincer, șiret, smerit, sobru, statornic, strașnic, subțire, supus, susceptibil, temperat, tolerant, uman, umanitar, veridic, vesel, vioiu, virtuos, viteaz, vivace, voios, vrednic

a califica, a se comporta, a fi

abnegațiune, ambiție, ardoare, aspiratie, bărbăție, bună credință, bună creștere, bunacuviință, caracter, chemare, civism, condițiune, constituție, conţinut, conveniență, dar, dărnicie, dexteritate, discernământ, fel, fire, focul sacru, forţă, geniu, gratitudine, gust, imaginație, îndemânare, inteligenţă, liberalitate, luciditate, măsură, memorie, minte, munificenţă, natură, pantă, pătrundere, promptitudine, pudoare, râvnă, recunoştinţă, ruşine, sagacitate, sentiment, simţământ, simțire, soiu, spirit, stare, talent, tărie, temperament, urbanitate, veracitate, pasiune, virtute, vecaţiune, voinţă, zel

v. defect

cantitate

cantitativ, mult, mai mult, numeros, mai puțin, puțin, plin

a aprecia, a contingenta, a doza, a evalua, a măsura

adunare, cât, câtime, calitate, conținut, efectiv, lungime, număr, quantum, suprafaţă, volum

v. nimic, vid

cap

autocratic, cezarian, despotic, dictatorial, împărătesc, samavolnic, tiran

a asupri, a comanda, a domina, a împila, a predomina, a stăpâni

absolutism, arbitrar, autocrat, căpetenie, cârmuire, conducere, despot, despotism, egemonie, feodalitate, fruntaş, întâietate, leader, ordine, paşă, precădere, robie, satrap, sclavie, şef, staroste, supremaţie, suzeranitate, vătaf

v. dezordine, libertate, inferior

capriciu

bizar, capricios, ciudat, descreerat, extravagant, fluşturatic, inegal, lunatic, mobil, nebun, nechibzuit, nesăbuit, nesocotit, nestatornic, schimbător, singular, smintit, sucit, zănatic

acces, dezordine, fantezie, imaginație, închipuire, marotă, mendre, năsbâtie, năzdrăvănie, nebunie, pasiune, pofte, poznă, strengărie, toană

v. certitudine, devotament, durată, imobil, intelepciune, legătură, liniştit, scrupul, serios, statornic

caracter

absolut, acru, afabil, agreabil, amabil, ambițios, amorf, anevoios, aprins, arogant, arțăgos, avar, bădăran, bănuitor, bătos, bizar, blajin, blând, brusc, capricios, certăreț, cicălitor, ciudat, curat, dezagreabil, deschis, desgustător, despotic, detestabil, dificil, dulce, egoist, energic, falş, fantast, făţarnic, fericit, firesc, franc, fudul, furios, gâlcevitor, : gingaş, greu, grobian, înăcrit, închipuit, îndatoritor, irgăduitor, ingrat, invidios, ipocrit, irascibil, iritabil, iute, laş, lunatic, mâhnit, mândru, maniac, mânios, migălos, mizantrop, mlădios, mohorât, mojic, morocănos, natural, nebun, necăjit, nehotărît, neîmblânzit, neplăcut, resărat, nesociabil, norocos, obraznic, orgolios, pătimaş, plăcut, posac, posomorât, prefăcut, prevenitor, prietenos, puternic, rău, sâcâitor, sanchiu, scortos, sec, sensual, sentimental, simpatic, sincer, slugarnic, slab, smintit, sociabil, sperios, suveran, taciturn, țâfnos, tăios, tipicar, tiran, trufaş, urâcios, urât, ursuz, uscat, uscăţiv, viguros, violent, vitios, zănatic

a îmblânzi, a şovăi, a supune

aparenţă, calitate, complexiune, configuraţie, constituție, esență, expresie, fel, fire, fizionomie, gen, însușire, obiceiu, natură, permanență, simbol, soiu, stare, substanță, temperament, tip

v. absurd, dezordine, diform, a ezita, obscuritate, spălăcit

cauză

a aprinde, a atâta, a călăuzi, a cășuna, a concura, a conduce, a contribui, a crea, a determina, a excita, a explica, a făptui, a îmboldi, a împinge, a îndemna, a îndruma, a inspira, a instiga, a insufla, a motiva, a ocaziona, a pricinui, a produce, a proveni, a provoca, a scormoni, a suscita

afacere, agent, autor, bază, cauzalitate, ferment, fundament, germen, început, izvor, legătură, mobil, motiv, obârșie, origine, punct de plecare, principiu, proces, promotor, rațiune, sorginte, sursă, temeiu

v. a desface, remediu, rezultat

a cere

exigent, exigibil, importun

a adresa, a asedia, a candida, a cerși, a conjura, a exprima, a formula, a hărtui, a implora, a insista, a petiționa, a pofti, a postula, a pretinde, a reclama, a revendica, a ruga, a solicita, a soma, a stărui, a urmări

cerință, chetă, deziderat, dorință, exigență, jalbă, intervenție, postulant, pretendent, suplică, ultimatum

v. a da, dar, nu, opunere

ceremonial

afectat, ceremonios, curtenitor, exagerat, ierarhic, întepat, manierat, nefiresc, politicos, protocolar, scrobit

aristocrație, ceremonie, conveniență, etichetă, forma, onoare, Teceptie, rit, uzaj

v. grosolan, obiceiu, simplu

certitudine

autentic, clar, convins, dogmatic, evident, fatal, ferm, indiscutabil, incontestabil, inevitabil, infailibil, manifest, matematic, neclintit, nestrămutat, notoriu, palpabil, peremptoriu, sigur, tangibil, vizibil

a adeveri, a afirma, a aproba, a atesta, a certifica, a confirma, a crede, a dovedi, a fortifica, a încredinta, a întări, a învedera, a proba, a ratifica, a recunoaște, a sprijini

adevăr, asigurare, axiomă, convingere, crez

v. discuție, ezitare, ipoteză, obscuritate

a cheltui

cheltuitor, darnic, fastuos, generos, larg, mână spartă, risipitor, somptuar, stricat

a devora, a distribui, a delapida, a epuiza, a îmbuiba, a împrăștia, a irosi, a mânca, a prăpădi, a remunera, a risipi, a se ruina, a sfeterisi, a asvârli

alocațiune, belșug, cheltuială, cost, cotizație, dar, desfrâu, liberalitate, munificență, obol, pagubă, pret, profuziune, fiul rătăcit, rentier, resurse, socoteală, stare, tezaur, transfer

v. auster, avar, sărac

chirurgie

a amputa, a arde, a cauteriza, a diseca, a exciza, a extirpa, a pansa, a trepana

chirurg, forceps, incizie, transfuziune, vivisecțiune

clar

abordabil, accesibil, comprehensibil, comun, deslușit, elementar, evident, explicit, inteligibil, lesne, limpede, lucid, luminos, manifest, net, neted, ordinar, patent, precis, sensibil, simplu, univoc, vizibil

a descâlci, a descifra, a descurca, a desluși, a discerne, a edifica, a elucida, a explica, a informa, a lămuri, a pătrunde, a percepe, a prinde, a simplifica, a tălmăci

v. ascuns, dificultate, obscur, secret, sters

a colabora

a ajuta, a concura, a contribui, a coopera, a lucra, a lua parte, a participa

v. a desface, dezordine, opunere

competență

capabil, competent, destoinic, priceput

a autoriza, a declina, a împuternici

atribuție, capacitate, domeniu, jurisdicțiune, putință, resort, știință

v. dificultate, dobitoc, frică, ignoranță

complot

a se afilia, a complota, a făuri, a jura, a mașina, a plănui, a se răsvrăti, a se sfătui, a urzi

agitator, cabală, Carbonari, conciliabul, conivență, conjurație, conspiratie, instigator, intrigă, lovitură, pronunciamento, răscoală, revoluție, uneltire

concurs

antagonist, gelos, potrivnic

a se ciocni, a concura, a colabora, a conlucra, a disputa, a se împotrivi, a înfrunta, a se intrece, a se lupta, a se măsura, a ridica mănușa, a rivaliza, a tine piept

adversar, ardoare, arenă, campion, competiție, concurent, conflict, emul, emulațiune, examen, pizmă, pretendent

v. asemnător, asociat, inacțiune, liniștit

conduită

auster, aventuros, cinic, cinstit, dezordonat, gălăgios, imoral, moral, nebun, nerușinat, nesăbuit, nesocotit, onest, pervers, poznas, regulat, scandalos, sever, slab, smintit, strengar, de treabă, vioiu, viteaz, vițios

a abuza, a se agita, a se călăuzi, a se cârmui, a chefui, a se comporta, a se conduce, a se deda, a deprava, a desmăța, a pierde, a pieri, a se purta, a strica, a turbura

act, acțiune, activitate, bacanale, boroboață, desfrâu, escapadă, exces, faptă, festă, ispravă, licență, manieră, moravuri, năsbâtie, necurățenie, neînfrânare, neorânduială, neregulă, obiceiuri, orgie, procedeu, purtare, saturnale, ținută

v. desfrâu, dezordine, licență, a rătăci

a consacra

a afecta la, a atribui, a binecuvânta, a se consacra, a consfinti, a se deda, a dedica, a destina, a făgădui, a hårăzi, a hirotonisi, a închina, a-și închina, a întări, a patrona, a sancționa, a sfinți, a sorti, a târnosi, a ursi

hram, invocațiune, menire, ocrotire, ofrandă, prinos, protecție

consolare

a accepta, a alina, a atenua, a calma, a cicatriza, a desmierda, a îmbărbăta, a încuraja, a îndulci, a întări, a liniști, a mângâia, a potoli, a reconforta, a ușura

balsam, condoleante, leac, nădejde, refugiu, remediu, resemnare, speranță

v. cruzime, dispreț, insensibil, mizantropie, mustrare, a pedepsi

conștiință

a se căi, a capitula, a examina, a expia, a îmboldi, a insufla, a ispăși, a mortifica, a mustra, a se pocăi

considerațiune, cuget, delicateță, examen, mulțumire, obidă, penitență, pocăință, remușcare, scrupul, satisfacție, sentiment, simțământ, simțire, turburare

v. ignoranță, insensibil, licență, a rătăci

contrariu

advers, antipod, invers, mutual, opus, potrivnic, reciproc, recurent, reflex, retroactiv, retrograd, retrospectiv, reversibil

a alunga, a anula, a combate, a contramanda, a contrazice, a desființa, a destitui, a goni, a impinge, a se împotrivi, a înlătura, a isgoni, a răspunde, a reacționa, a replica, a respinge, a retrimite, a retroceda, a revoca

concurent, conflict, reacțiune, reflux, repercusiune, repulsiune, reversiune, reviriment

v. favoare, îndatoritor

a contrazice

a combate, a contesta, a exclude, a se împotrivi, a necăji, a nega, a obiecta, a observa, a opina, a opune, a pârî, a preîntâmpina, a prigoni, a protesta, a reclama, a nu recunoaște, a reproșa, a șicana,a tachina, a tăgădui

contradicțiune, dezacord, jalbă, neînțelegere, nepotrivire, rezerve

v. aprobare, ascultare, a colabora

conversiune

a abjura, a converti, a se lepăda, a părăsi, a preschimba, a renega, a tăgădui

apostat, apostazie, neofit, prozelit, renunțare, retractare

v. statornic

crimă

abominabil, bandit, blamabil, blestemat, brigand, canalie, capital, certat cu justiția, complice, criminal, crud, crunt, culpabil, cumplit, delictuos, delicvent, derbedeu, desfrânat, destrăbălat, dezordonat, execrabil, falș, fioros, grav, groaznic, grozav, incendiar, incorect, infam, infamant, iremisibil, mârșav, monstruos, nebun, necinstit, neglijent, de neiertat, nemernic, nerușinat, nesocotit, nevrednic, odios, oribil, otrăvitor, păcătos, pervers, potlogar, prevaricator, pungas, rău, samovolnic, scandalos, scârbos, scelerat, secătură, simoniac, slab, smintit, strengar, ticălos, ucigător, vagabond, vinovat, zăpăcit

a asasina, a atenta, a călca, a capta, a contraveni, a denatura, a destrăbăla, a executa, a doborî, a falșifica, a greși, a măslui, a omorî, a otrăvi, a perverti, a precugeta, a premedita, a pungăși, a sechestra, a silui, a sparge, a stoarce, a strica, a tăinui, a trișa, a ucide, a viola

abuz de încredere, adulter, atentator, bandit, brigand, boroboață, canalie, cazier judiciar, circumstanțe atenuante, clică, complice, concusiune, conivență, contrabandă, contrabandist, contravenient, contravenție, corp delict, delicvent, desfrâu, dol, efracție, escapadă, exacțiune, exces, excroc, fără de lege, flagrant-delict, fratricid, furt, furtișag, gașcă, hot, impostor, înaltă trădare, infractor, lepădătură, lèse-majestate, năzbâtie, nelegiuire, nereguli, omucidere, orgie, păcat, paricid, pirat, pleavă, potlogar, prevaricator, pruncucidere, rătăcire, rău făcător, recidivist, sacrilegiu, șantajist, "șarlatan, sfeterisire, simonie, snapan, tâlhar, ucigaș

v. milă, nevinovat, onest, permis, a proteja, slab

cronologie

actual, antic, antidiluvian, contemporan, cronologic, jubiliar, nou, perioadă caldeeană, perioadă dionisiană, perioadă victoriană, periodic, preistoric, prezent, primitiv, proaspăt, recent, secular, simultan, străvechiu, timpuri biblice, timpuri mitologice, timpuri omerice

a antidata, a data, a postdata

anale, anacronism, aniversare, cronică, cronometrie, eră, epocă, interregn, jubileu, milezim, scadență, termen

cruzime

absolut, acerb, aspru, atroce, barbar, brutal, crâncen, crud, crunt, cumplit, denaturat, despot, fanatic, feroce, furios, grozav, inexorabil, inflexibil, insensibil, intolerant, inuman, mojic, monstruos, neîmpăcat, neîndurat, nemilos, neomenos, nesimțitor, neuman, odios, rigid, riguros, sălbatec, sângeros, sec, seves, strașnic, surd, tăios, teapin, tiran, turbat, ulsuz, uscat, violent

a bruftului, a brutaliza, a căzni, a chinui, a jicni, a maltrata, a martiriza, a ocări, a schingiui, a teroriza, a tortura, a vexa

bestie, călău, gâde, șacal, satrap, tigru

v. afabil, bunătate, a ierta, a iubi, milă, remușcare

curaj

arzător, aventuros, bătăios, brav, cavaleresc, cutezător, fanfaron, fierbinte, hotărît, imprudent, încercat, închipuit, îndrăsnet, inimos, întrepid, marțial, nechibzuit, neîmblânzit, prezumțios, puternic, războinic, semet, svăpăiat, taro, temerar, valoros, viteaz, voinic

a clocoti, a cuteza, a desfide, a se incumeta, a îndrăzni, a înfrunta, a se îngâmfa, a se lăuda, a lupta

ardoare, don Quijote, bărbăție, forță, inimă, sânge rece

v. disperare, a ezita, frică, slab, prudență, timid, tremurătură

curios

anormal, ciudat, indiscret, insolit, rar

a ancheta, a căuta, a cerceta, a depista, a desgropa, a desmormânta, a explora, a învestiga, a mirosi, a pândi, a scormoni, a scotoci, a scruta

eclerori, inchizitor, pândar, spion

v. banal, liniștit

cuvânt

declinabil, diminutiv, echivoc, invariabil, morfologic, neologic, oral, ortografic, pejorativ, technic, univoc, verbal

a altera, a articula, a corupe, i denumi, a numi, a porecli, a se uzita, a vorbi, a zice

afereză, anagramă, antonim, antonomază, apocopă, arhaism, barbarisme, crază, dictionar, elipsă, eliziune, epenteză, etimologie, etimologist, expresiune, flexiune, glosar, gramatică, înteles, lexicon, monosilabe, neologisme, ononim, onomatopee, paronim, paronomază, pleonasm, prefix, rădăcină, radical, semnificație, sens, sinonim, sinonimie, solecisme, sufix, termen, terminologie, vocabular

D

a da

a abandona, a acorda, a ajuta, a atribui, d ceda, a conferi, a dărui, a decerne, a dispensa, a distribui, a ierta, a îmbuiba, a împărți, a oferi, a plăti, a preda, a procura, a remite, a remunera, a restitui, a retroceda, a risipi, a transmite, a transfera

alocare, atribuție, cesiune, concesiune, dar, generozitate, gratificație, remuneratie, subvenție, transfer

v. avar, avid, a cere

dar

binefăcător, binevoitor, darnic, generos, indatoritor, larg, mărinimos, risipitor, ajutor, amabilitate, amintire, asistență, avantaj, bacșiș, binefacere, cadou, cesiune, danie, donatar, donator, donație, filantrop, fraternitate, generozitate, liberalitate, milostenie, munificență, obol, politeță, pomană, prinos, subscripție, umanitate

defect

absurd, abuziv, ambițios, avar, avortat, becisnic, betiv, brusc, brut, capricios, ciudat, copilăros, defectuos, desfigurat, deteriorat, dezagreabil, diform, dobitoc, egoist, elementar, excesiv, fals, fățarnic, flecar, furios, greșit, grosolan, îmbuibat, imperfect, încăpățânat, închipuit, incomod, incorect, indiscret, inferior, ingrat, invidios, ipocrit, lacom, laș, lenes, lingușitor, mâncăcios, mândru, mediocru, mijlociu, mincinos, misel, moale, mojic, morocă nos, neastâmpărat, nebun, necinstit, necomplect, necuvincios, neînsemnat, neisprăvit, neizbutit, neplăcut, nepoliticos, nereușit, nerușinat, obraznic, orgolios, păcătos, pătat, pătimaș, periculos, pocit, posac, prefăcut, prezumțios, prost, ratat, rău, răutăcios, rudimentar, sălbatec, sensual, sgârcit, slut, stângaciu, stricat, trandav, trufaș, turbulent, ușuratic, urât, violent, viciat, vinovat, vițios

abuz, apatie, apucături, bârfeală, batjocură, curiozitate, cusur, dâră, deșertăciune, dezavantaj, dispret, drăcovenie, exces, excroc, ezitare, iluzie, inconvenient, înșelăciune, insuficientă, lipsă, meteahnă, natură, neorândueli, nerecunoștință, obiceiuri, piedică, pizmă, pornire, prihană, răutate, râvnă, silă, slăbiciune, șnapan, tendință, zeflemea

v. calitate

a deschide

adevărat, cordial, drept, franc, initial, loial, sincer

a căsca, a da cep, a degaja, a demasca, a desbrăca, a descătărăma, a descheia, a descoperi, a descopcia, a descuia, a descurca, a deșerta, a desface, a desfășa, a desfășura, a desgrădi, a deslega, a deslipi, a desnoda, a despacheta, a despica, a despuia, a destupa, a desvolta, a forța, a făuri, a îndepărta, a înfige, a înlătura, a intra, a întredeschide, a lărgi, a libera, a pătrunde, a perfora, a râde, a rări, a răscrăcăra, a scăpa, a scoate, a sgâi, a spinteca, a străbate, a străpunge

abis, anus, arcadă, boltă, breșă, butonieră, cavernă, comunicație, coridor, crater, crenel, crestătură, culoar, debut, defileu, degajament, deschidere, eșire, excavație, fereastră, filtru, frântură, gaură, germen, golf, groapă, gură, îmbucătură, inaugurare, început, interstițiu, interval, làrgime, naștere, ochiu, orificiu, origine, pâlnie, pasaj, pervaz, peșteră, prag, preliminări, preludiu, premisă, principiu, răsuflătoare, sabord, șanț, separație, scobitură, spărtură, știrbitură, strecurătoare, stropitoare, supapă, tăetură, tunel, uvertură, văgăună, valvă, vedere, vrană, vid

a desface

a aboli, a abroga, a anihila, a anula, a conjura, a consuma, a contramanda, a da afară, a dărâma, a decima, a dejuca, a àemasca, a deschide, a descompune, a desființa, a deslega, a desmembra, a desprinde, a desrădăcina, a destitui, a devasta, a disloca, a distruge, a dizolva, a doborî, a elimina, a extirpa, a frânge, a împrăștia, a îndepărta, a infirma, a înlătura, a invalida, a izgoni, a jupui, a libera, a mânca, a mina, a mistui, a nimici, a oblitera, a prăpădi, a prăvăli, a prescrie, a pulveriza, a pustii, a rade, a răpune, a răsturna, a răzui, a reforma, a retracta, a revoca, a rezilia, a roade, a rupe, a scăpa, a scoate, a scotoci, a sfărâma, a separa, a sgâria, a sparge, a spulbera, a stârpi, a șterge, a strica, a suprima, a zădărnici

v. asociat, a împreuna, întreg, uniune

desfrâu

ademenitor, adulter, cinic, corupt, depravat, desfrânat, desmătat, destrăbălat, dezonorat, dizolvant, imoral, impudic, indecent, libertin, licențios, neînfrânat, nerușinat, obscen, pervers, pervertit, pornografic, sensual, stricat, trupesc, voluptos

§§----------------------------------------------------------------------

necumpătare, orgie, petreceri, pușlama, seducător, strengar, vitiu

a descuraja, a desgusta, a enerva, a se împotrivi, a plictisi, a revolta

lecție, morală, pamflet, reclamatie, satiră, scenă, ură

a uri

anorexie, aversiune, oroare, repulsiune, saturație, scârbă

v. auster

îngrijit, înțelept, măsură, moderat, nevinovat, pocăință, pudoare, serios

v. admirație

aprobare, ascultare, a repeta

dezordine

desgust

v. a atrage

dorință, interesant, invidie, ispită, a luăda, neplăcut

desmierdare

anost, antipatic, arid, detestabil, dezagreabil, fad, fastidios, greoiu, gretos, greu, insipid, insuportabil, intolerabil, mârșav, monoton, mortal, neplăcut, nerod, nesărat, nesuferit, obositor, odios, respingător, searbåd, supărător, ucigător, urât, uscat

blând, complezant, drăgăstos, gingas, îndatoritor, mieros, prevenitor, răsfățat, serviabil

voluptate

a se jertfi

a se sacrifica, v. cruzime, grosolan

abnegatiune, mânie

imolațiune, mustrare

olocaust, satiră, ură

  1. avar

fals, DESPERARR a înșela

ipocrizie, a copleși

a părăsi, a deceptiona

schimbator, a demoraliza, a descuraja

DEZAPROBARS, a desmetici, a dezamăgi

a acuza, a dobori

a afurisi

a ataca, abătut

a bârfi, amărît

a batjocori, desperat

a blama, dezolat

a cenzura, mâhnit

a cleveti, inconsolabil

a condamna, trist

a contesta

a critica, consternare

a defăima, desnădejde

a dezaproba, deziluzie

a difama, doliu

a disprețui, necazuri

a dojeni, prostrație

a imputa

a nu încuviința, v. consolare

a mustra, curaj

a persifia, entuziasm a ponegri, fericire

a reproba, veselie

a reproșa

a revolta, DEVOTAMENT a tăgădui

a veșteji, constant

a zeflemisi, credincios, devotat

admonestare, dezinteresat

anatemă, fidel

bătaie de joc, statornic

contrazicere

diatribă, a se consacra

hulă, a ispăși

îmbufnare

anarhic, anormal, simetric, cacofonic, complicat, confuz, desperechiat, dezordonat, aifuz, discordant, amestecat, disparat, disproporționat, divergent, gålägios, haotic, încâlcit, incoherent, inextricabil, nearmonios, nepotrivit, mergulat, sbârlit, sgomotos, stricat, svăpăiat, turbulent, turburat, turbure, vijelios

a risipi, a strica

a alinta, a desfăta, a desmierda, a giugiuli, a îmbrățișa, a linguși, a måguli, a mângâia, a rásgái, a săruta.

abuz, chefuri, corupție, curtezana, riescompunere, dezordine, escapadă, exces, mesalină

amabilitate, atențiune, duiosie, gentiletă, pisică

a agita, a se agita, a buimăci, a se certa, a se ciufuli

a agasa, a contraria

§§----------------------------------------------------------------------

45

dificultate

suferință

a se sfriji, a strâmba, a stropși

v. lesne

simplu, succes, plăcere, plăcut

diform

discordie, discuție, ferment de

discordie, gâlceavă, galimatie, gloată, havră, imbroglio, învălmășală, iureș, mărul discordiei, neorânduială, nepotrivire, proces, promiscuitate, risipă, talmeș-balmes, tămbălău, tărăboiu, târg, turnul lui Babel, zizanie

aiid, anevoios, b, complex, delicat, dificil, greu, încâlcit, întortochiat, inextricabil, indescifrabil, incomod, laborios, neplăcut, penibil, spinos

a se confunda, a deranja, a desbate, a desbina, a desface, a destrăbăla, a dezorganiza, a disloca, a disputa, a distruge, a doborî, a frământa, a încâlci, a încurca, a nu se întelege, a învrăjbi, a lupta, a nimici, a perturba, a polemiza, a prăpădi, a răscoli, a răscula, a răsturna, a răsvrăti, a rupe, a se sbate, a sdruncina, a se sfădi, a sfărâma, a șicana, a sparge, a tur bura, a ului, a zăpăci

căpcăun, caricatură, dihanie, fenomen, lepădătură, maimuță, pigmeu, pocitanie, stârpitură, strigoiu, tortură, vampir

a se izbi, a liniști, a lupta, a mijloci, a necăji, a se opinti, a potoli, a nu se potrivi, a prigoni, a provoca, a se război, a nu recunoaște, a rivaliza, a se sfădi, a sfida, a șicana, a soma, a stinge, a se strădui, a tăgădui

v. armonie

frumos, ornament, proporție

a complica, a hărțui, a se împotrivi, a încolți, a încurca, a înfrânge, a nu izbuti

discuție

v. armonie

îngrijit, ordine, scrupul

baroc, bizar, caraghios, chinuit, chior, ciudat, cocoșat, cumplit, de râs, disgrațios, disproporționat, ghebos, groaznic, grotesc, hidos, inform, îngrozitor, monstruos, neplăcut, neregulat, olog, oribil, pitic, pocit, respingător, rizibil, schilod, schiop, slut, strâmb, sucit, urat

arțăgos, certåret, chitibușar, disident, inconsecvent, limbut, pisålog, sfătos

afacere, altercație, chestie, chichiță, conflict, contencios, controversă, dezacord, diferend, dispută, explicație, gâlceavă, litigiu, neînțelegere, pricină, proces

diavol

diabolic, drăcesc, indrăcit, infernal, nelegiuit, satanic

v. instinct

o conjura, a exorciza

belea, bocluc, chestiune, chichiță, chin, corvadă, criză, dedal, dilema, efort, esec, impas, inconvenient, labirint, obstacol, recaz, nedumerire, neintelegere, nereușită, obiectiune, opunere, piedică, plictiseala, problema, rebus

altercație, amestec, arababură, babilonie, buimăceală, capriciu, cataclism, ciocnire, conflict, controversă, deavalma, debandada, desfrâu, dezacord, diferend

dispreț

Pelzebut, iad, Impelitatul, infern, Mefistofele, Michiduta, Necuratul, Nichipercea, Satana, Sarsaila

a adormi, a apostrofa, a atata, a calma, a se certa, a cerceta, a cicăli, a se ciorovi, a contesta, a se deosebi, a desbate, a discuta, a epiloga, a hårtui, a înăbuși, a interpela, a se interpune, a interveni

a ciunti, a contraface

deforma, a desfigura, a falsifica, a se sbârci, a schimonosi, a se scoroji

abject, anost, bădăran, blestemat, căzut, cinic, desfrânat, grosolan, ignobil

§§----------------------------------------------------------------------

trib

ură, varietate

a păta, a persifla, a râde, a scandaliza, a scoborî, a stigmatiza, a se târî, a se tăvăli, a umili, a veșteji

oaie, papă-lapte, stupiditate, vită

pasiune, pornire, râvnă, saturație, tendință, toană, trebuință, voință, urări

v. adunare

a împreuna, legătură, uniune

v. inteligent

a judeca, a raționa, spirit

dobitoc

infam, infamant, ireverențios, josnic, malitios, mârșav, misel, mizerabil, mojic, murdar, necinstit, necuvincios, nedemn, nemernic, nerușinat, nevrednic, odios, ordinar, paria, profan, pungas, pușlama, răutăcios, rușinos, scandalos, scârbos, scârnav, searbăd, servil, slugarnic, sordid, ticălos

dorință

a dezarticula, a dezuni, a difuza, a disjunge, a disloca, a distinge, a dizolva, a dumica, a fărămița, a fracționa, a fractura, a împărți, a împrăștia, a presăra, a ramifica, a răspândi, a repartiza, a risipi, a separa, a sectiona, a scinda, a sfărâma, a subdiviza, a tăia

blestemăție, canalie, dezaprobare, haimana, lepădătură, lèse-majestate, micime, mitocan, mocirlă, noroiu, ocară, rușinc, secătură, topârlan, turpitudine, zeflemea

v. consolare

desgust, dispret, nu, liniștit, a părăsi, ură

ahtiat, arzător, avid, capricios, curios, înfocat, invidios, lacom, nebun, Besățios, påtimas, setos, vorace

a duce

portabil, portativ, transportabil

v. admirație

a atrage, dorință, favoare, a iubi, a lăuda, respect

absurd, abrutizat, ageamiu, becisnic, bleg, boblet, caraghios, copilăresc, găgăuță, gogoman, idiot, imbecil, îngust la

minte, inocent, mărginit, naiy, nătăflet, nătâng, nătărău, năuc, neghiob, neinteligent, nerod, nesăbuit, nul, obtuz, prost, prostănac, prostut, pueril, sărac си) duhul, simplu, tâmpit

a ambiționa, a aspira, a cere, a căuta, a dori, a înclina, à pizmui, a pofti, a potoli, a pretinde, à râvni, a se sătura, a urmări

a divide

animozitate, antipatie, clasă, categorie, cotă, bifurcafic, dedublare, cispersiune, divergență, diviziune, familie, gen, grup, lot, neîntelegere, ordin, parcela, partaj, portiune, rang, ramificatie, rosa, 1epartitie, schismă, sciziparitate, Eciziune

a batjocori, a blestema, a cleveti, a decădea, a degrada, a descalifica, a desconsidera, a desfrâna, a dezonora, a disprețui, a huidui, a înfiera, a se înhăita, a înjosi, a mânji, a murdări, a nesocoti, a ocări

a aduce, a colporta, a comanda, a conduce, a dirija, a expedia, a exporta, a evacua, a guverna, a importa, a împinge, a încărca, a lua, a mentine, a pilota, a plimba, a purta, a raporta, a readuce, a reporta, a ridica, a scoate, a suporta, a sustine, a târî, a transborda, a transfera

a analiza, a clasa, a ciopârti, a crăpa, a debita, a descompune, a desface, a desira, a desmembra, a despărți, a detaila, a detașa, a dezagrega

bou, cretin, gâscă, inanitate, ineptie, insanitate

cerință, ciudă, cupiditate, deziderat, foame, gelozie, gust, invidie, marotă, năzbâtie, nevoie

down the

§§----------------------------------------------------------------------

a transporta

a subzista, a urma

entuziasm

eveniment

epocă, eră, existență, interregn, interval, timp, viață

criză, iad, jale, junghiu, martir, niucenic, obidă, paroxism, supliciu, tristețe, victimă

aport, cârmaciu, Cicerone, comisionar, conductor, directie, directive, factor, firul Arianei, frâne, ghid, guvern, hamal, indicator, întreprindere, mentor, mesagerii, politică, povară, sarcină, strategie, suport, tactică

arzător, epic, exaltat, fanatic, ſervent, ſienetic, iluminat, înflăcărat, infocat, inspirat, liric, mnistic, pasionat, vehement

accidental, actual, aleatoriu, anecdotic, catastrofal, contingent, eventual, întâmplător, neașteptat, nenorocit, nestatornic, posibil, probabil

v. capriciu

schimbător, substanță

v. insensibil

plăcere, veselie

durere

E

îndelungat, indisolubil, instantaneu, interminabi), inuzabil, învechit, în vederat, momentan, neclintit, necurmat, nehotărît, neîntrerupt, nemișcat, nemuritor, neperitor, neschimbăcios, nesigur, nestrămutat, neveștejit, pasager, permanent, perpetuu, perseverent, persistent, precar, prezervativ, provizoriu, scurt, solid, statornic, șubred, temporar, tenace, trainic, veșnic, vivace, vremelnic

elocvență

a brodi, a se desfășura, a se îndeplini, a se înlănțui, a păți, a se potrivi, a se prezenta

acut, amar, ascuțit, atroce, crud, cumplit, dureros, infernal, insuportabil, nepăsător, mizantrop, penibil, răbdător, surd, violent, viu

limbut, mișcător, patetic, retoric, volubil

a aiuri, a ameți, a antrena, a aprinde, a se extazia, a fermeca, a îmbăta, a încânta, i insufla, a însufleți, a răpi, a slăvi, a surexcita, a târî, a transporta

v. inacțiune

durată

a convinge, a declania, a emoționa, a improviza, a îndupleca, a înflăcăra, a vorbi

asiduu, caduc, constant, continuu, definitiv, de o clipă, durabil, efemer, etern, ferm

a chinui, a indispune, a neliniști, a nemultumi, a schingiui, a sfâșia, a smuci, a strâmba, a suferi, a tortura, a turba, a ustura

fix

accident,, anecdotă, antecedent, aventură, basm, boroboată, caz, circumstanță, coincidență, conjunctură, criză, desnodământ, epizod, eventualitate, fapt, hazard, împrejurare, incident, întâmplare, istorie, istorioară, ocaziune, peripeție, poveste, precedent, prilej, șansă

admirație, adorare, ardoare, avânt, beție, căldură, delir, elan, emotii, furie, paroxism, râvnă, zel

a consolida, a continua, a curma, a epuiza, a insista, a întrerupe, a pieri, a prelungi, a rămâne, a seca, a sfârși, a siei, a stinge

aticism, bară, barou, diețiune, discurs, discuție, aisertație, clocuțiune, orator, patos, persuasiune, pollloghie, tirada, Tribuna, vervå, vorbărie

fragil, fugitiv, hotărîtor, imanent, imortal, imprescriptibil, immuabil, inalterabil, indefectibil, indefinit

acces, amărăciune, calvar, contorsiune

v. inacțiune

insensibil, liniștit, moderat

4

§§----------------------------------------------------------------------

--

51

soartă, vicisitudine

a sugera, a târi, a trezi, a zori

nedeterminare, piedică, supoziție

v. banal

liniștit, nimic, obiceiu

a propaga, a propovădui, a radia, a ramifica, a răspândi, a se revărsa, a risipi, a transmite, a trimite

fabulă

excitație

difuziune

potop, propagandă, publicitate, reclamă, spațiu, torent, vulgarizare

alegorie, anecdotă, apolog, basm, fabulist, ficțiune, legendă, morală, născocire, parabolă, pildă, povestire, snoavă

a ezita

a făuri, a forma, a funda, a gåti, a împlini, a improviza, a înălța, a îndeplini, a înfăptui, a înființa, a institui, a întemeia, a intocmi, a isprăvi, a manufactura, a munci, a născoci, a naște, a opera, a plăsmui, a preface, a pricinui, a proceda, a procrea, a procura, a produce, a provoca, a răscula, a răsvrăti, a realiza, a ridica, a săvârși, a sfârși, a stabili, aurca, a zămisli, a zidi

v. adevăr

certitudine

extensibil, extensiv, general, imens

încăpător, agent

îndelungat

în extenso, agitator, drojdic

lung, efervescență

mare, enervare

molipsitor, eretism

nemărginit, exacerbație

obștesc, ferment

public, îndemn

spatios, promotor

total, sămânță

universal, stupefiant

vast, surescitare, sugestiune

a altoi, tăciune

a continua

a comunica, v. liniștit

a deschide, moderat

a destinde, opunere

a da drumul, răbdător

a deșerta, slab

a desface

a desfășura, EXCLAMATIUNE a desvolta

a dilata, exclamativ

a emite, interjectiv

a etala

a generaliza, a aprostrofa

a împărți, a blestema

a împrăștia, a dojeni

a încăpea, a exclama

a încălca, a mustra

a îndepărta, a vocifera

a infiltra

a inocula, imprecațiune

a întinde, interjecțiune

a inunda, objurgațiune

a iradia, strigăt

a lărgi, tipăt

a lätt

a libera, EXTENSIUNE a lungi

a mări, comun

a molipsi, contagios

a năvăli, endemic

a prelungi, expansiy

a presăra

a accelera, a activa, a agasa, a anima, a antrena, a aprinde, a asmuti, a atâta, a biciui, a deslănțui, a deștepta, a enerva, a exalta, a excita, a fanatiza, a fierbe, a da ghies, a grăbi, a hărtut, a imbărbăta, a imboldi, a îmbrânci, a împinge, a împunge, a încălzi, a încuraja, a înflăcăra, a instiga, a insufla, a însufleți, a întărîta, a înteti, a întepa, a invenina, a înviora, a irita, a pișca, a provoca, a sgândări, a stimula, a sufla

a face

aleatoriu, dubitativ, incert, încurcat, nedecis, nehotărît, nesigur, perplex, sceptic

a bâjbâi, a se codi, a dibui, a fluctua, a se îndoi, a oscila, a se pipăi, a se poticni, a pregeta, a presupune, a șovăi, a tergiversa

a activa, a alcătui, a așeza, a căpătui, a cauza, a colabora, a coopera, a comite, a compune, a confectiona, a construi, a consuma, a crea, a croi, a da naștere, a desăvârși, a efectua, a elabora, a executa, a expedia, a fabrica, a făptui, a fasona

acțiune, ajutor, autor, artist, artizan, fondator, generator, lucru

alternativă, bănuială, conjectură, cumpănă, fluctuatiune, ipoteză

v. a desface

inacțiune, nimic, nu

§§----------------------------------------------------------------------

· 52 -

53

fals

ființă

creatură, exclusiv, favorabil, favorit, îndatoritor, influent, injust, nedrept, parțial, prielnic, priincios, proprice

generos, îmbelșugat, lucrativ, mănos, productiv, prolific, roditor, rodnic, zămislitor

plăcero, prosperitate, reușită, șansă, succes, tara făgăduinții, vraje

comedie, contrazicere, dol, escrocherie, fantasmagorie, fantomă, ficțiune, fraudă, himeră, iluziune, impostor, invențiune, legendă, mit, nălucă, nălucire, poveste, pseudonim, șarlatan, stafie, umbră

apocrif, artificial, ascuns, eronat, fabulos, factice, fățarnic, fictiv, greșit, ipocrit, iluzoriu, imaginar, imposibl, inadmisibl, inexact, inventat, mincinos, mitologic, neadevărat, de necrezut, nefiresc, neînchipuit, neîntemeiat, nesincer, plăsmuit, prefăcut, pretins, pseudo

absolut, abstract, antropomorf, concret, impersonal, logic, muritor, necesar, relativ, subiectiv, uman

a avantaja, a influența, a înrâuri, a ocroti, a părtini, a răsfăța, a râsgâi, a sprijini

a da, a fecunda, a fertiliza, a fructifica, a multiplica, a prăsi, a produce, a raporta, a rodi

v. bolnav

desperare, durere, a îndura, nenorocire, plictiseală, remușcare, supliciu, trist

a fi

v. adevăr

just, a raționa

belșug, generație, îngrășăminte, prăsilă

fantomă

v. avar

avid, sărac, steril

a evoca

antropologie, canibal, chintesență, concept, contingent, creatură, duh, enoriaș, entitate, esență, existență, făptură, fire, individ, ins, metafizica, om, ontologie, particular, personal, personalitate, prezență, semn, spirit, subiect, umanitate

credit, favoritism, grație, hatâr, încredere, monopol, nepotism, precădere, predilecțiune, preferință, prerogativă, privilegiu, protectie, trecere, tutelă, vază

fericire

apariție, arătare, fantasmă, halucinatie, nălucă, spectru, sperietoare, spirit, stafie, strigoiu, umbră, vedenie

a altera, a copia, a contraface, a deghiza, a denatura, a desminți, a disimula, a imita, a închipui, a înșela, a născoci, a plagia, a scorni, a simula, a trișa, a truca

a se afla, a se alcătui din, a consista, a consta, a se compune, a dăinui, a dura, a se executa, a exista, a flinta, a se găsi, a se împlini, a se încarna, a se îndeplini, a se înfăptui, a se înfățișa, a se întâmpla, 2 sa ivi, a avea loc, a se oferi, a se prezenta, a se realiza, a se săvârși, a stărui, a susbsista, a trăi, a se vedea, a vietui

fericit, fermecat, încântat, multumit, providential, Tăpit, satisfăcut, vesel

v. opunere

ura, a vătăma

v. mort

nimic, substanță, vid

v. certitudine

ființă, viață

fecund

bucurie, confort, deliciu, desfătare, Eldorado, extaz, farmec, felicitare, noroc, paradis

fizionomie

favoare

abundent, avut, bogat, darnic, Tertil, fructuos

absurditate, basm, caraghioslâc

arbitrar, complezant

v. nimic

vid

expresiv, gălbejit, palid

§§----------------------------------------------------------------------

54

frumos

pământiu, rebarbativ, respingător, slab, sters, tras

vârtos, vehement, viguros, violent, virulent, voinic, zdravăn

desen, dispoziție, expresiune, exterior, fason, figură, fizionomie, formalitate, gabarit, imagine, linie, model, profil, proporție, relief, siluetă, structură, tipar

a desfigura, a se fasoli, a încreți, a se înfățișa, a se schimonosi, a transfigura

select, semeț, splendid, sublim, subțire, superb, svelt, uimitor, unic

misel, neliniștit, nesigur, oribil, periculos, poltron, primejdios, prudent, sfios, strașnic, teribil, timid

a atrage, a fermeca, a orna, a seduce, a străluci, a vrăji

v. substanță

vid

aer, aparență, aspect, cap, chip, expresiune, facies, față, figură, fizic, fiziognomonie, fizionomist, înfățișare, mască, mină, mutră, nazuri, obraz, trăsături

a consolida, a constrânge, a forța, a întări, a obliga, a rezista, a supune, avânt, coercițiune, efort, elan, energie, Hercule, Milon din Cretona, mușchiu, nerv, paroxism, presiune, resort, salt, sbor, sevă, sfortare, tonicitate, vlagă, vigoare, violență

a alarma, a amenința, a consterna, a împietri, a încremeni, a înnebuni, a înfiora, a îngheța, a îngrijora, a îngrozi, a înspăimânta, a intimida, a neliniști, a petrifica, a se sfii, a sminti, a speria, a se teme, a teroriza, a tortura, a tremura, a tresări

Adonis, Apollon, capodoperă, ideal, model, ornament, perlă, podoabă

forță

ademenitor, admirabil, adorabil, ales, amabil, amețitor, armonios, avantajos, bine, cochet, cornelian, decorativ, delicat, desăvârșit, distins, divin, drăgălaș, drăguț, dumnezeiesc, elegant, falnic, favorabil, feeric, fin, frumușel, gentil, gingaș, grațios, încântător, incomparabil, inimitabil, ireprosabil, magic, magistral, magnific, măreț, minunat, nobil, nostim, fără pereche, orbitor, perfect, pitoresc, plăcut, prestigios, pretios, răpitor, râzător, regulat

v. urât

a fugi

formă

aspru, consistent, dinamic, dur, herculean, ferm, formidabil, forte, furios, imens, impetuos, inflexibil, intens, invincibil, irezistibil, musculos, de neîmblânzit, neînduplecat, neobosit, puternic, robust, solid, strașnic, tânăr, tare, teapăn, trainic

a deforma, a desfigura, a înfățișa, a metamorfoza, a transfigura, a transforma

v. bolnav

frică, inferior, slab

a abandona, a alerga, a se căra, a se cărăbăni, a dezerta, a demara, a se eclipsa, a eluda, a emigra, a se eschiva, a evacua, a evada, a evita, a fugări, a se furișa, a ieși, a se îndepărta, a părăsi, a pieri, a pleca, a se prezerva

aprehensiune, fiori, fobie, frământare, groază, oroare, panică, scrupul, spaimă, sperietoare, stupoare, trac

frică

aparență, aranjament, aspect, calibru, chip, configuratie, conformatie, croială

becisnic, cominatoriu, conſuz, cumplit, fricos, groaznic, grozav, las

v. îndrăzneală

curaj

§§----------------------------------------------------------------------

56

57

a preveni, a spăla putina, a se repezi, a sări, a sbura, a scăpa, a stârni, a o șterge, a se sustrage, a tâșni, a se urni

a jeful, a prăda, a pungăși, a răpi, a spolia, a șterpeli, a subtiliza, a sustrage, a tăinui, a uzurpa

a îngropa, a pătrunde, a perfora, a practica, a săpa, a scobi, a scotoci, a sfredeli, a sonda, a străpunge

a aclama, a admira, a deifica, a diviniza, a glorifica, a preamări, a proslăvi, a prețui, a sărbători, a triumfa

imaginat, închipuit, inexact, neadevărat, necorect, sofistic, smintit

a crede, a cugeta, a cumpăni, a gândi, a imagina, a înțelege, a inventa, a judeca, a medita, a născoci, a observa, a plănui, a presupune, a raționa, a reflecta, a rumega, a specula

a abjura, a greși, a so înșela, a momi, a i se năzări, a prejudicia, a rătăci, a trage pe sfoară

debandadă, dispariție, escapadă, evaziune, fugă, fugă, fugar, goană, grabă, migrațiune, panică, plecare, pribeag, transfug

bandit, borfaș, brigand, concusiune, defraudator, furtișag, haiduc, hot, hoție, pirat, potlogar, prevaricator, pungas, șarlatan, spărgător, tâlhar

alveolă, abis, cavernă, cavitate, concavitate, criptă, deschizătură, excavație, făgas, grotă, orificiu, peșteră, por, prăpastie, profunzime, puț, șant, spărtură, trecere, vid

concept, concepție, conștiință, gând, idee, închipuire, inteligență, minte, noțiune, proverb, reflexiune

alaiu, apogeu, apoteoză, celebritate, cinste, culme, cunună, fală, fast, ilustrare, imortalitate, înzeire, laudă, lauri, mărire, nimb, onoruri, osana, ovațiune, Pantheon, podoabă, renume, reputație, răsunet, slavă, somitate, splendoare, strălucire, succes, veneratie

v. curios

întoarcere, a iubi, uniune

v. a da

dar, just, onest, permis, sacrificiu, scrupul

v. instinct

simț

furt

v. pli

abatere, aberațiune, amăgire, anacronism, boacănă, boroboață, confuziune, cusur, decepția, dezamăgire, deziluzie, erată, eroare, halucinație, himeră, iluziune, lapsus, lipsă, minciună, miraj, non-sens, omisiune, orbire, paralogism, prejudecată, prevențiune, sofism, stângăcie, superstite, vină, viziunc

glorie

gândire

fraudulos, hrăpăreț, indelicat, necinstit, nedelicat, rapace

G

gaură

absorbit, idee abstractă, clară, confuză, factice, fixă, înăscuta, mintal, profund

găunos, scorburos

a-și apropia, a despuia, a devaliza, a escroca, a frauda, a frustra, a fura, a încălca, a înșela, a-și însuși

considerabil, eminent, faimos, falnic, glorios, ilustru, însemnat, inzeit, măret, memorabil, nemuritor, notoriu, onorat, pompos, popular, vanitos

v. necunoscut

nereușită, obscur, sters

a adânci, a aprofunda, a crăpa, a deschide, a desfunda, a găuri, a împunge

greșală

a adânci, a cântări, a combina, a concepe, a considera

falș, eronat

v. just

a raționa

§§----------------------------------------------------------------------

59

1

hotar

H

grosolan

extrem, final, terminal

hazard

a desvinovăți, a gratia, a se înduioșa, a libera, a menaja, a se milostivi, a reabilita, a schimba, a scuza, a scuti, a șterge, a trece cu

vederea

a combina, a crede, a imagina, a inventa, a născoci, a presupune, a visa

a circumscrie, a demarca, a defini, a delimita, a depăși, a despărți, a îngrădi, a limita, a mărgini, a separa.

bådăran, bestial, cinic, deplasat, grobian, impertinent, impudic, incorect, indecent, îndrăznet, insolent, libertin, licentios, mojic, murdar, necinstit, necioplit, necuviincios, necurtenitor, nepoliticos, nerușinat, nesårat, obraznic, obscen, ordinar, pocit, pornografic, rău crescut, rustic, scårbos, ticălos

accidental, aleatoriu, blestemat, capricios, cutezător, dubios, eventual, fatal, fericit, fortuit, ir doelnic, întâmplător, nenorocit, nesigur, nestatornic, ocazional, orbește, temerar, variabil

nătâng, necompetent, necultivat, nedeprins, nedestoinic, neexersat, neghiob, neînvățat, nepriceput, nerod, neștiutor, nevinovat, nul, primitiv, profan, simplu, stângaciu, stupid

barieră, capăt, graniță, frontieră, împrejmuire, margine, sfârșit, stavilă

absoluțiune, aman, bunătate, clemență, grație, inocent, pardon, slăbiciune, uitare

a ignora, a nu se pricepe, a nu ști

alucinație, aparență, arătare, capriciu, divagatie, fantezie, fantomă, ficțiune, himeră, închipuire, uuzie, miraj, nălucă, nălucire, spectru, stafie, umbră, utopie, vedenie, vis, viziune

v. extensiune

a hazarda, a înfrunta, a risca, a tenta

dezvăț, inaptitudine, incompetență, insuficiență, necunoștință, neștință, neștire, novice, recrut, ucenic

v. a acuza

cruzime, mustrare, a pedepsi, răutate, sever, suplicu, ură

I

a ierta

v. precis

din topor

imobil

ignoranță

v. competentă

înțelepciune, savant, știință

canalie, desfrâu, destrăbălare, gunoi, insultă, mitocan, nepoliteță, pușlama, secătură, fărănoiu, toparlan

imaginație

aventură, brodeală, caz, circumstanță, destin, eveniment, ghinion, împrejurare, întâmplare, loterie, martingală, noroc, ocaziune, prilej, șansă, soartă, talisman, ursită, vicisitudine, zar

blând, bun, clement, culant, indurător, îngăduitor, iremisibil, milos, milostiv, mizericordios, de neiertat

ageamiu, agramat, analfabet, barbar, candid, dobitoc, grosolan, ignorant, inapoiat, inept, incapabil, inconștient, incult, inexperimentat, mărginit, naiv

ancorat, ferm, fixat, imobiliar, imperturbabil, imuabil, inamovibil, inert, înfipt, inflexibil, întepenit, înrădăcinat, invariabil, neclintit, neînduplecat, nemișcat

fantastic, fantezist, fictiv, himeric, iluminat, iluzoriu, imaginar, romantic, utopic, visător

a achita, a amnestia, a anula, a comuta, a cruta, a da drumul

v. afabil

indatoritor, ipocrizie, subtil

§§----------------------------------------------------------------------

61 -

neschimbător, nestrămutat, plantat, sădit, sedentar, solid, stabil, stagnant, statu-quo, stătător, stationar, statornic, teapăn

mare, marcant, motat, nepretuit, notabil, preponderent, predominant, principal, puternic, serios, temeinic, transcendent, valoros

generic, inerent, simultan, sincronic, sinoptic, solidar, unanim, universal

paralitic, retras, sedentar, teapin, tembel, trândav

a încrusta, a încurca, a îndesa, a infeuda, a înfrăți, a înghesui, a îngloba, a îngrămădi, a înlănțui, a înnoda, a înregimenta, a se însoți, a înșuruba, a intercala, a întruni, a lega, a lipi, a masa, a monopoliza, a participa, a potrivi, a reuni, a strânge, a uni

juxtapunere, legătură, organism, pace, procesiune, reunire, societato, simpatie, simfonie, sincretism, sincronism, sinteză, sistem, totalitate, unison, uniune

a aprecia, a conta, a domina, a însemna, a semnala

v. a desface

dezordine, a divide

a așeza, a asigura, a fixa, a imobiliza, a înlănțui, a înșuruba, a întări, a întepeni, a nitui, a opri, a paraliza, a pironi, a reține, a stabiliza, a stagna, a țintui

inacțiune

ascendent, autoritate, consecință, considerație, credit, efect, greutate, impresie, încredere, influență, pret, trecere, urmări, vază

a acompania, a acumula, a adera, a adapta, a adăoga, a aduna, a aflua, a aglomera, a alătura, a alia, a alipi, a amesteca, a anexa, a apropia, a armoniza, a asista, a asocia, a asorta, a atașa, a atârna, a centraliza, a cimenta, a chibzui, a coaliza, a coase, a combina, a completa, a concentra, a confrunta, a confunda, a contopi, a convoca, a coordona, a cumula, a fuziona, a grämadi, a grefa, a grupa, nimbulzi, a imperechea, a impleti

incorpora

a adormi, a amorți, a curma, a destinde, a hoinări, a imobiliza, a înceta, a încremeni, a înțepeni, a întrerupe, a se izola, a se lăfăi, a låinici, a lâncezi, a se odihni, a opri, a paraliza, a poposi, a potoli, a se repauza, a se rugini, a slābi, a stagna, a stationa, a suspenda, a tändai, a tânji, a tărăgăni, a trândåvi, a zăbovi

v. capricu

mișcare, schimbător

importanță

v. mic

moderat, necunoscut

alene, anchilozat, apatic, beteag, consternat, copleșit, demoralizat, descurajat, disponibil, domol, fără viață, imobil, impotent, încet, indolent, inert, lenes, lent, moale, mort, neactiv, nec'intit, neglijent, nemișcat, neocupat, nepăsător, nesimtitor, olog

acord, adeziune, adunare, afinitate, aflux, aglomerare, amalgam, ansamblu, armată, asortiment, coeziune, coincidentă, colaborare, colectie, comunitate, concert, concordanta, concordat, conexiune, conventie, cooperatie, culegere, cumul, fraternitate, grupare, învoiala

capital, considerabil, de căpetenie, eficace, enorm, esential, faimos, forte, fundamental, grav, important, inapreciabil, Incalculabil, înseinnat

împreună

aderent, asociat, coerent, colectiv, comun, concomitent, conex, congruent, contemporan, feneral

armistlțiu, concediu, farniente, grevist, hoinar, inoliciune, nelucrare, neputință, pauză, prostrațiune, rågaz, sinecura, toropeala

§§----------------------------------------------------------------------

62

63

vacanță

transversal

temerar, voluntar, zelos

prea, revoluție

înalt, importanță, majestate, superior

v. acțiune

entuziasm, a face, luptă, mișcare, revoluție, a uza

meticulos, migălos, minuțios, ordonat, scrupulos, spilcuit, ticluit

inevitabil

influență

a abate, a coti, a devia, a îndoi, a oblica, a ocoli, a ricoșa, a șerpui, a strâmba, a suci

a se aventura, a se expune, a îndrăzni, a înfrunta, a primejdui, a risca

înalt

fatal, infailibil, iremediabil, fără leac, negreșit, de neînlăturat, nelipsit, predestinat, scris, sorocit

culminant, dominant, eminent, lung, mare, mândru, proeminent, stăpânitor, superior

curaj, forță, imprudență, obrăznicie, rezoluție, tupeu, voință

alegorie, circuit, digresiune, diversiune, flexiune, inflexiune, parabolă, serpentină, zigzag

a căpăta, a câștiga, a catehiza, a decide, a dobândi, a domina, a fascina, a fermeca, a impresiona, a încânta, a îndoctrina, a înrâuri, a lucra, a predispune, a sfătui, a stila

băgare de seama, conștiință, grije, minuție, orânduială, ordine, precauțiune, rânduială, solicitudine

destin, predestinație, soartă, ursită

v. dezordine

murdar, urât

a înlătura

v. ascultare

frică, măsură, prudență, pudoare, timid, umil

v. a fugi

opunere

a arbora, a se cățăra, a exalta, a înălța, a ridica, a se sui, a urca

îndrăzneală

inferior

a îndura

mai mic, mai prejos, servil, slugarnic, supus

altitudine, colină, elevatie, etiaj, eminentă, protuberanță

acțiune, ascendent, autoritate, credit, efect, greutate, imperiu, importanță, preponderență, prestigiu, putere, trecere

a încerca, a înghiți, a îngădui, a pătimi, a primi, 2. răbda, a resimti, a simti, a suferi, a suporta, a tolera, a trage

a atârna, a depinde, a subordona, a se supune

aventuros, cinic, confient, curagios, cutezător, decis, xanfaron, hotărât, nchipuit, increzător, increzut, Indrăzneț, Intrepid, 1ăudăros, nebun, nechibzuit, nerușinat, nesăbuit, nesocotit, poruncitor, prezumtios, puternic, semet, sigur, smintit, tare

v. inferior

mic, umil

v. inacțiune

inutil, neascultare, slab

a da afară, a alunga, a concedia, a cotorosi, a curăți, a deplasa, a deporta, a deposeda, a depune, a desbăra, a descotorosi, a destitui, a detrona, a duce, a elimina, a evita, a exclude, a exila, a exorciza, a expatria, a expulza, a goni, a îmbrânci, a împinge, a împrăștia, a îndepărta, a izgoni

indirect

îngrijire

martir, pătit, victimă

figurant, iobag, minor, pupilă, rob, secund, servitor, servitudine, sclav, șerb, subaltern, vasal

alegoric, figurat, lăturalnic, oblic, parabolic, piezis, sinuos, sucit

v. contrariu

a contrazice, cruzime, opunere, mânie

așezat, conștiincios, elgant, frumos, îngrijit, măsurat, metodic

v. glorie

§§----------------------------------------------------------------------

65

inteligență

a îmbrobodi, a minți, a mistifica, a păcăli, a seduce, a trăda, a trage pe sfoară, a trișa, a zăpăci

a adormi, a amorți, a anestezia, a cloroformiza, a se detașa

presentiment, presimțire, tendință, vocea sângelui, vocațiune

lesin, nesimțire, sânge rece, sincopă, toropeală

v. inteligență

obiceiu, a raționa, voință

a izola, a da jos, a licentia, a muta, a mătura, a ostraciza, a proscrie, a purifica, a răsfira, a răsturna, a reforma, a refuza, a respinge, a revoca, a reexpedia, a risipi, a scoate, a schimba, a sgorni, a stârni, a șterge, a surghiuni, a suspenda, a transporta, a trimite, a urmări, a urni

capcană, captațiune, contrabandă, corupție, cursă, defraudator, dol, drăcovenie, farsă, festă, impostură, înșelăciune, merchez, meșteșug, perfidie, potlogar, poznă, șarlatan

v. afabil

entuziasm, excitație, pasiune, politeță, sensibilitate, sentiment, simt, susceptibil

a înțelege-a interpreta, a iscodi, a judeca, a lămuri, a lumina, a medita, a mirosi, a născoci, a pătrunde, a percepe, a plăzmui, a presimți, a presupune, a pricepe, a prinde, a raționa, a reflecta, a sugera, a supoza, a tâlcui, a tălmăci, a vedea, a zămisli

instinct

abstract, ager, ascuțit, clar, comprehensibil, deștept, fin, ideologic

imaterial, INȚELEPCIUNE ingenios

intelectual, blând

inteligibil, chibzuit

inventiv, cuminte

iscusit, cumpătat

istet, deștept

judicios, disciplinat

limpede, docil

lucid, înțelept

mental, inteligent

mintos, liniștit

paradoxal, luminat

perspicace, mintos

pozitiv, onest

psihologic, perspicace

rationabil, prudent

rațional, rezervat

rezonabil, rezonabil

serios, rațional

spiritual, sfătuitor

teoretic, supus

transcendental

vioiu, experiență

viu, logică, maturitate

a adulmeca, moderațiune

a cântări, prevedere

a chibzui, rațiune

a concepe, reflexiune

a cugeta, sfat

a descâlci, simt

a descurca, a desluși

a discerne, v. absurditate a explica, aventură

a ghici, desfrâu

a hotărî, ispită

a imagina, nebun

a închipui, orgoliu

a insufla

absență, concediu, dispersiune, epurație

dotat, firesc, inconștient, înnăscut, instinctiv, intuitiv, involuntar, mașinal, mecanic, natural, nereflectat, orbește, reflex

v. certitudine

devotament, onest, pudoare, scrupul, sincer

a înșela

apercepție, bază, bunul simt, comprehensiune, duh, fire, gândire, idee, intelect, intuițiune, minte, părere, rațiune, sagacitate, simț, spirit, subtilitate, tact, temelie, teorie

artificial, fals, insidios, ipocrit, necredincios, șiret, viclean

insensibil

bun simt

a abuza, a ademeni, a amăgi, a decepționa, a dejuca, a escroca, a frauda, a frustra

apatic, cataleptic, flegmatic, impasibil, inconștient, indiferent, inert, letargic, neînsuflețit, nepăsător, nesimțit, nesimțitor, rece

aplecare, chemare, dar, dibäcie, dispoziție, înclinare, iscusință, intuitie, natură, pantă, poftă, pornire, predispoziție

v. absurditate

dobitoc, instinct, sensibilitate, simt

5

§§----------------------------------------------------------------------

66

interesant

revers, reversiune, reviriment

v. a părăsi

a intra

ciudat, curios, emoționant, important, izbitor, palpitant, rar, remarcabil, sfâșietor, sguduitor, simpatic

avansat, adânc, cotropitor, înaintat, profund

anticameră, antreu, endosmoză, impenetrabilitate, import, incursiune, ingestie, inserțiune, intrare, intromisiune, intrus, invaziune, irupțiune, pătrundere, penetrabilitate, pasaj, poartă, prag, trecere

a atrage, a captiva, a fermeca, a interesa, a intriga, a mișca, a reține

v. origine

a părăsi, rezultat

v. banal

mic, obiceiu, plictiseală, șters

a întreba

curios, examinator, indiscret

a întoarce

retroactiv, retrograd, retrospectiv, reversibil, vice-versa

a se arunca, a se asvârli, a se băga, a cotropi, a debarca, a deschide, a descinde, a forța, a se îmbarca, a îmbuca, a îmbuiba, a împuia, a încăpea, a încorpora, a infesta, a se infiltra, a se înfunda, a înghiți, a se insinua, a introduce, a inunda, a invada, a năpădi, a năvăli, a pătrunde, a precipita, a revărsa, a scotoci, a sosi, a sparge, a strecura, a străbate, a țișni, a vârî

a cerceta, a cere, a chestiona, a consulta, a examina, a informa, a interoga, a interpela, a interviewa, a investiga, a scruta, a sonda

a se abate, a se înapoia, a da îndărăt, a se întoarce, a recâștiga, a redobândi, a reintegra, a se retrage, a retrograda, a reveni, a ricoșa, a suci

anchetă, chestiune, chestionar, interogație, interogatoriu

inversiune, nostalgie

acces, admisiune

v. banal

politetă

§§----------------------------------------------------------------------

67

întreg

inutil

absolut, adecuat, complet, deplin, desăvârșit, intact, integral, ireductibil, perfect, plenar, plin, radical, sfârșit, terminal, total

nourat, obscur, opac, posomorât, profund, spălăcit, șters, sombru, sumbru, turbure, umbrit, vag, vânăt

caduc, de prisos, deșert, formalist, găunos, gol, ineficace, infructuos, învechit, neexploatat, nefolositor, neînsemnat, neproductiv, neroditor, netrebuincios, perimat, sec, steril, sterp, superfluu, van, zadarnic

a consuma, a epuiza, a îndeplini, a integra, a umple

a dibui, a înneca, a întuneca, a înfășura, a învălui, a înveseli, a masca, a orbi, a orbocăi, a păinjini, a stinge

ansamblu, bloc, complement, integralitate, întregime, plenitudine, quantum, tot, totalitate

deșertăciune, expirare, inanitate, inutilitate, vid

v. favoare

fecund, util

v. a divide

întunecos

a învăța

beznă, amurg, ceată, crepuscul, desiș, eclipsă, frunzar, frunzis, întunecime, întuneric, negreală, negreață, negură, noapte, nor, nour, noctambul, pâclă, penumbră, perdea, quiproquo, stor, tăinită, vål, woal

erudit, expert, savant

adânc, adumbrit, ascuns, cărunt, impenetrabil, înnorat, închis, indistinct, mat, mohorât, negricios, negru, nocturn

a arăta, a dresa, a îndemna, a forma, a instrui, a lumina, a profesa, a sfătui

artă

§§----------------------------------------------------------------------


68

1

autor, cercetător, inovatie, Inspirație, noutate, novațiune, novator

mieros, mincinos, necinstit, perfid, pieziș, prefăcut, prevaricator, retoric, șiret, viclean

v. asemănător

obiceiu

varte, cirac, cunostinte, discipol, doctrină, educație, elev, formațiune, învățăcel, învățător, învățământ, maestru, metodă, novice, povată, practică, preparatie, principii, sistem, stagiu, studiu, teorie, recrut, ucenic

invizibil

absent, Imperceptibil, indistinct, infinitezimal, latent, microscopic, nevăzut, nezărit, tainic

a amăgi, a contraface, a disimula, a înșela, a insinua, a întortochia, a se maimuțări, a pungăși, a simula, a trăda

v. ignoranță

uitare

a acoperi, a ascunde, a dispare, a eclipsa, a lipsi, a masca, a pieri, a piti

comediant, duplicitate, fariseu, impostor, insinuare, Iuda, mască, motan, șarlatan

invențiune

abil, fertil, fecund, imaginativ, inventiv

v. a proba

a vedea

v. adevăr

onest, scrupul, sincer

ipocrizie

ipoteză

a breveta, a concepe, a crea, a descoperi, a desgropa, a găsi, a imagina, a închipui, a inventa, a minți, a născoci, a plănui, a plăsmui, a scorni, a zămisli

ademenitor, artificial, ascuns, falș, fariseic, fățarnic, felon, hain, insidios, ipocrit, iezuit, machiavelic, mâță blândă, meșteșugit

arbitral, conjectural, îndoelnic, îndoios, întâmplător, ipotetic, nesigur, posibil, prezumptiv, probabil, problematic, verosimil

§§----------------------------------------------------------------------

69

a iubi

virtual

a crede, a eșafoda, a imagina, a închipui, a infera, a opina, a presupune

a se înflăcăra, a se înfrăți, a se înhăita, a fi intim, a se învoi, a se jertfi, a se lega, a se mânia, a se pasiona, a plăcea, a pretui, a simpatizo, a slăvi, a se uni

bănuială, conjectură, eventualitate, inducțiune, prezumpție, supoziție

v. certitudine

a proba, rezultat

afectiy, afectuos, amical, aprins, armonios, arzător, cald, călduros, camaraderesc, constant, cordial, credincios, devotat, drag, drăgăstos, duios, familiar, fanatic, fervent, fidel, fierbinte, înduioșător, înfocat, inseparabil, însuflețit, intim, iubit, iubitor, neclintit, nedespărțit, plăcut, prețios, prietenesc, prietenos, scump, sensibil, simțitor, statornic

ispită

agreabil, captivant, plăcut

a ademeni, a amăgi, a atrage, a corupe, a excita, a fascina, a fermeca, a încerca, a orbi, a seduce, a tenta, a vrăji

acord, afecțiune, altruism, amor, chemare, cult, diletantism, dispozitie, dragoste, drăguț, favorit, idol, idolatrie, înclinare, legătură, pasiune, patimă, plăcere, pornire, potrivire, precădere, predilectie, preferință, relatie, sentiment, simpatie, solicitudine, stimă, talent, uniune, vocațiune

dor, dorință, invidie, obsesiune, poftă, sugestie, tentație

a adora, a aprecia, a se entuziasma, a gusta, a se împăca, a îndrăgi, a se închina, a înclina, a înduioșa, a înebuni după

v. desgust

neplăcut, urât

v. desgust

dispret, mizantropie, ură

§§----------------------------------------------------------------------

iute

zel

1

jaf

v. inacțiune

durată, moderat, moliciune, târziu

a se ivi

agil, aprig, brusc, curând, cursiy, deodată, expeditiv, focos, fugitiv, grabnic, imediat, iminent, impetuos, instantaneu, nemijlocit, numai decât, precoce, prematur, rapid, repede, sprinten, subit, timpuriu, tranzitoriu, trecător, urgent, vertiginos, vioiu

a apare, a se arăta, a asista, a compare, a se distinge, a se desprinde, a figura, a se înfățișa, a izbucni, a miji, a se prezenta, a răsări, a se ridica, a țișni, a veni

a-și apropria, a deposeda, a desbrăca, a despuia, a devasta, a frustra, a-și însuși, a jefui, a lua, a prăda, a pustii, a răpi, a spolia

escrocherie, furt, spargere, trofeu

v. a da

dar

a judeca

arbitral, critic, paradoxal

a accelera, a activa, a atâta, a se impacienta, a improviza, a sbura, a zori

aer, apariție, aspect, chip, ecloziune, fază, fel, imagine, început, înfățișare, proeminentă, prezență, prezentare, priveliște, semnalmente, suprafață, teofanie, vedere

cursă, diligentă, galop, grabă, iuțeală, nerăbdare, precipitare, repeziciune, stenografie, tahigrafie, tahimetru, viteză

a adopta, a aprecia, a arbitra, a aviza, a califica, a cântări, a confirma, a crede, a critica, a cugeta, a cumpăni, a decide, a declara, a evalua, a estima, a experti27, a gândi

v. absență

ascuns, invizibil, necunoscut, nimic, secret

§§----------------------------------------------------------------------

71

a găsi, a hotărî

ovațiune, panegiric, portret avantajos

v. dezaprobare

dispreț, mustrare

a împărtăși, a împărți, a infirma, a măsura, a opina, a prețui, a pronunta, a se pronunța, a rândui, a socoti, a statua

incoruptibil, integru, întemeiat, juridic, justificat, legal, legitim, legiuit, meritat, nemerit, nepărtinitor, plauzibil, potrivit, scrupulos, temeinic, vrednic

legătură

aviz, criteriu

gust

v. nedrept

judecată, părere, sentință, teză, verdict

L

a atârna, a atașa, a cupla, a hârțui, a împerechia, a impreuna, a încătușa, a închinga, a încinge, a înfrâna, a înlănțui, a înnoda, a lega, a mentine, a păstra, a prinde, a strânge, a susține, a uni

a lăuda

june

ditirambic, elogios, lăudăros, laudativ

fraged, imberb, juvenil, tânăr, tinerel, adolescent, băiat, băiețandru, efeb, fată, flăcău, minor, paj, primăvară, tinerețe

a aplauda, a consacra, a complimenta, a diviniza, a exalta, a se făli, a felicita, a glorifica, a se gudura, a linguși, a măguli, a proslavi, a preconiza, a recomanda, a slăvi, a tămâia

centură, crampon, funie, împreună, jug, ligament, ligatură, mănunchiu, nod, scaiu, uniune

just

v. a desface

libertate, a sfărâma

auster, conștiincios, cuvenit, demn, drept, echitabil, fundat, imparțial

lesne

aclamație, adulație, adulator, apologie, fală

abordabil, accesibil, Clar

§§----------------------------------------------------------------------

72

a slobozi

comod, elementar, executabil, facultativ, lesnicios, nesilit, posibil, practicabil, realizabil, simplu, ușor

emancipare, liberare, licență, permisiune, relaxare, vacanță

v. imobil

legătură, obligațiune, măsură

a aplana, a facilita, a înlesni, a simplifica

blajin, blând, calm, cumpănit, filozof, flegmatic, împăciuitor, impartial, imperturbabil, indiferent, înțelept, lent, moderat, moale, nepărtinitor, nesimțitor, neturburat, neutru, pacificator, pașnic, placid, potolit, rece, sedativ, sigur, stoic, tăcut

licență

facultate, îndemânare, înlesnire, latitudine, ușurință

abuziv, decoltat, desfrânat, imoral, indecent, excesiv, libertine, libidinos, fără măsură

v. dificultate

opunere

libertate

autonom, independent, neatârnat, neîmpiedecat, nestingherit

abuz, crailâc, dezordine, destrăbălare, exces, neorânduială, orgii, perversiune, saturnale, vițiu

a alina, a împăca, a împăciui, a înăbuși, a îndulci, a liniști, a neutraliza, a pacifica, a restabili, a se stăpâni, a ușura

a se cotorosi, a da drumul, a se debarasa, a debloca, a degaja, a se desbăra, a se descotorosi, a descătușa, a deslăntui, a deslega, a despresura, a desrobi, a destinde, a detașa, a libera, a scăpa, a slăbi

v. auster

îngrijit, moderat, ordine, pocăință, pudoare, respect, scrupul, timid

acalmie, curaj, dezinvoltură, inacțiune, moliciune, pace, reculegere, resemnare, sânge rece, securitate, siguranță

liniștit

așezat, asigurat

§§----------------------------------------------------------------------

73

seninătate

v. capriciu

curios, excitație, mânie, revoluție

penurie, privațiune, rabat, raritate, reticență, sărăcie, scădere, șomaj, subînțeles, sustragere, tăcere, trădare, uitare, văduvie

lipsă

ascuns, deposedat, despuiat, epuizat, jupuit, imperfect, incomplet, infidel

difuziune, difracțiune, foc, fotofobie, fotometrie, fotosferă, halo, interferență, irizație, licurici, litofanie, luciu, lustru, reflector, reflex, reflexiune, reverberație, transparentă, răsărit, strălucire, zorile

v. a avea

bogăție, mult, prea, prezență

lumină

a se abține, a escamota, a frustra, a goli, a întărca, a posti, a seca, a suprima, a sustrage

v. întunecos

sters

lung-lungime

diafan, fosforescent, fotogenic -, fulgurant, fulminant, orbitor, radios, refringent, străvăzător, străveziu

abstinență, bancrută, contracțiune, defect, defecțiune, deficiență, deșeu, detriment, deziderat, dietă, eliziune, foamete, indigență, insuficiență, întrerupere, lacuna, neajuns, neglijență, neexecutare, nevoie, omisiune, pierdere

a aprinde, a ilumina, a iradia, a licări, a lumina, a oglindi, a reflecta, a refracta, a resfrânge, a sclipi

difuz, fastidios, inepuizabil, îndelungat, interminabil, lặlâu, longitudinal, lungan, lungăret, lunguiet, nesecat, nesleit, prelung, prolix

actinometrie, amurg, aureolă, clar-obscur, crepuscul, curcubeu

a adăogi, 9 întinde, a lungi, a măsura, a prelungi, a proiecta, a trage

apendice

§§----------------------------------------------------------------------

74

dimensiune, durată, extensiune, mărime, parametru, supliment

războiu, retragere, rival, soldat, succes, trântă, victorie

ursitoare, vraciu, vrăjitor, vrăjitorie, virtute magica, zână, zodie

v. mic

precis

mai

v. asociat

inacțiune

luptă

M

magie

a ataca, a se bate, a da bătălie, a birui, a boxa, a se certa, a combate, a fugi, a se hărțui, a înfrânge, a înfrunta, a se întâlni, a se întrece, a izbândi, a se izpi, a se lovi, a se măsura

a conjura, a descânta, a evoca, a fermeca, a ursi, a vrăji

aditional, aluvial, augmentativ, mai bine, complementar, dincolo, excesiv, extensiv, mai mult, peste, în plus, prea, prisos, superior, superlativ, suplimentar, supranumerar, ultra

adversar, asalt, avantaj, bătaie, bătălie, box, ciocnire, combatant, competitie, concurență, conflict, debandadă, dezastru, duel, Inamic, încăerare, învălmășală, insucces, nereușită, panică, pugilat

alchimie, alchimist, amuletă, baghetă, cabală, conjurație, descântec, fantomă, farmece, filtru, ghicitor, gnom, halucinatie, Ielele, Jettatura, leacuri, miracol, necromanție, știinte oculte, oroscop, profet, Sabat, sibilă, spectru, spirit, talisman, taumaturg, ursită

a accentua, a achiziționa, a adăoga, a adăogi, a aduna, a agonisi, a agrava, a amplifica, a anexa, a augmenta, a avantaja, a câștiga, a completa, a covârși, a crește, a depăși, a desăvârși, a desfășura, a desvolta, a dubla, a excede, a extinde

§§----------------------------------------------------------------------

75

sufix, supleant, supliment, supraofertă

remaniere, revizie, vindecare

v. mai rău

v. mai puțin

prea

mai puțin

mai bine

de preferință, preferabil, progresiv, superior, superlativ

a împinge, a împlini, a împrospăta, a înnădi, a înălța, a îndoi, a îngroșa, a înmulți, a înrăi, a se înrăutăți, a întări, a înteți, a întinde, a întrece, a întregi, a lăți, a licita, a lungi, a mări, a multiplica, a precede, a prelungi, a prisosi, a profita, a progresa, a propăși, a repeta, a ridica, a spori, a supralicita, a umfla, a urca

absent, corectiv, defectuos, grosolan, imperfect, incomplect, inferior, inform, insuficient, mai prejos, neisprăvit, neterminat, paliativ, cel puțin, restrictiv, rezervat, subaltern

a ameliora, a cârpi, a ciopli, a cizela, a corecta, a corija, a desăvârși, a drege, a îmbunătăți, a împodobi, a înfrumuseta, a se întrema, a înviora, a limpezi, a lustrui, a perfecționa, a polei, a prelucra, a primeni, a promova, a purifica, a rectifica, a reface, a reforma, a regenera, a reînnoi, a renova, a reorganiza, a repara, a restabili, a restaura, a retusa

adaos, aluviune, afix, anexă, apendice, bonificație, complement, diferență, excedent, exces, majorație, majoritate, maximum, plus, plus-valută, pluralitate, prefix, progresiune

a atenua, a avorta, a ciunti, a constrânge, a cruța, a decădea, a degrada, a deprecia, a descrește, a deserta, a desființa, a dezavantaja, a economisi, a elimina, a epuiza, a goli, a împuțina, a înfrâna, a îngusta, a lipsi, a lua, a menaja, a micșora, a modera, a mutila

ajustare, amendament

§§----------------------------------------------------------------------

76

vacanță

manieră

a omite, a păgubi, a palia, a pieri, a potoli, a prăpădi, a prescurta, a reduce, a restrânge, a roade, a scădea, a scăpăta, a schilodi, a ița, a scoate, a scoborî, a scoroji, a scurta, a seca, a sfârși, a slăbi, a slei, a strânge, a subordona, a subția, a sustrage, a tempera, a trunchia, a uita, a ușura

v. extensiune

acțiune, mult

aer

apucături, MAI RAU

aparență

aranjament, inferior

aspect, mai prejos

cale, pejorativ

calitate

caracter, a agrava

chip, a altera

conduită, a corupe

croială, a corci

dispozițiune, a dăuna

fason, a decădea

fel, a degenera

figură, a degrada

formă, a deteriora

formulă, a îngreuia

gen, a înjosi

înfățișare, a înrăutăți

manoperă, a istovi

manevră, a mânji

mers, a moleși

metodă, a murdări

mijloc, a necinsti

mină, a păgubi

mod, a pângări

natură, a periclita

obiceiu, a perverti

ordine, a pieri

plan, a poci

port, a se prăpădi

procedeu, a profana

program, a scăpăta

purtare, a strica

rânduială, a terfeli

rețetă, a urâți

resursă, a viția

secret

șiretlic, decadentă

sistem, declin

soiu, putreziciune

specie, rău

stratagemă, ruină

tactică, din Scyla în Cha- tertip, rybda

ținută

titlu, v. mai bine

turnură

contracțiune, cusur, decadență, declin, deficit, detriment, diminuțiune, eufemism, foamete, gaură, indigență, lacună, lipsă, minimum, minoritate, penurie, privatiune, rabat, restricțiune, scăzământ

§§----------------------------------------------------------------------

majestate

august, boer, emfatic, falnic, grandios, impozant, impunător, magnific, magistral, mărinimos, maiestos, nobil, solemn, superb, a domni

intolerabil, insuportabil, întepat, irascibil, iritabil, iritant, mânios, morocă nos, năbădăios, năpraznic, neastâmpărat, neașteptat, necăjit, nepoliticos, nerăbdător, palid, posac, posomorât, roșu, sensibil, supărat, supărăcios, susceptibil, țâfnos, turbat, ursuz, veninos, violent

a izbucni, a jigni, a maltrata, a mânia, a mârâi, a mustra, a ocărî, a ofensa, a pișca, a plictisi, a provoca, a răscula, a răsvrăti, a reproșa, a ridica, a sâcâi, a sfida, a sgâltâi, a spumega, a stârci, a sufoca, a surexcita, a tărbăci, a trezi, a turba, a vexa

alaiu, aureolă, boer, demnitate, fast, glorie, măreție, mărire, orgoliu, pompă, prestanță, prestigiu, splendoare, strălucire, ținută, tron

v. unil

manie

acru, amărât, aprins, aspru, brusc, foc și pară, furibund, furios, gâdilicios, îmbufnat, înfuriat, întărâtat

a agasa, a ațâța, a cicăli, a descărca, a deslănțui, a deștepta, a dojeni, a enerva, a exaspera, a excita, a se formaliza, a se impacienta, a imputa, a înăcri, a înăspri, a indigna, a înflăcăra, a înfrunta, a însufleți, a insulta, a întărâta, a irita

acces, atac, bilă, ciuda, criză, delir, dezacord, explozie, fiere, frecus, gâlceavă, ghiont, ieșire, iritație, învierșunare, năzbâtie, paroxism, pică, pumn, resentiment, revoltă, ruptură, săpuneală, scenă

§§----------------------------------------------------------------------

78

ură

v. liniștit

moderat

crescendo, extensiune, Goliat, spatiu, statură, talie

mântuire

v. mic

nevătămat, priincios, salutar, zdravăn

martor

a apăra, a cotorosi, a desbăra, a desrobi, a feri, a izbăvi, a libera, a mântui, a prezerva, a restabilt, a salva, a scuti, a slobozi, a tămădui, a vindeca

încăpător, incomensurabil, îndelungat, inefabil, inexprimabil, infinit, însemnat, intens, intensiv, interminabil, întins, lllâu, larg, lat, lung, lungan, fără margint, măricel, monumental, peste măsură, mult, nelimitat, nemărginit, nemăsurat, neprecis, nesfârșit, nespus, notabil, puternic, spațios, tare, urias, vag, vast

martor autorizat, martor cumpărat, martor fals, martor mincinos, martor plătit, mărturie covârși-

toare, mărturie zdro-

bitoare, probant, testimonial, veridic

scăpare, ex voto

a atesta, a audia, a certifica, a confrunta, a depune, a garanta, a invoca, a jura, a mărturisi, a protesta, a recuza

v. nenorocire

periculos, sacrificiu, a vătăma

mare

amplu, bogat, ciclopic, colosal, considerabil, deșelat, enorm, gigantic, grandios, important, îmbelșugat, imens, inalt

a augmenta, a crește, a desfășura, a desvolta, a exagera, a înălța, a îngroșa, a întinde, a mări, a prelungi, a ridica, a spori, a urca

adeverință, confesiune, demonstrație, declarație, dovadă, mărturie, prezență, probă, versiune

măsură

amploare, ascensiune

comensurabil, imens, indefinit

§§----------------------------------------------------------------------

79

1

1

nedefinit, nedeterminat, nehotărît, nelimitat, nemărginit, nesfârșit

metraj, perimetru, planimetru, porție, profunzime, punct, rație, suprafață, talie, treaptă, voltaj, volum

comemorare, hypermnesie, lapsus, memento, memorandum, memorial, mnemotechnică, reminiscență, suvenir

a cuprinde, a defini, a determina, a doza, a evalua, a extinde, a limita, a mărgini, a raționa

v. absență

uitare

memorie

mic

comemorativ, memorabil, mnemonic, m. auditivă, m. locală, m. infidelă, m. promptă, m. rebelă, m. scurtă, m. tenace, m. vizuală, papagalicește

arpentaj, altimetru, cadastru, calibru, cantitate, capacitate, conținut, contur, cubaj, cuprins, dara, depărtare, dimensiune, distanță, dosar, doză, etalon, etiaj, extensiune, format, grad, greutate, grosime

a aminti, a evoca, a imortaliza, a învăța, a perpetua, a reaminti, a recita, a recunoaște, a reîmprospăta, a reînvia, a rememora, a reține, a reveni, a suscita, a fine minte, a trezi

atomic, bondoc, chircit, concis, corpuscular, delicat, diminutiv, efemer, embrionar, filiform, fin, impalpabil, imperceptibil, imponderabil, înăbușit, infir, infinitesimal, îngust, jigărit, laconic, liliputan, mărginit, mărunt, mediocru, meschin, meticulos, microscopic, micut, migălos, minim, minor, minuscul, modest, molecular, momentan, neînsemnat

înălțime, întindere, jalon, lărgime, lățime, linie, litru, lungime, mărime, metru

aducere aminte, album, agendă, amintire, amnesie, carnet

§§----------------------------------------------------------------------

80

1

a îndupleca, a menaja, a mișca

bunătate, îndurare, milostenie, pomană

bob, detaliu, element, fărâmă, fir, fleac, gânganie, lepădătură, lipsă, mărunțiș, microb, miniatură, modicitate, moleculă, nimic, pic, picătură, piciu, pigmeu, pitic, prichindel, Spiriduș, stârpitură, strop, vierme

nepretentios, pipernicit, pirpiriu, pitic, plăpând, precar, precis, provizoriu, puțin, redus, restrictiv, scund, slab, slăbut, Spiridus, strâmt, strâns, șubred, subțire, subțirel, succint, sugrumat, sumar, svelt, ticsit, temporar, tranzitoriu, trecător, vremelnic

v. cruzime

insensibil, sever, ură

a minți

fals, inexact, ipocrit, neadevărat

v. mare

milă

a altera adevărul, a amăgi, a ascunde, a deghiza adevărul, a denatura, a imagina, a închipui, a induce în eroare, a înșela, a inventa, a mistifica, a născoci, a păcăli, a se preface

a condensa, a constrânge, a diminua, a fragmenta, a împuțina, a îndesa, a înjosi, a limita, a micșora, a prescurta, a reduce, a restrânge, a rezuma, a sbârci, a scurta, a se sfriji, a se sgribuli

accesibil, bun, caritabil, îndurător, jalnic, milos, milostiv, mizericordios

a compătimi, a cruța, a deplânge, a deplora, a economisi, a emoționa, a favoriza, a grația, a ierta, a îmblânzi, a înduiosa

basm, fabulă, fanfaron, ficțiune, iluzie, impostură, lăudăros, minciună, neadevăr, palavragiu, șarlatan

abreviațiune, amănunt, atom

v. adevăr

scrupul, sincer

§§----------------------------------------------------------------------

81

1

mirare

paradoxal, particular, fără pereche, fără precedent, prestigios, prodigios, rar, singular, straniu, stupid, subit, supranatural, surprinzător, uimitor, uluitor, unic, fără veste

neplăcut, pătrunzător, pestilential, pișcător, plăcut, puturos, suay, sufocant, tenace

absurd, din cale afară, aiurit, anormal, baroc, bizar, caraghios, ciudat, cumplit, curios, deosebit, excentric, exceptional, extraordinar, extravagant, fabulos, fenomenal, fermecător, grozav, hazliu, împietrit, improbabil, încremenit, inlemnit, inopinat, înmărmurit, insolit, magic, minunat, de minune

admirație, anomalie, magician, minunăție, năzbâtie, năzdrăvănie, prestidigitator, scamator, stupefacție, stupoare, taumaturg, vrăjitor

a absorbi, a aromatiza, a aspira, a bate, a degaja, a dezinfecta, a duhni, a emana, a exala, a îmbălsăma, a îmbiba, a impregna, a împuți, a infesta, a izvorî, a otrăvi, a parfuma, a pătrunde, a puți, a râncezi, a răspândi, a răsufla, a simți, a sufla ,

v. liniștit

obiceiu, simplu, șters

miros

miraculos, mirat, mirific, monstruos, năprasnic, neașteptat, neauzit, de necrezut, de neconceput, de neînchipuit, de neînțeles, nemaiauzit, nemaivăzut, neobișnuit, neprevăzut, neuzitat, neverosimil, no17, original

aromatic, delicios, fetid, fezandat, gretos, îmbătător, infect, inodor, înțepător, mefitic, olfactiv, odorant, odorifer

abur, anosmie, aromă, balsam, buchet, efluvii, esență, extract, iz, miasmă, mireasmă, mirodenie, nas, odorat, parfum, putreziciune

6

§§----------------------------------------------------------------------

82

1

mișcare

a cădea

a călători, agil

a ciocni, automatic

a clătina, centrifug

a coborî, centriped

a coti, circulator

a se cufunda, convulsiv

a se cutremura, energic

a cumpăni, furtunos

a curge, giratoriu

a dansa, grav

a deplasa, impetuos

a deschide, impulsiv

a descinde, întretăiat

a deslănțui, iute

a deslega, izocron

a se desprinde, lent

a duco, mlădios

a evolua, mobil

a fâlfâi, nărăvaș

a fluctua, neastâmpărat

a flutura, nestatornic

a funcționa, puternic

a gâdila, repede

a gesticula, sacadat

a grăbi, sburdalnic

a gravita, sglobiu

a hâțâi, spasmodic

a hâțâna, sprinten

a îmboldi, succesiv

a îmbrânci, turbulent

a se impletici, vertiginos

a se înfiora, vibratoriu

a înflăcăra, vijelios

a însufleți, vioiu

a întoarce, vivace

a învârti

a izbi, a abate

a juca, a accelera

a legăna, a accentua

a se legăna, a acționa

a mișca, a activa

a mișuna, a agita,

a mobiliza, a alterna

a ondula, a aluneca

a oscila, a ameți

a pluti, a aprinde

a porni, a atâta

a prăbuși, a se avânta

a prăvăli, a se prăvăli

a răscoli, a răspândi, a răsturna, a răsuci, a răsvrăti, a regula, a repeta, a retrage, a rostogoli, a se rostogoli, a sălta, a sări, a se sbengui, a sbura, a scoborî, a scormoni, a sdruncina, a sgâltâi, a smuci, a șovăi, a stimula, a strâmba, a sui, a svâcni, a svârcoli, a târî, a țopăi, a tremura, a tresări, a tropăi, a umbla, a undula, a urca, a veni, a vibra, a zgudui, a zori

acțiune, ascensiune, automatism, avans, contorsiune, conversiune, convulsiune, cursă, dans, drum, elan, fior, flux

a balanta

§§----------------------------------------------------------------------

83

1

a profana, a releva

hieroglife, magie, mit, popă, preot, revelație, secret

maleabil, maniabil, mlădios, moleșit, neconsistent, plastic, spongios

a lichefia, a malaxa, a topi

v. obiceiu

simplu

freamăt, gravitațiune, impulsiune, izocronism, joc, locomotiune, lovitură, mars, mers, metronom, motor, navetă, plecare, propulsiune, reflux, resort, rotațiune, salt, sincronism, ȘOC, sosire, spasm, tangaj, tic, trambulină, translație, tremolo, trepidatie, vâltoare, volbură

mizantropie

atonie, flexiune, lenevire, molusc, moliciune

v. tare

moderat

blazat, cumplit, inadaptabil, insociabil, mizantrop, morocănos, nesociabil, pesimist, posac, sălbatec, solitar, strașnic, urs, ursuz

calm, circumspect, cuminte, cumpănit, cumpătat, discret, echilibrat, liniștit, mediocru, modest, ponderat, potrivit, puțin, mai puțin, rezervat, serios

v. imobil

deziluzie, ipocondrie, melancolie

mister

v. afabil

bun, a iubi

moale

ascuns, enigmatic, impenetrabil, legendar, misterios, mistic, nepătruns, obscur, pe sub mână, pe tăcute, tacit, tainic

a se înfrâna, a reprima, a se reține, a tempera

afânat, destins, ductil, flasc, fleșcăit, flexibil, fraged, fuzibil, lăbărțat, mălăet

măsură, moderație

a destăinui, a iniția, a pângări

v. avid

licență, mai, mult

§§----------------------------------------------------------------------

84

moliciune

toropeală

v. forță

putere

parastas, pomelnic, requiem, relicvie, sfârșit, sicriu, sinucidere, stâry

mort

v. viu

a muia

alene, adormit, apatic, blajin, blând, bleg, prea bun, de ceară, domol, flasc, flegmatic, fleșcăit, încet, indolent, inofensiv, leneș, lent, limfatic, maleabil, mălăet, melc, molatic, molâu, slab, tembel, trândav, fără vlagă

cadaveric, defunct, in extremis, funebru, macabru, mortuar, muribund, neînsuflețit, postum, răposat, rigid, secerat

apos, diluat, hidratat, hidrofil, hidrofug, higroscopic, igrasios, jilav, leoarcă, lichid, permeabil, spongios, ud, umed

a deceda, a dispărea, a expira, a horcăi, a înmormânta, a incinera, a înhuma, a muri, a omorî, a da ortul popii, a pieri, a-și da sufletul, a se prăpădi, a se stinge, a succmba

a ceda, a îmblânzi, a îndup'eca, a lâncezi, a se muia, a se ramoli, a tăndăli, a tânji, a tărăgăni, a zăbovi

a amesteca, a asuda

bălăcări, a boteza, a dilua, a îmbăia, a îmbiba, a impermeabiliza, a impregna, a înmuia, a înneca, a întinde, a întinge, a inunda, a macera, a năduși, a opări, a picura, a pompa, a răcori, a scălda, a scufunda, a șiroi

agonie, cavou, cimitir, comă, crematoriu, doliu, epitaf, funeralii, hoit, les, moaște, mortăciune, mortalitate, necrolog, necropolă

atonie, desmăț, inactiune, inertie, lenevire, lașitate, nepăsare, nesimțire, paresie, tânjală

§§----------------------------------------------------------------------

85

a transpira, a turna, a umezi, a vărsa

a contamina, a împuti, a înegri, a infecta, a întuneca, a mânji, a mâzgăli, a molipsi, a păta, a spurca, a terfeli

abluțiune, drenaj, dropica, hidraulica, hidrocefal, hidrodinamică, hidrofobie, hidrografie, hidrologie, hidrometrie, hidropizie, higrometrie, imersiune, împroșcătură

fabulos, faimos, formidabil, frecvent, îmbelșugat, inepuizabil, larg, maximum, cu miile, măreț, minunat, nemăsurat, nenumărat, nesecat, nesleit, nespus, notabil, plin, cu prisosință, prodigios, profund, radical, remarcabil, superlativ

cloacă, gunoiu, murdărie, necurățenie, otreapă, puroiu

mustrare

infuzie, lavaj, loțiune, rouă, saturatie, scafandru, SOS, spălătură, stropitură, submersibil, submarn, sudoare, umiditate

abundență, cantitate, grămadă

a acuza, a bodogăni, a certa, a corija, a dojeni, a înjura, a mârâi, a mustra, a ocărî, a recrimina, a vesteji

v. puțin

murdar

v. uscăciune

mult

absolut, adesea, amplu, la apogeu, colosal, considerabil, copios, la culme, la discreție, eminamente, enorm, excesiv, extraordinar, extrem

desgustător, gretos, îmbâcsit, impur, infect, nespălat, noroios, parsiv, puturos, repugnant, respingător, scârbos, scârnav, soios, turbure, unsuros, urduros, viermănos

admonestare, blam, critică, dezaprobare, filipică, frecus, imputare, incriminare, inculpare, lecție, mânie, morală, objurgație, observație, perdaf, refec, reprimandă, reproș

§§----------------------------------------------------------------------

săpuneală

refractar

a izbucni, a plesni, a surprinde, a țișni

v. aprobare

desmierdare, a ierta, a lăuda, politețe

a călca, a înfrânge, a înfrunta, a se înfuria, a se opune, a stânjeni, a stingheri

imprudentă, mirare, neprevedere, surpriză, lovitură de teatru

mutual

v. prudență

a vedea

alternativ, bilateral, corelativ, reciproc, sinalagmatic, vice-versa

nebun

a compensa, a revanșa, a schimba

abatere, anarhie, contravenție, derogare, dezordine, împotrivire, încălcare, încăpățânare, independență, indignare, indisciplină, insurecțiune, insurgent, neorânduială, răscoală, revoltă., rezistență, turburări, violare

represalii, simbioză, talion

muzicant

amator, diletant, executant, meloman, solist, virtuos

alienat, căpiat, cretin, dement, dezechilibrat, erotoman, frenetic, furios, halucinat, idiot, inconștient, iresponsabil, maniac, năuc, nerod, nevropat, posedat, psihopat, rătăcit, sărit, simplu, scrântit, smintit, tâmpit, tâcnit, zăpăcit

v. ascultare

respect, umil, a urma

neașteptat

neascultare

incorigibil, îndărătnic, îndrăcit, insubordonat, nedisciplinat, neînduplecat, nesupus, orgolios, perturbator, răzvrătit, rebel, recalcitrant

accidental, brusc, deodată, fortuit, inopinat, iute, pe negândite, neprevăzut, nesperat, subit, uimitor

a aiuri, a bate câmpii, a delira, a divaga, a se prosti

a

ănțui, a exploda

aberațiune, acces

§§----------------------------------------------------------------------

87

tâlhar

v. onest

a-și aroga, a favoriza, a încălca, a părtini, a uzurpa

necunoscut

delir, deranjament, depresiune, halucinare, idee fixă, idiotism, insanitate, manie, melancolie, monomanie, obsesie, psihoză

v. adevăr

just, onest

incognito, inedit, inexplorat, misterios, neobservat, neștiut, obscur, retras, tainic, tiptil

nelegiuit

ramolisment, rigiditate mintală, turburare

v. conștiință

gândire

anticreștinesc, antireliigos, ateu, imoral, infidel, ireligios, necredincios, necucernic, păcătos, păgân

a acoperi, a ascunde, a ignora, a piti

necinste

v. obiceiu

renume, știință

a blestema, a profana

măsluitor, necinstit, nedemn, neleal, nemernic, netrebnic, pervers, prevaricator, ticălos, veros

nedrept

crimă, desfrâu, impietate, sacrilej, scepticism

v. religie

a escroca, a fura, a înșela, a sfeterisi, a trișa

nenorocire

borfaș, dezonoare, găinar, hot, abuz de încredere, indelicateță, lichea, neonestitate, potlogar, pungas, rușine, șarlatan, secătură

arbitrar, deplasat, despotic, ilegal, ilicit, inic, injust, nedemn, neîntemeiat, nefundat, nelegitim, nemeritat, nepermis, nepotrivit, de nesusținut, nevrednic, oprit, parțial, părtinitor, uzurpat, uzurpător

amărât, critic, deplorabil, dezastruos, fatal, funest, încercat, înfrânt, lamentabil, mâhnit, mizerabil, nefast, nefericit, oropsit, penibil

a abuza

§§----------------------------------------------------------------------

88

neplăcut

rău, supărător, trist

antipatic, dezagreabil, incomod, ingrat, insipid, insuportabil, mârșav, neagreabil, nesuferit, odios, scârbos, trist, urâcios

dezamăgire, dezastru, dezavantaj, deziluzie, eșec, fiasco, înfrângere, insucces, marasm, necaz, neizbândă, neizbutire, nenoroc, pocinog, prăpăd, ruină, Stânca Tarpeiană, vicisitudine

a descuraja, a desgusta, a displăcea, a importuna, a ofusca, a plictisi, a supăra

v. succes

nerv

adversitate, avanie, calamitate, cataclism, catastrofă, contrarietate, decepție, defavoare, descurajare, desperare, detriment, dezastru, discredit, disgrafie, eșec, flagel, ghinion, inconvenient, înfrângere, insucces, năpastă, neajuns, necaz, neizbândă, neizbutire, nenoroc, nenorocire, nereușită, neșansă, pagubă, piedici, pierdere, plagă, plictiseală, pocinog, prăpăd, restriște, ruină, soartă, strâmtoare, stricăciune, supărare, urgie, ursită, vicisitudine

v. frumos

plăcere, plăcut, veselie

irascibil, isteric, nervos, nevralgic, reflex, spasmodic

nereușită

bătut, declasat, falimentar, învins, plouat, ratat

convulsiune, enervare, eretism, iritabilitate, nervozitate, nevricale, nevropat, nevroză, spasm, tic

a avorta, a cădea, a capitula, a fugi, a naufragia, a pierde, a se prăbuși, a se retrage

nesănătos

amăgire, catastrofă, debandadă, decepție

contrariu, deleter, funest, insalubru, mefitic, mortal, periculos, pernicios

v. fericire

§§----------------------------------------------------------------------

89

a reînnoi, a renova

pestilențial, potrivnic, primejdios, putred, rău, septic, stricat, vătămător, vițiat

a nimici, a neutraliza, a oblitera, a pieri, a prăpădi, a radia, a rezilia, a stârpi, a șterge, a stinge, a suprima

ageamiu, fecioară, începător, neofit, neologism, nou născut, noutate, novațiune, novice, trufanda

a corupe, a infecta, a învenina, a otrăvi

nu

boală, malaria, miasmă

abolițiune, absență, dispariție, extincțiune, lipsă, neant, nulitate, zero

v. sănătate

nevinovat

v. tot

nou

candid, curat, imaculat, inocent, nepătat

absent, contradictoriu, deloc, impasibil, inacceptabil, inconștient, indecis, inexistent, neavenit, negativ, nehotărât, nepăsător, neputincios, nesigur, nesimțitor, neutru, nici decum, nul, rebiditoriu, renegat

a desvinovăți, a disculpa

actual, de curând, inedit, intact, modern, neatins, neauzit, necunoscut, nemaipomenit, nepătat, proaspăt, fără precedent, recent, fără seamăn, virgin

candoare, cinste, cuvintă, mielușel, onestitate, puritate

v. crimă

nimic

a abroga, a anula, a casa, a consuma, a dărâma, a desființa, a distruge, a înlătura

a deflora, a împrospăta, a înnoi, a inova, a inventa, a născoci, a preschimba, a primeni, a reîmprospăta, a reîncepe

a abroga, a se abține, a anula, a casa, a contramanda, a contrazice, a nu conveni, a decomanda, a desființa, a desminți, a se dezice, a dezavua, a dispare, a dispensa

§§----------------------------------------------------------------------

număr

a elimina, a exonera, a împiedica, a înlătura, a înțărca, a invalida, a nega, a nimici, a opri, a se lepăda, a pieri, a se priva, a protesta, a recuza, a refuza, a renega, a renunța, a respinge, a retracta, a scuti, a stârpi, a șterge, a suprima, a sustrage, a tăgădui

a îngrămădi, a înmulți, a se înmulti, a înșira, a inunda, a mișuna, a număra, a plodi, a ploua, a prăsi, a prolifera, a repeta, a se revărsa, a risipi, a umplea

abundent, comun, considerabil, copios, des, la discreție, divizibil, doldora, dublu, egal, enorm, extrem, felurit, fracționar, frecvent, îmbelșugat, impar, impopular, încărcat, infinit, întreg, larg, luxuriant, mult, multiplu, nedivizibil, nenumărat, nemăriginit, numeric, numeros, obișnuit, Obstesc, ordinar, par, plin, prolific, supranumerar, stufos, ticsit, total, unanim

abolițiune, abstentiune, abstinentă, contestație, dietă, dispensă, inacțiune, inaniție, lacună, lipsă, neant, neexecutare, nihilist, nimicire, opunere, privațiune, radiere, reclamație, regim, stingere, zero

adunare, adunătură, afluență, cantitate, catalog, câtime, cifră, coadă, concurentă, concurs, cont, contingent, cuplu, droaie, dualitate, efectiv, flux, gloată, grămadă, havră, îmbulzeală, infinitate, înghesuială, îngrămădire, intrunire, listă, litanie, majoritate, masă, minoritate, morman, mulțime, noian, nor, numărătoare

a calcula, a copleși, a covârși, a ciurui, a curge, a deborda, a enumera

v. a afirma

aprobare, ascultare

§§----------------------------------------------------------------------

91 –

numeratie, oaste, pereche, personal, pluralitate, pomelnic, popor, populație, potop

a aclimatiza, a se acomoda, a adapta, a se deprinde, a dresa, a se familiariza, a forma, a se înhăita, a se înrădăcina

a constrânge, a domina, a forta, a impune, a se lega, a obliga, a oprima, a pretinde, a rechiziționa, a sili, a stăpâni, a subjuga, a supune, a tiranisi, a trebui, a violenta

produs, profuziune, puzderie, quantum, recensământ, repopulare, șir, statistică, sumă, sumedenie, supraabundență, total, torent, trinitate, unanimitate, unitate, val, valoare

antrenament, apucături, datină, desuetudine, făgaș, lege, manie, marotă, modă, moravuri, nărav, rutină, tic, tradiție, uz

cerință, dependență, exigență, legământ, forță majoră, nevoe, opresiune, obligativitate, redevență

v. interesant

neașteptat, necunoscut, nou, uimitor

v. lesne

libertate

obscur

obiceiu

obligațiune

bătătorit, comun, cunoscut, curent, exersat, familiar, frecvent, general, înrădăcinat, învechit, inveterat, mașinal, obișnuit, ordinar, tipicar, tradițional, uzitat, uzual

coercitiv, cuvenit, dator, de drept, exigibil, fatal, imperios, musai, necesar, nevoit, obligat, obligatoriu

abscons, abstruz, alambicat, apocaliptic, apocrif, ascuns, clandestin, complicat, confidential, confuz, delicat, echivoc, greu, greoiu, ignorat, impenetrabil, încâlcit, încurcat, indescifrabil

a apăsa, a asupri, a cere, a condamna

§§----------------------------------------------------------------------

92

subinteles

v. certitudine

clar, inteligent, lesne, simplu

ecatombă, infanticid, măcel, moarte, olocaust, omor, omucidere, paricid, pruncucidere, regicid, vărsare de sânge, spadasin, supliciu, ucigas

a omorî

indescriptibil, inexplicabil, inextricabil, insondabil, insolubil, întortochiat, mic, misterios, nebulos, neclar, necunoscut, nedefinit, nedeslușit, nedeterminat, neînțeles, neînsemnat, nelămurit, neobservat, nepătruns, neștiut, ocult, orbește, retras, sibilin, slab, spinos, șters, tainic, tăinuit, turbure, vag

v. a ierta

mântuire, a proteja, viață

onest

a ameți, a asasina, a asfixia, a-și sbura creerii, a dărîma, a decapita, a desfiinta, a despica, a distruge, a doborî, a executa, a extermina, a gâtui, a ghilotina, a imola, a împușca, a înăbuși, a îneca, a înjunghia, a însângera, a jertfi, a măcelări, a masacra, a nimici, a otrăvi, a prăpădi, a răpune, a sacrifica, a sângera, a se sinucide, a spânzura, a spinteca, a strangula, a suci gâtul, a sugruma, a suprima, a tăia, a ucide

aluzie, ambiguitate, dedal, dificultate, enigmă, galimatie, haos, imbroglio, involuție, jargon, labirint, nedumerire, obscuritate, obscurantism, problemă, rebus, șaradă, secret, sfinx

auster, cinstit, conștiincios, corect, curat, delicat, de treabă, dezinteresat, drept, exemplar, impecabil, inatacabil, incoruptibil, integru, ireprosabil, just, lăudabil, meritoriu, nieritos, moral, nepătat, onorabil, perfect, prob, recomandabil, respectabil, rigid, riguros, scrupulos

călău, crimă

§§----------------------------------------------------------------------

refractar

stimabil, virtuos

v. fals

furt, a înșela, ipocrizie, a minți, necinste, nelegiuit, orgoliu

a rezista, a se revolta, a se ridica contra, a se sfădi, a sfărâma, a șicana, a sparge, a stăvili, a stingheri, a stânjeni, a tine piept, a trece peste, a triumfa, a zădărnici, a zdrobi

opinie

apreciere, aviz, conjectură, convingere, credință, critică, idee, judecată, părere, sentiment, teză, fel de a vedea, vederi, verdict, vot

a acomoda, a alunga, a apăra, a bara calea, a se ciocni, a combate, a contrabalanta, a contraria, a contrazice, a cotorosi, a depăși, a se disputa, a frâna, a frânge, a hărțui, a împiedica, a se împotrivi, a înăbuși, a îndepărta, a se indigna, a infirma, a înfrâna, a înfrânge, a îngădui, a înlătura, a intercepta, a interzice, a intrerupe, a învinge, a jena, a lupta, a mărgini, a nega, a obiecta, a opri, a se opune, a preîntâmpina, a prohibi, a protesta, a prescrie, a se răscula, a răspunde, a se răsvrăti, a reactiona, a reclama, a refuza, a respinge, a restrânge, a reține

opunere

advers, anevoios, antagonist, concurent, contradictoriu, contrariu, discordant, incompatibil, invers, ireductibil, neîngăduit, neîmpăcat, nepotrivit, nepermis, opozabil, opus, potrivnic, prohibitiv, recalcitrant

antifrază, antipod, antiteză, antonim, barieră, belea, ceartă, clenciu, chichiță, concurs, conflict, contestație, contraordin, contrapartidă, contrarietate, contrast, dificultate, dușmănie, embargo, frâu, gâlceavă, inhibiție, insurecțiune, luptă, necaz, obstacol, obstrucție, oponent, opozant, opoziție, piedică, prohibiție, protest, reacțiune, replică

§§----------------------------------------------------------------------

unificare

rivalitate, șicană, veto

metodic, minuțios, ordonat, ponderat, regulat, scrupulos, simetric, sistematic

v. capriciu

dezordine, stângaciu

v. aprobare

a ierta, permis

orgoliu

orator

declamatoriu, discursiv, elocvent, sfătos

a acuza, a apăra, a declama, a denunța, a improviza, a învinui, a povesti, a predica, a propovădui

a alcătui, a alege, a alinia, a aranja, a așeza, a clasa, a clasifica, a coordona, a descâlci, a descurca, a dispune, a divide, a echilibra, a grupa, a împărți, a înjgheba, a întocmi, a orândui, a ordona, a organiza, a precede, a rândui, a reorganiza, a repartiza, a separa, a urma

afectat, artificial, arogant, bătos, disprețuitor, fals, fălos, fanfaron, fudul, impertinent, închipuit, încrezut, îngâmfat, înfumurat, insolent, întepat, ipocrit, lăudăros, mândru, mincinos, orgolios, parvenit, pedant, pretențios, prezumptios, scortos, semet, tantos, teapăn, trufas, vanitos

apologie, avocat, Bossuet, Cicerone, conferențiar, Demostene, discurs, elocuțiune, flecar, Mirabeau, orațiune, panegiric, predică, procuror, raportor, retorică, sofist, substitut, tribun

ansamblu, armonie, categorie, contextură, distribuție, orânduială, organism, rang, repartiție, șir, șireag, sistem, structură, textură, triaj

a se ameți, a se îmbăta, a lua de sus, a păuna, a poza, a se prevala, a se umfla

ordine

armonios, exact, ingrijit, meticulos

aere

coapsa lui Jupite:, deșertăciune

§§----------------------------------------------------------------------

95

fatuitate, ifose, ostentațiune, paradă

v. moderat

onest, simplu, timid, umil

principiu, rădăcină, rațiune, sorginte, spiță, sursă, sușă, temeiu, temelie, viță

antidot, arsenic, ciuperci, contra-otravă, hapuri, laur, miasme, mitridatizare, morfină, morfinomanie, șarpe, scorpie, stricnină, toxicologie, toxicomanie, toxine, viperă, virus

origine

ornament

ascendent, autohton, băștinas, cosmopolit, exotic, extrinsec, indigen, inițial, intrinsec, original, originar, primitiv, străin

a cizela, a decora, a garnisi, a găti, a împodobi, a încondeia, a încorona, a înflori, a înfrumuseța, a ornamenta

a părăsi

absent, apostat, fugar, vacant

a deriva, a emana, a ieși, a începe, a izvorî, a purcede, a proveni, a țâșni

arabescuri, atribuit, bordură, cadră, cadru, dantelă, emblemă, filigrana, ghirlandă, linie, medalie, motiv, podoabă, profil

otravă

bază, cauză, explicație, extracție, fundament, germen, început, izvor, motiv, naștere, neam, nou, obârșie, punct de plecare, pricină

a abandona, a abdica, a abjura, a arunca, a asvârli, a călători, a se cotorosi, a demisiona, a da drumul, a se degaja, a delăsa, a depune, a desbrăca, a se desface, a se despărți, a dezerta, a dispare, a divorța, a emana, a emigra, a se expatria, a fi pe ducă

letal, mortal, toxic, veninos, virulent

a infecta, a intoxica, a molipsi, a otrăvi

§§----------------------------------------------------------------------

96

a părea

asemănător, aparent, fals, ipotetic, probabil, specios

a fugi, a ieși, a se îndepărta, a izbucni, a izvorî, a jertfi, å lăsa, a se lepăda, a se libera, a se lipsi, a se muta, a neglija, a pieri, a pleca, a pribegi, a renega, a renunta, a repudia, a retracta, a retrage, a rezilia, a sacrifica, a scoate, a scăpa, a scutura

aviz, camelon, cauză, convingere, credință, profesie de credintă, critică, directivă, idee, opinie, părtinire, recomandație, sentiment, sentință, sſat, sugestie, teză

a avea aerul, a ascunde, s'ar crede, a disimula, a evoca ideia, a da iluzia, a simula, a trece drept, s'ar zice

particular

aer, aspect, idee, imaginație, impresie, înfățișare, miraj, orgoliu, paradox, prestigiu, prezumție, semnalmente, simulacru, suprafață

abnegație, adio, apostazie, defecțiune, demisiune, dezertor, erupție, exod, exosmoză, părăginire, pierdere, ruină, ruptură, separație, trădare, transfug, uitarc

părere

anormal, anumit, atributiv, aparte, bizar, caracteristic, ciudat, cansacrat, consfințit, curios, deosebit, distinct, distinctiv, exclusiv, extraordinar, individual, insolit, neobișnuit, original, parțial, partitiv, personal, propriu, privat, respectiv, separat, singur, singular, special, straniu, subiectiv

1

a adopta, a aprecia, a inspira, a judeca, a notifica, a opina, a povățui, a pretinde, a preveni, a se pronunta, a pretui, a semnala, a susține

v. a ajuta

avid, a cere, a colabora, întoarcere, a intra, prezent

acord

§§----------------------------------------------------------------------

97

a pedepsi

technic

a destina, à incumba, a particulariza, a privi

anomalie, apanaj, atribuțiune, competență, particularitate, proprietate, resort, singularitate, specialitate, specificație, speță

a adora, a ameți, a aprinde, a ațâța, a da foc, a se deslănțui, a dori, a excita, a îmbăta, a se îndrăgosti, a întărâta, a întuneca, a iubi, a pasiona, a pizmui, a râvni, a satisface

aflictiv, capital, corectiv, corporal, infamant, pasibil, pecuniar, penal, represibil, represiv, riguros, sever, vindicativ

v. extensiune

împreună, obiceiu, tot

pasiune

arzător, entuziast, exaltat, fanatic, fervent, fierbinte, gelos, înflăcărat, înfocat, înfrigurat, invidios, iute, lacom, nebun, palpitant, pasional, pasionat, patetic, pătimaș, setos, smintit, transportat, violent, vehement, vibrant

ambiție, amor, ardoare, avânt, avariție, beție, căldură, concupiscență, cupiditate, delir, dorință, dragoste, elan, febră, foc, frenezie, friguri, furie, idolatrie, orbire, paroxism, poftă, pornire, râvnă, turburare

a aresta, a biciui, a canoni, a chinui, a comuta, a condamna, a confisca, a decapita, a degrada, a deporta, a executa, a exila, a expia, a expulza **, a ghilotina, a încarcera, a închide, a îndrepta, a înfiera, a înfrâna, a întemnița, a interna, a ispăși, a osândi, a ostraciza, a pedepsi, a proscrie, a reprima, a sancționa, a spânzura, a surghiuni, a tortura

v. auster

desgust, dispreț, insensibil, liniștit, moderat, ură

amendă, arest

7

§§----------------------------------------------------------------------

1

bătae

putință, voie

cursă, frică, groază, îngrijorare, spaimă, teamă

v.

opunere

a pierde

v. liniștit

slab

deposedat, incurabil

permis

detențiune, deținut, eșafod, fiare, furci, galeră, închisoare, indemnizare, index, jude, ocnă, opreală, penitenciar, penitență, recluziune, roată, sentință, supliciu, temniță, urgie, verdict, victimă

a aliena, a ceda, a instrăina, a se lipsi, a păgubi, a rătăci

acceptabil, admisibil, cuvenit, drept, just, legitim, liber, licit, slobod

daună, detriment, neizbândă, peire, pierzanie, prejudiciu, pierzare

v. bunătate

consolare, a ierta, milă

v. a găsi

plăcere

periculos

amenințător, critic, dificil, grav, hazardat, primejdios, riscat, de temut

a adopta, a agrea, a autoriza, a concede, a concesiona, a consimți, a se cuveni, a da voie, a împuternici, a încuviința, a îndura, a îngădui, a învoi, a se învoi, a lăsa, a suferi, a suporta, a permite, a tolera

agreabil, delicios, glumet, nebunatic, plăcut, recreativ, șăgalnic, sburdalnic, sensual, sglobiu, sibarit, voluptos

a brava, a conjura, a se expune, a înfrunta, a înlătura, a periclita

adeziune, aprobare, asentiment, concediu, facultate, latitudine, obediență, permisie, posibilitate

a se ameti, a se amuza, a benchetui, a se bucura, a chefui, a se delecta, a se desfăta, a se destinde, a se distra

alarmă, aventură, capcană, curaj

§§----------------------------------------------------------------------

99-

a se îmbăta, a se înveseli, a mulțumi, a petrece, a se recrea, a serba, a satisface, a se sbengui

v. auster

durere, plictiseală, supliciu, trist

a agrea, a amăgi, a antrena, a aproba, a atrage, a bucura, a captiva, a câștiga, a se complace, a consimți, a cuceri, a delecta, a desfăta, a entuziasma, a fascina, a fermeca, a încânta, a înflăcăra, a înveseli, a linguși, a măguli, a multumi, a plăcea, a râde, a satisface, a seduce, a surâde, a vrăji, a zâmbi

îngrijat, îngrijurat, insuportabil, intempestiv, jalnic, mizantrop, morocănos, neplăcut, obositor, perplex, pisălog, plicticos, posac, supărător, ticălos, trist, ucigător, ursuz

plăcut

agapă, plăcere

adorabil, admirabil, agreabil, ales, amuzant, armonios, artistic, atrăgător, bine, bun, captivant, cochet, comod, confortabil, convenabil, delicios, excelent, fericit, fin, frumos, grațios, cu gust, îmbătător, îmbucurător, încântător, interesant, minunat, miraculos, răpitor, râzător, simpatic, subtil

v. neplăcut

plictiseală, posac, sever, urât

a bombăni, a cicáli, a contraria, a desgusta, a displăcea, a enerva, a hărțui, a se impacienta, a indispune, a înșela sperantelo, a inspaimanta, a jigni, a mâhni, a murmura, a omori, a persecuta, a plictisi, a preocupa, a prigoni, a sâcâi, a se sătura, a scârbi, a supăra, a tachina, a tortura, a turba, a turbura, a turmenta, a se uri, а уеха

plictiseală

agitat, amărât, anost, antipatic, copleșit, dezagreabil, fastidios, importun, incomod

a ademeni

alean

§§----------------------------------------------------------------------

100

101

ticsit

politețe

poruncă

a îndura, inferior, slab

posac

avanie, belea, chin, ciudă, decepție, dezamăgire, ipocondrie, inconvenient, melancolie, necaz, neliniște, nemultumire, neplăcere, obidă, obsesie, păs, pățanie, pocinog, spleen, tribulațiune, vicisitudine

a astupa, a condensa, a deborda, a ghiftui, a grămădi, a împovăra, a încărca, a îndopa, a prisosi, a se revărsa, a umple

afabil, amabil, bine crescut, cumsecade, ceremonios, complezant, corect, curtenitor, cuviincios, discret, distins, gentilom, grafios, îndatoritor, de lume, manierat, politicos, primitor, rezervat, reverențios, serviabil, sociabil

absolut, categoric, despotic, dictatorial, draconic, formal, hotărît, imperativ, imperios, intimat, poruncitor, riguros, superior, tiranic

excesiv, exclusiv, exorbitant, expletiv, fanatic, imens, intolerabil, mare, monstruos, nắpắdit, nebunește, necumpătat, neînfrânat, nemăsurat, peste măsură, pletoric, podidit, prea mult, de prisos, superfluu, supranatural, supraomenesc, suprauman

afluență, exces, excedent, grămadă, masă, morman, plenitudine, pletoră, sațietate, saturatie, supraabundență

acrit, arțăgos, aspru, brusc, brutal, capricios, fără pereche, cicălitor, cu toane, dezagreabil, fantast, gâlcevitor, grosolan, îmbufna:, înăcrit, mânios, indispus, morocănos, neplăcut, rebarbativ, posomorât, respingător, sanchiu, sălbatec, supărăcios, tâfnos, trist, urs, ursuz, violent

autoritate, cap, comandă, comandament, decizie, decret, edict, instrucțiuni, firman, ordin, ordonanță, porunceală, șef, somație, ucaz, ultimatum

v. afabil

entuziasm, fericire, interesant, plăcere, plăcut, veselie

v. vid

pocăință

a deborda, a exagera, a ghiftui, a imbuiba, a împieta, a îndopa, a se revărsa, a satura, a sătura, a supraîncărca, a surmena

plin

a se căi, a se converti, a expia, a ispăși, a se jeli, a se pocăi, a răscumpăra, a regreta, a se umili

aristocrat, compliment, condescendență, considerație, convenientă, buna cuviință, deferență, educație, etichetă, formulă de politete, omagiu, onoruri, plecăciune, prezentare, protocol, respect, salamalec, salut, stimă, tact, urbanitate

compact, complect, dens, deplin, des, desăvârșit, destul, doldora, exuberant, îmbuibat, indesat, integral, întreg, luxuriant, masiv, plenar, sătul, plin, supraîncărcat

a bombåni, a mormăi

a administra, a conduce, a dicta, a dirija, a dispune, a domina, a exige, a guverna, a impune, a orândui, a ordona, a prezida, a prescrie, a pretinde, a ståpâni

conștiință, contrițiune, mea culpa, mortificație, mustrare, obida, penitență, remușcare

v. afabil

bun, plăcut

cumul, excedent, desgust, ipertrofie, indigestie, iperbolă, pleonasm, pletoră, prisosință, supraabundență, suprasaturație, surplus

prea

v. desfrâu

licență

v. grosolan

mizantropie, posac, ultragiu

abuziv, din cale afară, colosal, disproportionat, exagerat

v. absență

lipsă

v. ascultare

§§----------------------------------------------------------------------

102

103

mai puțin, mic, moderat

a precede

limpede, ad litteram, matematic, meticulos, migălos, net, neted, peremptoriu

necurmat, nelipsit, punctual, sârguitor, silitor

pozitiv, punctual, răspicat, riguros, strict, tipic

a arăta, a compare, a expune, a frecventa, a se înfățișa, a se ivi, a prezenta

anterior, inițial, prealabil, precedent, precoce, preconceput, preexistent, pregătitor, preistoric, preliminar, prematur, preopinent, prestabilit, preventiv, primordial, princeps, suscitat, susnumit, suszis

înaintare, înaintaș, început, iscoadă, menire, mesager, oracol, preambul, precădere, precugetare, precursor, predecesor, prefață, prefix, preludiu, premergător, premise, preopinent, preparative, presentiment, presimțire, prevenție, prioritate, prodrom, profeție, prolog, prolegomen, pronostic, semn, simptom, stagiu, strămoși, trecut, ucenic

a fixa, a preciza, a specifica

clauză, condiție, precizie, stipulațiune

v. obscur

prejudecată

grațios

a arăta, ospitalier

a certifica, plăcut

a clarifica, politicos

a confirma, primitor

a corobora

a convinge, a găzdui

a deduce, a îmbrățișa

a demonstra, a întâmpina

a desluși, a primi

a dovedi, a saluta

a elucida, a săruta

a expiica

a justifica, admisiune

a lămuri, ospitalitate

a limpezi, recepție

a stabili

a verifica, v. cruzime

dezagreabil bazš, sever

considerent, trist

criteriu

document, PRINCIPIU dosar

fundament, a priori

motiv, fundamental

probă

temeiu, axiomă

temelie, bază

valoare, cauză, fond

v. ascuns, fundament

fals, maximă

obscur, rațiunc, regulă

procedură

temelie

cârcotaș,

a proba

contradictoriu

în lipsă, categoric

intimat, evident

litigios, fundat

procedural, întemiat

procesiv, manifest

rezolutoriu, peremptoriu

rogatoriu, pertinent

suspensiv, persuaziv, probant

a admite

a amâna, a adeveri

a anula, a administra probe a cita

actualitate, adunare, apariție, apel, ascultare, asistență, aspect, auditoriu, gură-cască, curios, exhibiție, figurant, galerie, invitați, modă, multime, observator, omniprezentă, popor, prezentare, public, reuniune, societate, ubiquitate

a anticipa, a depăși, a distanța, a ghici, a iniția, a întrece, a precuvânta, a predestina, a prejudeca, a premedita, a preopina, a presupune, a prevedea, a preveni, a prevesti, a prima, a prooroci

influențat, informat, parțial, preconceput, prevenit

v. a urma

a anticipa, a hotărî dinainte, a părtini

precis

prevențiune

v. just

v. absență

nimic

prezență

primire

antecedent, avangardă, cazier judiciar, cercetas, curier, dedicație, dosar

categoric, circumscris, clar, definit, determina:, distinct, exact, formal, franc, îngrijit, intocmai, just

aci, actual, asiduu, asistent, astăzi, contimporan, modern

abordabil, accesibil, afabil, amabil, binevoitor, blând, drăgălaș

§§----------------------------------------------------------------------

104

105

relativ

inocent, neprihănit, pudibund, pudic, serios

a compulsa, a conchide, a confirma, a contesta, a disjunge, a evoca, a înregistra, a instrumenta, a intenta, a se învoi, a libela, a motiva, a omologa, a prigoni, a pronunța, a provoca, a recuza, a reintegra, a replica, a scinda, a suspenda, a urmări

a armoniza, a cumpăni, a echilibra, a ordona, a orândui, a potrivi, a proporționa, a raționa

a proteja, a recomanda, a răzima, a salva, a sprijini, a supraveghea, a susține, a veghea

formulă, gândire, înțelepciune, învățătură, locuțiune, maximă, opinie, povață, precept, reflexiune, sentență, teză, vorbă, zicală, zicătoare, zicere

a alarma, a indigna, a scandaliza, a speria

prudență

prescripție, pricină, proces, resort, rezoluție, rol, sentință, șicana, tranzacție, tutelă, urmărire, verdict

armonie, vocație

asemănare

balanță,

profesiune

comparație

corelație, lucrativ

cota-parte, profesional

dimensiuni

echilibru, a alege

ecuație, a exercita

ordine, a funcționa

rânduială, a îmbrățișa

raport, a îndeplini

rațiune, a instala

scară, a lucra, a ocupa

a proteja

a profesa, a se stabili

bun

defensiv, calitate

favorabil, carieră

patronal, clasă

preventiv, funcțiune

profilactic, funcționar

proteguitor, impiegat

providential, meserie

tutelar, meșteșug, ocupație

a acoperi, post

a adăposti, profesiune

a apăra, profesiune liberă a dădăci, sarcină

a favoriza, situațiune

a feri

a garanta, PROPORȚIE a ocroti

a păstra, ponderat

a patrona, proporțional

a păzi, direct proportional a prezerva, invers proporțional a propti

apostilă, asistență, auspicii, binefăcător, campion, concurs, curator, curatelă, dădacă, epitropie, gardă, Mecena, patronaj, proptea, protecțiune, protecționism, protectorat

atent, bănuitor, circumspect, cuminte, neîncrezător, precaut, prevăzător, prudent, rezervat

abținere, castitate, continență, conveniență, curățenie, curăție, cuviință, mironosiță, modestie, moralitate, nevinovăție, puritate, rezervă, rușine, sfială, ținută, virginitate, virtute

referințe, scut, tutelă, tutore

a lua aminte, a se feri, a lua precauțiuni, a se observa, a se păzi

v. desfrâu

grosolan, îndrăzneală

proverb

acțiune, acte, afacere, antiteză, arbitraj, cauză, chichiță, competență, conciliațiune, concluzie, contencios, contestație, contumacie, dicțiune, diligente, dosar, formalitate, hotărîre, încheiere, incident, instanță, jurisdicțiune, litigiu, notificare, opoziție, perempțiune, poprire, prejudiciu

a pune

faimos, gnomic, moralist, de pomină, proverbial, sentențios, tradițonal, universal, vestit

chibzuială, chibzuință, economie, fereală, pază, provizie, băgare de seamă

v. neașteptat

a alinia, a așeza, a așterne, a băga, a campa, a cățăra, a cocota, a consemna, a da în păstrare, a deplasa, a depune, a etala, a fixa, a găzdui, a îmbuca

pudoare

adagiu, aforism, apoftegmă, axiomă, cugetare, cuvânt, deviză, dicton

cinstit, corect, curat, decent

§§----------------------------------------------------------------------

103

pur

107

putere

putreziciune

tărie, tiran, vază, vigoare, virtute, voie

răbdător

v. bolnav

inacțiune, slab

a implanta, a impune, a încorpora, a insera, a instala, a întinde, a interpela, a interpune, a introduce, a Juxtapune, a localiza, a monta, a muta, a planta, a plasa, a posta, a rândui, a răsădi, a repune, a sădi, a situa, a stabili, a strămuta, a substitui, a suprapune, a transborda, a transfera, a transplanta, a transpune, a trece, a urca, a urni

angelic, auster, candid, cast, corect, curat, fin, ideal, imaculat, impecabil, imperceptibil, incoruptibil, inocent, integru, ireprosabil, limpede, naiv, neamestecat, neprihănit, net, neturburat, nevinovat, sadea, transparent, virtuos

absolut, arbitrar, atotputernic, cap, despot, destoinic, discretionar, energic, intens, omnipotent, preponderent, puternic, putincios, suprem, tare, tiran, violent, virtual, virulent

acru, alterat, antiseptic, avariat, infect, invechit, murdar, purulent, putred, puturos, rânced, scârbos, septic, stricat, trezit, vătămat

blajin, blând, calm, filozof, flegmatic, impasibil, liniștit, pasiv, rece, resemnat, stoic, tolerant

puțin

exceptional, deloc, fără pereche, fără seamăn, foarte rar, imperceptibl, insuficient, mediocru, meschin, de negăsit, neobișnuit, puțintel, rar, rarisim, scurt, slab, singular, unic

a indura, a îngădui, a răbda, a suferi, a suporta

a se acri, a se dezagrega, a se împuti, a se înăcri, a infecta, a molipsi, a mucegăi, a putrezi, a râncezi, a spurca, a strica

nepăsare, martir, mucenic, perseverență, răbdare, sânge rece, stoicism

a vâri

a cerne, a clarifica, a decanta, a decapa, a defeca, a filtra, a purifica, a rafina, a spăla

depozit, dispoziție

v. excitație

iute, mânie, revoluție

loc

abuz, ascendent, autoritate, autorizație, dominațiune, drept, egemonie, facultate, forță, guvern, împărăție, importanță, influență, insignii, întâletate, precădere, posibilitate, potentat, prerogativă, prestigiu, putință, satrap, sef, stăpân, stăpânire, supremație, suveran, suveranitate, suzeranitate

localizare, miza, montaj, montare, orientare, pozitie, report, transfer, transfuziune, translațiune, tranzit, tranzite

a râde

asanare, chintesență, continență, curățenie, epurație, esență, înger, pudicitate, purism, puritan, virginitate

atom, bagatela, fir, fleac, grăunte, mai nimic, nimica toată, o leacă, licărire, lipsă, pic, picătură, puținătate, rara avis, rarefactiune, raritate, strop

cangrenă, carie, corupție, descompunere, fermentație, hoit, impuritate, mălura, mortăciune, mucegai, necroză, puroiu, putrefacție, putregaiu, stâry, tăciune

amuzant, bufon, burlesc, caraghios, comic, glumet, grotesc, hazliu, ironic, malitios, mucalit, năzdrăvan

v. întreg

sănătate, viață

v. a scoate

v. murdar

v. mult

§§----------------------------------------------------------------------

108

nostim, de ocară, poznas, de râs, râzător, ridicul, rizibil, șăgalnic, sarcastic, sardonic, șugubăț, spiritual, vesel, voios, zefliu

poznă, renghiu, rictus, șagă, săgeată, șotie, spirit, zeflemea

rațional, rezonabil, sintetic, sofistic, strâns, subtil

ofensivă, operații, ostilități, pradă, răsboiu civil, razzie, revanșă, soldat, strategie, tactică, tactician, teatru de răsboiu, victorie

misiune, povară, răspundere, sarcină, scuză, subterfugiu

gură-cască, noctambul, nomad, pierde-vară, pribeag, rătăcitor, razna

v. ignoranță

nebun

v. auster

mânie, respect, serios, trist

răspuns

răsboiu

v. liniștit

categoric, peremptoriu, răspunzător

a se abate, a bate drumurile, a circula, a da târcoale, a se depărta, a devia, a se dezorienta, a hoinări, a se pierde, a se plimba, a pribegi, a se rătăci, a se zăpăci

răspundere

a bufni de râs, a chicoti, a descreți, a glumi, a hihoti, a îngâna, a lua peste picior, a maimuțări, a mistifica, a păcăli, a persifla, a pufni de râs, a ridiculiza, a rînji, a săgeta, a schimonosi, a surâde, a șugui, a zâmbi

adversar, aliat, beligerant, belicos, inamic, marțial, neutru, ostil, potrivnic, strategic

a se apăra, a combate, a comunica, a confunda, a corespunde

dinadins, garant, imputabil, indemn, involuntar, om de pae, plauzibil, pasibil, responsabil, cu bună știință, tap ispășitor, valabil

a argumenta, a conchide, a dărâma, a deduce, a demonstra, a desbate, a desluși, a discuta, a dovedi, a explica, a induce, a infera, a filozofa, a judeca, a lămuri, a milita, a obiecta, a proba, a răsturna, a refuta, a reproșa, a ruina, a se sfădi, a șicana

a se bate, a cuceri, a se împotrivi, a înfrânge, a invada, a învinge, a năvăli, a se răsboi

a da spre, a se desvinovăți, a se disculpa, a imputa, a înfunda, a invoca, a obiecta, a pătrunde, a răspunde, a se răsti, a recrimina, a refuta, a releva, a repeta, a replica, a riposta

boem, dedal, derivă, haimana, labirint, ocol, plimbare, tigan, turneu, vagabond

a raționa

bătae de joc, batjocură, bobârnac, caricatură, derâdere, deriziune, desfătare, dispret, duh, farsă, festă, haz, ilaritat, măscăriciu, parodie

armistițiu, bătălie, campanie, combatant, conflagrație, defensivă, dușman, expedițiune, incursiune, luptă, manevră, mars, militar, mișcare

a acoperi, a se apăra, a asuma, a se descărca, a se disculpa, a se emancipa, a se eschiva, a explica, a se justifica, a invoca, à motiva, a pretexta, a da seamă, a da socoteală

ecou, întâmpinare, obrăznicie, răspundere, răspunsuri, replică, responsabilitate, ripostă

absurd, analitic, de bună credință, de rea credință, deductiv, discursiv, fals, inductiv, irefutabil, judicios, just, logic, metodic, paradoxal, peremptoriu, probant

analogie, arguție, axiomă, cazuist, cerc vițios, chestiune, concluzie, consecință, corolar, controversă, cugetare, deducțiune, dilemă, dialectică, entimemă, inducțiune, logică, opinie, metodă

a rătăci

cauțiune, garantie, imputare, însărcinare, menire

ambulant, aventurier

§§----------------------------------------------------------------------

110

111

recoltă

a strâmba, a strica, a supăra, a turbura, a vătăma

complezent, desmierdare, îndatoritor, milă

a aduna, a culege, a recolta, a strânge

recipient

paradox, paralogism, părere, postulat, premise, principiu, problemă, raționament, rectitudine, șicană, silogism, speță, teren de discuție, teză

nedeplin, nedrept, nefast, neîngrijit, neplăcut, neprielnic, nesănătos, nesuferit, păgubitor, penibil, periculos, pernicios, pocit, prejudiciabil, primejdios, prost, rușinos, scandalos, șiret, scârbos, slut, smintit, urâcios, urât, viclean, violent, vițios

necredincios, neofit, ortodox, păgân, pios, practicant, pravoslavnic, prozelit, religios, renegat, ritual, sacramental, schismatic, smerit

oală, receptacul, recipient, urnă, vas

calamitate, cusur, declin, defect, disgrație, inconvenient, lipsă, neajuns, nenorocire, neplăcere, ocară, pacoste, pată, prihană, tară, urgie

v. greșală

zăpăceală

rău

a abjura, a afurisi, a blestema, a converti, a excomunica, a mirui, a predica, a sfinți, a târnosi, a unge

v. bine-bun

bunătate

răutate

abominabil, abuziv, defectuos, deleter, depravat, detestabil, detracat, dezagreabil, dezavantajos, diform, dureros, excesiv, execrabil, funest, greșit, groaznic, imperfect, imperfectibil, impur, incomod, incorigibil, infamant, insuficient, inutil, iremediabil, ireparabil, fără leac, mânjit, mediocru, murdar, necioplit, necurat

agresiv, dușmănos, fieros, ingrat, nemulțumitor, nerecunoscător, perfid, rău, răufăcător, răuvoitor, viclean

agricultură, Baccus, cereale, Ceres, cules

bucate, RECLAMATIE

fân

grâne, a cârti

poame, a critica

produs, a denunța

randament, a dojeni

seceriș, a se împotrivi

venit, a imputa, a se jelui

v. a cheltui, a pârâ

jaf, a se plânge

ruină, a protesta

sărac, a reclama, a recrimina

religie

a revendica, a se ridica împotriva apostolat, a se revolta

apostolic, a se tângui

bigot, a tânji

canonic, a se văita

credincios

cucernic, acuzație

cuvios, admonestare

devot, apel

dogmatic, cerere

eclesiastic, dezaprobare

eretic, doleanță

evlavios, jeluire

extatic, imputare

fanatic, mustrare

fervent, plângere

fidel, petiție

iconoclast, pretenție

iluminat, reproș

infidel, vaet

înfocat

inițiat, v. aprobare

liturgic, fericire

mistic

a avaria, a blestema, a condamna, a corupe, a decădea, a degenera, a desgusta, a despera, a deteriora, a devasta, a falsifica, a greși, a împiedica, a infesta, a înjura, a maltrata, a păgubi, a perverti, a pripi, a rata, a râsgâi, a regreta, a scârțâi, a spurca

adept, alegorie, altar, ateist, anatemă, apostazie, biserică, călugăr, catehism, catehumen, catihet, coreligionar, credință, credo, crez, cult, dogmă, enorias, ereziarh, erezie, exorcism, gnosticism, hagiu, idolatrie, intoleranță

6

a bate

vătăma

bârfeală, criminal, cruzime, reavoință, ură, viperă

v. afabil

bunătate

§§----------------------------------------------------------------------

112

113

prezervativ, profilactic, revulsiv, salutar, stupefiant, supozitor, suveran, tonic, vermifug

ingredient, leac, mijloc, medicament, poțiune, sănătate, sinapism, tratament

a colporta, a divulga, a lansa, a răspândi, a slăvi, a vulgariza

v. bolnav

mai, mai rău

jertfă, lege, maslu, minune, miracol, mister, moaște, moliftă, monah, noviciat, parabolă, patrologie, patristică, pietate, predestinare, prelat, preot, reculegere, relicvă, revelațiune, rit, rugăciune, sacrament, sacerdotiu, sacrilegiu, schimnic, schismă, Scriptură, sectă, sectar, sihastru, taină, toleranță, uncțiune, ungere

a alina, a amortiza, a atenua, a corecta, a corija, a dejuca, a domoli, a drege, a evita, a face față, a se feri, a împiedica, a îndrepta, a înfrâna, a înlătura, a întări

remușcare

a primeni, a recădea, a recapitula, a reclădi, a reconstitui, a reconstrui, a recopia, a reface, a reînnoi, a reincepe, a reîmprospăta, a reînsufleți, a reitera, a relua, a repeta, a reproduce

repune, a revedea, a reveni, a terfeli, a stărui

a ataca, a bârfi, a batjocori, a cleveti, a compromite, a consacra, a considera, a defăima, a deprecia, a desconsidera, a dezonora, a discredita, a huli, a intuneca, a mânji, a murdări, a necinsti, a păta, a ponegri, a prețui, a primejdui, a reabilita, a terfeli, a veșteji

afiș, cinste, considerație, favoare, glorie, importanță, modă, nume, onoare, opinie, popularitate, publicitate, răsunet, reclamă, reputație, respect, rumoare, stimă, strălucire, vogă, zvon

iertător, milos, obidit, penitent

a se căi, a se îndura, a se pocăi, a regreta, a-și reproșa

căință, canon, conștiință, mâhnire, mea culpa, mustrare de cuget, obidă, pocăință, sacrificiu

aliterațiune, copie, ecou, întoarcere, obiceiu, papagal, răsunet, recidivă, tautologie

v. necunoscut

obscur, sters

amintire, ignominie, glorie, mărire, memorie, nume, părere, renume, reputație, respect, slavă, stimă, vază, vogă

v. puțin

a repeta

reputație

a lecui, a opri, a palia, a para, a paraliza, a preîntâmpina, a potoli, a preveni, a repara

reprima, a restabili, a salva, a scăpa, a stăpâni, a stăvili, a tăia, a tămădui, a vaccina, a vindeca, a zădărnici

remediu

v. cruzime

insensibil, linistit

renume

ades, bis, des, frecvent, idem, iterativ, obișnuit, periodic, reduplicativ, reiterat, repetent

antiseptic, astringent, curativ, depurativ, diuretic, doctoricesc, emolient, febrifug, întăritor, hemostatie, oficinal, paliativ, panaceu

v. necunoscut

obscur, șters

celebru, considerat, faimos, imaculat, important, nepătat, notabil, notoriu, onorat, popular, pretuit, reputat, stimat, venerabil, vestit

celebru, consacrat, cunoscut, eminent, faimos, ilustru, notoriu, venerabil, vestit

respect

antidot, balsam, buruiană, cură

a bisa, a împrospăta, a insista, a obseda

considerabil, cucernic, impozant, inviolabil, onorific

8

§§----------------------------------------------------------------------

--

114

115

a purcede, a reesi, a săvârși, a se termina, a zămisli

plos, plecat, respectabil, respectuos, reverend, reverențios, sacro-sanct, sacru, sfânt, smerit, temut, umil, venerabil

a horcăi, a înnăbuși, a inspira, a răsufla, a soarbe, a sforăi, a sufla, a sufoca, a sughița, a suspina

conversiune, dar, declamație, discurs, disjunctiune, dispozițiuni, elipsă, elocință, elocuțiune, elocvență, emfază, enumeratie, epitrop

pleonasm, preterițiune, prolepsă, repetițiune, regresiune, reticență, retor, ritm, silepsă, sinecdocă, sofist, stil, suspensiune, tact, talent

lacțiune, ferment, fierbere, frământări, insurecțiune, învălmășală, licență, mișcare, nesupunere, perturbatie, răscoală, răsmiriță, război civil, război fratricid, rebeliune, turburări, zaveră

astm, inhalație, nădui, cpresiune, suflu

concluzie, consecință, efect, importanță, influență, înlănțuire, inocuitate, insucces, neizbutire, nereușită, panaceu, rezultantă, sfârșit, succes, curmare

retorică

a cinsti, a impune, a se închina, a se înclina, a îngenunchia, a onora, a respecta, a saluta, a sfinți, a slăvi

topic, tranziție, trop, turnură

v. liniștit

rezultat

revoluție

artificial, declamatoriu, ernfatic, înflorit, îngâmfat, meșteșugit, nefiresc

v. inacțiune

ruină

a declama, a perora, a proba, a personifica

atenții, deferență, genuflexiune, glorie, închinăciune, îngenunchiere, omagiu, onoruri, plecăciune, ploconire, pudoare, reverență, salut, stimă, teamă, temenea

epocă, epopee, eufemism, exclamare, exord, figură, flori, frază, frazeologie, gradațiune, imagine, imprecațiune, iperbolă, interogațiune, întrebare, invențiune, inversiune, ironie, litotă, măsură, metalepsă, metafora, metastază, metonomazie, metonimie, moravuri, număr, obsecrațiune, ocol, onomatopee, orator, paralelă, parafrază, paronomază, pasiune, patos, perioadă, perorație

agitator, anarhist, indisciplinat, insubordonat, insurgent, răsvrătit, rebel, recalcitrant, refractar, revoluționar, sedițios, subversiv

anodin, benign, efectiv, eficace, favorabil, fericit, implicit, indemn, ineficace, inofensiv, inutil, neînsemnat, nenorocit, nevătămător, prielnic, priincios, suveran

acțiune, alegorie, aluziune, amplificație, anacolută, anafora, anastrofă, antifrază, antiteză, antonimie, antonomază, apostrofă, armonie, artă oratorică, cadență, catacreză, comparatie, comunicare, confirmare

a asmuți, a îndârji, a indigna, a lua armele, a se răscula, a se răsvrăti, a se revolta, a revoluționa, a scoate din fire, a turbura

a avaria, a bântui, a cădea in ruins, a cheltui, a crăpa, a dărâma, a dărăpăna, a degrada, a descompune, a desface, a desființa, a desmembra, a deteriora, a se deteriora, a devasta, a devora, a se disloca, a distruge, a dizolva, a dobori, a se fărămita, & jefui, a da jos, a mistui, a se nărui

v. dispret

respirație

a ajunge, a atinge, a cauza, a crea, a decurge, a deriva, a efectua, a ieși, a pricinui, a produce, a proveni

a aspira, a asfixia, a exala, a expira, a gafai

anarhie, baricadă, comunism, dezordine, eteria

§§----------------------------------------------------------------------

116

117

a nimici, a pieri, a pierde, a se prăbuși, a prăda, a prăpădi, a se prăvăli, a pustii, a rade, a răsturna, a risipi, a sdruncina, a spulbera, a suprima, a se surpa, a se topi

a ispăși, a jertfi, a neglija, a părăsi, a renunța, a sacrifica, a subordona

functional, higienic, înfloritor, întăritor, robust, salubru, salutar, sănătos, sanitar, solid

științific, transcendental, universal, versat

mediocritate, mizerie, nevoie, pauperism, paupertate, penurie, pomană, ruină, strictul necesar

circulație, congestie, dambla, embolie, globule, hemoragie, hemoptizie, hemostatic, inimă, leucocite, pulsații, tensiune, transfuziune, vână, varice

v. bogăție

abnegatiune, devotament, dezinteresare

tonic, ecatombă

valid, imolațiune

verde, Iphigenia, Isac

a asana, olocaust

a dezinfecta, spirit de sacrificiu a se îngrășa, victimă

a intări

a se restabil!, v. avar

a rezista

cercetător, cărturar, competență, doctor, elenist, făclie, învățat, literat, oracol, Pic dela Mirandole, umanist

satiră

sărac

v. ignoranță

avid

schimbare

salut

amărît, calic, cerșetor, curățat, desculț, famelic, flămând

baracă, cataclism, catastrofă, cocioabă, deconfitură, dezastru, dispariție, distrugere, explozie, foamete, flagel, foc, incendiu, inundație, jaf, lipsă, magherniță, mizerie, pagubă, plagă, ravagii, sandrama, sărăcie, schelet, sinistru, vandalism

a aclama, a felicita, a se închina, a se înclina, a lăuda, a saluta

gol

acerb, amar, aspru, aprig, batjocoritor, caustic, coroziv, inciziv, înțepător, mușcător, sarcastic, sardonic, strașnic, virulent, critică, epigramă, invectivă, libel, pamflet, zeflemea

asanare, complexiune, constituție, cordon sanitar, dezinfectare, diateză, higienă, idiosincrazie, profilaxie, rezistență, sanatoriu, stare, temperament, vigoare, vindecare

compliment, ovațiune, politeță, plecăciune, respect, reverență, salamalec, salutare, salve

golan, leșinat de foame, mizer, mizerabil, muritor de foame, nenorocit, nevoiaș, sărăcăcios, sărăcut, sărman, strâmtorat, uscat, zdrențăros

v. desmierdare

a lăuda

altul, alterabil, alternativ, amovibil, apostat, cameleon, capricios, efemer, fantezist, flușturatec, inconsecvent, inconstant, indecis, inegal, infidel, instabil, lunatec, mișcător, mobil, necredincios, nehotărît, neregulat, nesigur, nestatornic, nou, renegat., șovăitor, transfug, tranzitoriu, trecător

v. boală

nesănătos

savant

sânge

v. dezaprobare

dispret

a sărăci, a scăpăta

sănătate

S

anemic, clorotic, injectat, însângerat, sângeros, sanguin

cultivat, doct, doctoral, erudit, enciclopedic, forte, instruit, luminat, pedant, priceput, speculativ

sacrificiu

asistență, azil, caritate, foamete, încurcătură, indigentă, jena, lipsă

antirabic, antiseptic, climateric, dezinfectant, dispus

a abandona, a expia

apoplexie, artera

§§----------------------------------------------------------------------

118

119

ușuratec, vag, variabil, versatil, zanatec

a transforma, a transmuta, a transpune, a travesti, a trece, a vira

Ville

dorință, intenție, iluzie, obiect, obiectiv, pretenție, scop, tendință, țintă

a duce, a elimina, a epuiza, a escamota, a escroca, a excepta, a exclude, a excomunica, a excorciza, a exhuma, a exila, a expatria, a expectora, a exporta, a expropria

v. cauză

origine

a roade, a rupe, a scobi, a smulge, a spicui, a spolia, a stârpi, a șterge, a șterpeli, a știrbi, a stoarce, a suprima, a surghiuni, a sustrage, a tăia, a toci, a trage, a trunchia

scrisoare

a dărâma, a decapita, a deconta, a decortica, a deduce, a defalca, a degaja, a depava, a deposeda, a derapa, a se desbăra, a desbrăca, a descălfa, a descărca, a descoase, a desclei, a descopcia, a descoperi, a descotorosi, a desface, a desfereca, a desfiinta, a desfrunzi, a desfunda, a desgropa, a deshăma, a desjuga, a deslega, a deslipi, a desmormânta, a desmoșteni, a despăduri

amendament, anastrofă, apostazie, avatar, cameleon, comutație, comutator, conversiune, diversitate, evoluție, inovație, metalepsă, metaplasm, metateză, metempsicoză, mutație, nuanță, paiață, palinodie, reviriment, sfârlează, sperjur, troc, variantă

a abandona, a acomoda, a adapta, a aranja, a corecta, a corija, a deforma, a degenera, a denatura, a deplasa, a deranja, a desfigura, a se dezice, a falsifica, a îmbunătăți, a împrospăta, a îndrepta, a înlocui, a interverti, a întoarce, a metamorfoza, a modifica, a muta, a năpârli, a părăsi, a parodia, a permuta, a preface, a prelucra, a preschimba, a primeni, a răscoli, a răstălmăci, a răsturna, a rectifica, a reforma, a reînnoi, a remania, a renunta, a retracta, a revoluționa, a schimba, a schimonosi, a strămuta, a transfigura

epistolar, a comunica, a distribui, a franca, a libela, a oblitera, a ridica

abolițiune, abrogare, anulare, casație, depilator, detașare, elipsă, eliziune, epilator, excepție, extorcare, exciziune, inciziune, perempțiune, rabat, razzie, secțiune, scamator

v. imobil, inacțiune, statornic

a expulza, a extirpa, a extrăda, a extrage, a feri, a frustra, a fura, a împrăștia, a împuțina, a înlătura, a înțărca, a jefui, a jumuli, a jupui, a lua, a libera, a mătura, a micșora, a mutila, a netezi, a pili, a plivi, a prăda, a priva, a purica, a râcâi, a rade, a radia, a răpi, a răzui, a recolta, a reduce, a reteza, a reține, a retrage, a ridica

a scoate

adresă, apostilă, aviz, bilet, carte, ciornă, circulară, corespondență, cuvânt, depeșă, destinatar, enciclică, epistolă, expeditor, invitație, înscris, mesaj, misivă, pecete, plic, poștă, răvaș, redactare, sigiliu, știre, telegramă, text, veste

a despătura, a despecetlui, a despolei, a despopula, a despotcovi, a despuia, a desrădăcina, a destepeni, a destitui, a destupa, a deșurupa, a desvăța, a desveli, a detrona, a devaliza, a dezarma, a dezoxida, a diminua, a distruge

scop

diminutiv, exclusiv, privativ, rescizoriu

a ciopli, a ciuguli, a ciunti, a coji, a cosi, a se cotorosi, a culege, a curăți

a ajunge, a ajusta, a atinge, a lovi, a ochi, a tinti, a râvni, a ura, a viza

destinație

§§----------------------------------------------------------------------

120

121

scrupul

sfârșit

sentiment

respectabil, sacro-sant, sacru

feapin

conștiincios, delicat, formalist, scrupulos, migălos, minuțios

instinctiv, sensitiv, sentimental

v. bagatelă

desfrâu, licență, inutil, veselie, zăpăceală

fin, fraged, frapant, gingas, impresionabil, interesant, mișcător, palpitant, patetic, plăpând, răpitor, receptiv, sensibil, sensitiv, sensual, sentimental, simpatic, simțitor, susceptibil, trupesc, voluptos

definitiv, extremis, in extremis, final, gata, încetat, penultim, terminal, ultim

a binecuvânta, a canoniza, a consacra, a sanctitica, a sfinți, a venera

a nutri, a fi pradă, a resimti, a simți

a cruta, a ezita

sever

conștiință, exactitate

v. fals

greșală, îndrăzneală

aureolă, beatitudine, hagialâc, nimb, martir, sacrificiu

aspru, brutal, crud, crunt, cumplit, draconic, dur

ardoare, dragoste, emoție, entuziasm, excitație, gelozie, iluzie, inimă, milă, pasiune, presentiment, presimțire, simțimânt, simțire, turbare

a completa, a conchide, a consuma, a desăvârși, a expira, a isprăvi, a stârpi, a suprima, a termina

secret

a sfărâma

clandestin, confidențial, disimulat, indescifrabil, misterios, de nepătruns, obscur, pe furiș, tainic

v. insensibil

liniștit"

a emoționa, a impresiona, a încerca, a înduioșa, a îndura, a înflăcăra, a înfiora, a îngrijora, a resimti, a robi, a simți, a sensibiliza, a tresări, a turbura, a vibra

hapsân, neînduplecat, neîndurat, nemilos, rău, rebarbativ, rigid, rigorist, riguros, sălbatec, sec, sever, strașnic, strict, tiran, ursuz, violent

a ciunti, a crăpa, a desface, a desmembra, a dezagrega, a dezarticula, a disloca, a fărâma, a fărămița, a fractiona, a fractura, a frământa, a frânge, a malaxa, a mutila, a pulveriza, a rupe, a sparge, a schilodi, a strivi

serios

a destăinui, a releva, a da la iveală, a releva, a șopti, a tălmăci, a trăda, a transpira, cifră, criptografie, enigmă, sfinx, zăbrele

a comanda, a martiriza, a pedepsi, a porunci

apogeu, apus, ariergardă, capăt, coadă, concluzie, creștet, culme, declin, desnodământ, epilog, extincțiune, extremitate, fine, hotar, încheere, închidere, limită, margine, maximum, paroxism, perorație, rezultat, scop, soluție, stingere, sufix, termen, țintă

afectat, așezat, auster, bătos, dârz, emfatic, fudul, flegmatic, grav, îngâmfat, înțepat, liniștit, pompos, rece, scortos, sever, solemn, strașnic

afecțiune, coarda simtitoare, dragoste, elan, emoțiune, fibră, impresie, sentiment, sibarit, simt, simțire

v. bun

complezent, desmierdare, ierta

sensibilitate

efractie, fărâmă, fisură, fragment, plesnitură, sciziune, tåetură

sfânt

captivant, delicat, dramatic, duios

august, intangibil, inviolabil

v. insensibil

v. întreg

legătură

§§----------------------------------------------------------------------

123

122

sfat

consultativ, cuminte, experimentat, înțelept, prevăzător, prudent

scandal, $oapte, suspin, susur

a mustra, a opina, a pofti, a povățui, a preveni, a recomanda, a seduce, a sfătui, a stărui, a stila, a stimula, a subjuga

probat, rațional, real, solid, stabilit, tangibil, vizibil

net, palpabil, perceptibil, sensibil, sensitiv, sensorial, simțitor

tapaj, tărăboi, tobă, vuiet, zarvă, zumzet, zvon

v. discuție

a ezita, ipnteză, obscur

a atinge, a percepe, a privi, a resimți, a simți, a vedea

a sufla

a sugera

sigur

simplu

adunare, aviz, conciliabul, consiliu, directivă, inspirație, instrucțiuni, lecțiune, mentor, observații, oracol, părere, persuasiune, recomandație, reproșuri, sugestiune

a cârâi, a câșâi, a ciripi, a clăpăni, a clăncăi, a clefăi, a cloncăni, a cotcodăci, a grohăi, a hârâi, a hârșâi, a hăui, a hăuli, a hodorogi, a huidui, a fâsâi, a fluera, a mârâi, a murmura, a răsuna, a sbârnâi, a scârțâi, a sdrăngăni, a striga, a șuiera, a țârâi, a tipa, a țiui, a trăncăni, a trosni, a tuna, a urla, a zângăni, a zâzâi

adevărat, admis, asigurat, autentic, categoric, clar, constant, demonstrat, exact, evident, fatal

auz, gust, impresie, miros, odorat, organ, pipăit, sensibilitate, senzație, tact, văz

a ademeni, a admonesta, a amăgi, a aprinde, a aproba, a ațâța, a avertiza, a capta, a cere avizul, a certa, a consulta, a converti, a convinge, a dăscăli, a decide, a determina, a dezaproba, a dojeni, 2. excita, a fanatiza, a galvaniza, a hotărî, a îmbărbăta, a îmboldi, a împinge, a încuraja, a indica, a înflăcăra, a influența, a înrâuri, a inspira, a instiga, a înștiința, a instrui, a insufla, a însufleti, a întărîta, a învăța, a invita, a limpezi, a lumina, a moraliza

v. insensibil

ageamiu, candid, comun, cordial, deschis, dobitoc, familiar, franc, frugal, inocent, lesne, modest, natural, naiv, nevinovat, obișnuit, ordinar, patriarhal, prozaic, sărac, simplist, sincer, umil, vulgar

sincer

sgomot

a zornăi, a zumbi, a zurui, a zuzui, a vâjâi, a vui

fidel, flagrant, fondat, formal, garantat, inatacabil, încercat, incontestabil, indiscutabil, indubitabil, inevitabil, infailibil, invederat, inviolabil, invulnerabil, istoric, manifest, matematic, net, de netăgăduit, notoriu, oficial, palpabil, patent, peremptoriu, pozitiv

asurzitor, cadențat, confuz, distinct, imperceptibil, indistinct, infernal, puternic, răsunător, ritmic, slab, strident, surd

v. dezordine

dificultate, inteligent, ipocrizie

adevărat, cinstit, comunicativ, cordial, curat, deschis, deslușit, devotat, expansiv, explicit, fidel, franc, leal, lămurit, limpede, neprefăcut, net, onest, pe șleau, răspicat

simț

cacofonie, disonanță, ecou, explozie, gălăgie, gemåt, larmă, onomatopee, pocnitură, rumoare

a bălăngăni, a bâzâi, a bubui

confuz, deslușit, imperceptibil, insensibil

§§----------------------------------------------------------------------

124

125

veridic

candoare, naivitate, simplicitate, simplitate

v. artificial

ascuns, fals, ipocrizie, a minti, orgoliu

pipernicit, pirpiriu, pițigăiat, plăpând, prăpădit, precar, rahitic, ramolit, rupt, sfrijit, slăbănog, slăbut, sleit, șubred, subțirel, suferind, trecător, trudit, uscat, uscățiv, uzat, vulnerabil

inertie, lângoare, marasm, mârfoagă, moleșeală, moliciune, mortăciune, senilitate, sincopă, slăbiciune, toropeală

multime, nobil, norod, plebe, popor, populație, poziție, preot, proletar, prostime

finete, glumă, humor, ironie, năzbâtie, persiflare, sarcasm, sare, satiră, suflet, vervă, vioiciunelim, zeflemea

slab

v. forță

sănătate

societate

rang, rob, seminție, sclav, șerb, stare, topârlan, treaptă, uniune

v. grosolan

liniștit, mizantrop, plictiseală, timid, trist

dârz, devotat, ferm, fix, hotărît, imanent, imuabil, inalterabil, inamovibil, incoruptibil, incorigibil, îndârjit, invariabil, irevocabil, monoton, neclintit, nedesmințit, neschimbător, nesecat, nesdruncinat, nestins, neștirbit, nestrămutat, nevătămat, permanent, perseverent, persisent, stabil, staționar, temeinic, trainic, uniform

v. un

comun, împreună, industrial, mojic, negustoresc, obștesc, popular, public, social, sociabil

stângaciu

spirit

ageamius

a frecventa

anemic, beteag, bolnav, bolnăvicios, caduc, convalescent, costeliy, debil, delicat, efemer, epuizat, fără putere, fără vlagă, fin, fraged, fragil, frânt, friabil, flexibil, fugitiv, gălbejit, gârbovit, impotent, infirm, inofensiv, invalid, istovit, jigărit, mărunt, mic, moale, muribund, neputincios, obosit, ofticos

a ceda, a se clătina, a se dărăpăna, a extenua, a se încovoia, a se îndoi, a lâncezi, a leșina, a scădea, a scăpăta, a slăbi, a șovăi, a se stinge, a tânji, a tremura

boblet, greoiu, grosolan, începător, incompetent, nătâng, nătărău, nedestoinic, neexersat, neindemânatec, neînvățat, nepolitic, nepriceput, novice, zăpăcit

caustic, coroziv, hazliu, incisiv, ingenios, inteligent, jovial, malitios, mușcător, poznas, răutăcios, șăgalnic, sarcastic, satiric, scânteetor, spiritual, șugubăț, tăios, umoristic, vesel, zburdalnic

adunare, aristocrat, artizan, burghez, castă, categorie, cetățean, clasă, condițiune, contact, drojdie, gloată, grămadă, ierarhie socială, industrias, iobag, legătură, lume, massă, meseriaș, meșteșugar

a dăinui, a dura, a înclina, a pironi, a stagna, a stărui, a subsista, a ține

astenie, atonie, atrofie, baccea, căzătură, cloroză, convalescență, declin, ftisie, gloabă, hodoroagă, inaniție

a greși, a se înnămoli, a se încurca

v. abil

ordine

atașament, bărbăție, curaj, fidelitate, încăpățânare, îndărătnicie, obsesie, rezistență, tenacitate

ace, batjocură, drăcovenie, duh, epigramă

statornicie

constant, credincios

§§----------------------------------------------------------------------

126

127

virtute

v. capriciu

neascultare, schimbare

sumbru, surd, turbure, vânăt, veștejit

steril

știință

arid, inactiv, infructuos, ingrat, inutil, nefolositor, neproductiv, neroditor, părăginit, sărac, sec, slab, sterp, uscat, zadarnic

cult, instruit, luminat, omniscient, pedant, universal, a cunoaște, a iniția, a instrui, a poseda, a pricepe, a ști, a studia

încâlcit, incisiv, incorect, încurcat, îndrăznet, inegal, înflorit, întortochiat, întretăiat, josnic, lăbărtat, laconic, languros

anost, arid, armonios, aspru, atic, banal, barbar, bogat, căutat, clar, clasic, colorat, comun, concis, confuz, contestabil, corect, curat, curățel, curgător, declamatoriu, delicat, delicios, deslușit, distins, dezordonat, difuz, diluat, ditirambic, dur, echivoc

prost, prozaic, pur, puternic, rece, romantic, sărac, searbăd, sec, scânteetor, sforăitor, simplu, silit, slab, solemn, strălucit, sublim, subtil, tăios, tare, teatral, temperat, trivial, umflat, uscat, ușor, viguros, viril

imagine, improvizație, întorsătură, literatură, limbă, lungime, manieră, metaforă, mod, neologism, pană, patos, perifrază, povestitor, redactare, relief, repetiție, retorică, ritm, scriitor, tiradă, ton, turnură, vorbărie

lapidar, lesne, limpede, luminos, maiestos, manierat, măreț, meșteșugit, mieros, mușcător, narativ, natural, neclar, neglijat, neglijent, neînțeles

bărăgan, desert, pustiu, stepă

bagaj, competență, doctrină, erudiție, exercițiu, experiență, fond, învățat, noțiuni, rutină, savant, spoială, studii

a strânge

v. bogăție

fecund

vioiu, viu, vivace, vulgar

șters

v. ignoranță

stil

decolorat, ieșit, închis, incolor, întunecat, mat, mohorât, mort, ofilit, palid, pământiu, plumburiu, posomorât, sarbăd, slăbit, spălăcit, stins

elegant, emfatic, energic, epistolar, expresiv, facil, familiar, figurat, firesc, fluid, frumos, găunos, glacial, gol, gratios, greoiu, grosolan, împodobit, impropriu, impur

nelămurit, nemeșteșugit, nepotrivit, nervos, net, nobil, oarecare, obișnuit, obscur, ordinar, original, ornat, pedant, personal, pitoresc, plăcut, plat, poetic, pompos, prea îngrijit, pretențios, prolix

abscons, abstrus, academic, admirabil, afectat, agreabil, alambicat, ales, amabil, ambitios, amfiguric

3

a aduna, a apăsa, a călca, a comprima, a condensa, a crispa, a culege, a se ghemui, a încleșta, a îndesa, a înghesui, a îngusta, a înlănțui, a lega, a pisa, a presa, a stoarce, a stâlci, a se stârci, a strangula, a strâmta, a strivi, a suci, a turti

abundență, arhaism, bărbăție, cadență, căldură, circonlocuțiune, cuvânt, dezordine, digresiune, elocuțiune, elocvență, expresiune, figură, formă, forță, frazeologie, galimatias, gen

§§----------------------------------------------------------------------

-129

128

succes

centură, clește, compresiune, contractilitate, contracțiune, crispațiune, menghinea, presă, retractiune, sgârcire, spasm

a înfățișa, a născoci, a prezenta, a pătrunde, a reveni, a ridica, a scrie, a studia, a susține, a trata, a vorbi

inorganic, material, omogen, organic, palpabil, perceptibil, simplu, substantial, tangibil

a ajunge, a consacra, a parveni, a prospera, a război

precumpănitor, predominant, preponderant, preferabil, mai presus, principal, proeminent, puternic, în relief, remarcabil, ridicat, splendid, superb, superlativ, superfin, suprem

a împușca, a jupui, a lapida, a martiriza, a omorî, a schingiui, a spânzura, a țintui, a tortura, i trudi

v. a desface

extensiune

strigăt

apogeu, avantaj, biruință, câștig, fericire, izbândă, noroc, ovațiune, parte, reușită, șansă, sorți, triumf

mai sus

aliaj, amalgam, amestec, atom, compoziție, concept, corp, duh, element, lucru, principiu, produs, spirit, suflet

a aclama, a chiui, a exclama, a răcni, a rage, a sbiera, a striga, a tipa, a urla, a vocifera

victorie

a bate, a birui, a depăși, a eclipsa, a întrece, a întuneca, a învinge, a prevala

v. nereușită

nenorocire

subtil

superior

argument, bază, câmp, canava, capitol, chestiune, context, conținut, descoperire, digresiune, domeniu, fond, invențiune, materie, obiect, ordine de zi, paragraf, plan, program, punct, substanță, structură, temă, enung, temeiu, teren, litigiu, tesătură, text, teză, urzeală

chiote, gălăgie, gemăt, harmalae, huidueli, larmă, rumoare, svon, vuet, zarvă

afectat, ager, alambicat, ales, delicat, fertil, fin, fluid, încâlcit, ingenios, întortochiat, inventiv, meșteșugit, migălos, pur, rafinat, șiret

cap, căpetenie, întâietate, primul, primat, prioritate, șef, somitate, superioritate, supremație

autodafé, bardă, baston, bastonadă, bătae, butuc, călău, căluș, caznă, clește, cnut, condamnat, cruzime, eșafod, gâde, gheenă, ghilotină, iad, inchiziție, infern, martir, mucenic, nuiele, osândă, patimi, pedeapsă, proțap, roată, rug, secure, strânsoare, streang, talion, teapă, topor, vergi, victimă

v. inferior

mai bine, mai bun, covârșitor, deasupra, deosebit, desăvârșit, emerit, eminent, excelent, extra, fruntaș, ideal, important, inalt, incomparabil, ireprosabil, magistral, mai, maiestos, mare, maximum, nec plus ultra, perfect

subiect

supliciu

substanță

a aborda, a adânci, a agita, a analiza, a aprofunda, a cerceta, a dezvolta, a diserta, a epuiza, a expune

compus, concret, eterogen, fizic, imaterial

arguție, chintesență, sofism, subtilitate

a arde, a biciui, a canoni

căzni, a chinui, a crucifica, a decapita, a executa, a expune

v. a ierta

milă

v. grosolan

9

§§----------------------------------------------------------------------

130

suport

dotat, inspirat, magistral, perfect

zăbavă

v. iute

noduros, pietros, rezistent, rigid, scortos, solid, țeapăn, temeinic, trainic, vârtos, zdravăn

a duce, a căra, a propti, a purta, a rezema, a ridica, a sprijini, a suporta, a susține, a transporta

timid

aptitudine, artă, artist, calitate, capacitate, chemare, dar, dispozițiuni, facilitate, forță, geniu, gust, inspirație, maestru, măiestrie, merit, mijloace, predispoziții, propensiune, suflu, temperament, ușurință, valoare, virtuozitate, vocațiune

bătătură, calozitate, chiag, duritate, indurație, grunji, tărie

baston, bază, cârjă, coloană, pană, picior, piedestal, proptea, protecție, soclu, stâlp, țăruș, temeiu, temelie

ascultător, buimăcit, confundat, conruz, doci, înfricoșat, jenat, modest, prudent, rușinos, sfiicios, sfios, smerit, stângaciu, stânjenit, umil

v. moale

târziu

a ezita, a roși

dilatoriu, perimat, tardiv, trecut, zăbavnic

traducere inexactă, totalitate

traducere liberă, unanimitate, universalitate traducere literală

traducere servilă, v. a, divide

translator, mai puțin

versiune, nimic

a trece

a traduce

a se abate, indescifrabil

a cârmi

a cerne, interpretativ, intraductibil

a depăși, literal

a-și deschide, traductibil

a dubla

a duce, a comenta

a excede, a descifra

a forța, a descâlci

a înconjura, a descurca

a întrece, a desluși

a introduce, a explica

a ocoli, a exprima

a omite, a se îndepărta a sări, a interpreta

a strecura, a lămuri

a străbate, a manifesta

a sui, a pricepe

a se transforma, a reda

a transmite, a reprezenta

a traversa, a reproduce

a urca, a tălmăci, a traduce

cale, a transpune

călătorie

canal, autor

chee, dragoman

drum, interpret

drumet, original

escaladare, parafrază

galerie, tâlc

înaintare, temă

obstacol, text

opoziție, traducător

pasaj, traducere

prea, traducere ad litteram a precede, traducere anapoda punte, traducere conformă trecătoare, traducere cuvânt cutrecător

cuvânt, traducere eronată

trecere, voiaj

susceptibil

frică, încurcătură, sfială, teamă, timiditate, turburare, zăpăceală

v. dificultate

stângaciu

tare

delicat, gâdilicios, irascibil, iritabil, nervos, sensibil, sperios, supărăcios, tâfnos, violent

v. îndrăzneală

poruncă

a amâna, a întârzia, a întrerupe, a lungi, a pierde, a prelungi, a proroga, a remite, a reține, a scăpa, a suspenda, a tărăgăni, a temporiza, a zăbovi

tot

v. liniștit

aspru, bătătorit, coagulat, consistent, dens, dur, durabil, ferm, de fier, împietrit, închegat, inflexibil, înghețat, învârtosat, neclintit

deplin, desăvârșit, grămadă, împreună, integral, întreg

T

talent

consacrat, consumat, desăvârșit

întârziere, peremțiune, prescripțiune, soroc, tânjală, termen

ansamblu, bloc, generalitate, integritate, total

§§----------------------------------------------------------------------

132

133

tremurătură

a resfrânge, a refracta, a refuza, a remite, a repercuta, a retrimite, a reverbera, a transmite

v. a râde

spirit, vesel

a pălmui, a scuipa, a ultragia, a vexa

a se ploconi, a se prosterna, a răni, a roși, a se scoborî, a se târî, a umili

uitare

a bălăbăni, a se agita, a cădea, a clăngăni, a se clătina, a se cutremura, a dárdai, a falfâi, a foșni, a se înfiora, a hâtai, a hâțâna, a hurduca, a oscila, a sălta, a sdruncina, a sgudui, a șovăi, a svâcni, a tremura, a tresălta, a vibra

distrat, uituc, zăpăcit

afront, atac, cuvinte grele, huidueli, impietate, invectivă, nelegiuire, ocară, palmă, rușine, sacrilegiu, sarcasm, violență

abnegație, evlavie, pietate, platitudine, resemnare, umilință

inconsolabil, înfrânt, îngrozitor, întristat, întunecat, învins, ipocondric, jalnic, lamentabil, lugubru, mâhnit, melancolic, melodramatic, mizantrop, mohorât, morocănos, năpăstuit, necăjit, neconsolat, nemângâiat, nenorocit, penibil, pesimist, posac, posomorît, plictisit, sfâșietor, sumbru, supărat, taciturn, tenebros, tragic, ursuz

a se desvăța, a sări, a-i scăpa, a uita

ambasadă, colet, comandă, deputat, curier, destinatar, dispersiune, ecou, emisar, expeditor, grop, imagine, mesager, misiune, proveniență, reflexiune, refracțiune, ștafetă, trimis

v. importanță

îndrăzneală, orgoliu

un

trist

fior, freamăt, frică, mișcarc, sacadă, scuturătură, tremolo, tremur, tremuriciu, trepidație, tresărire

a se chinui, å se frământa, a se jeli, a plânge, a tângui

amnezie, memorie infidelă v. afabil, memorie necredin- desmierdare, cioasă

politeță, memorie scurtă

respect, neglijență, omisiune

umil

preterițiune

cucernic, v. memorie

cuviincios, prezență

mic

mediocru, ULTRAGIU modest

plecat, grosolan

plouat, impertinent

rezervat, insolent

rușinat, ireverențios

servil, mojic

sfiicios, necuviincios

simplu, neobrăzat

slugarnic, nepoliticos

smerit, obraznic

șters

supus, a blesa

timid, a blestema

tremurând, a înjura, a injuria

a batjocori, a insulta

a îngenunchia, a jigni

a înjosi, a murdări

a jigni, a ocări

a mortifica, a ofensa

a se pleca

abandonat, despărțit, distinct, indivizibil, ins, ireductibil, izolat, mizantrop, monocotiledon, monocrom, monopter, necomplex, nedivizibil, părăsit, particular, personal, retras, sălbatec, separat, simplu, singular, singur, singuratec, solitar, solo, unanim, unic, unicolor, uniform, unipar

abătut, absorbit, acrit, afectat, amărît, cernit, copleșit, crud, decepționat, desperat, dezamăgit, deziluzionat, dezolat, dureros, funebru, funest, groaznic, înăcrit, înåsprit, încercat

v. imobil

a trimite

a adresa, a delega, a emite, a expedia, a exporta, a imprăștia, a lansa, a oglindi, a radia, a reflecta

contrarietate, doliu, durere, ieremiadă, jale, litanie, păs, spleen, suferință, tribulatiuni, zăbranic

§§----------------------------------------------------------------------

134

135

uniune

unipersonal, unisexual, unitar, univalv, univoc

împreună, individual, masiv, necomplex, omogen, simplu

execrabil, impopular, inamic, nepopular, nesuferit, odios, ostil, pizmas, vrăjmaș

sec, steril, sterp, sicativ, uscat, vested

desgustător, diform, disgratios, grotesc, grosolan, hidos, maimuță, neplăcut, plictisitor, pocit, respingător, slut

a întârzia, a întovărăși, a observa, a păși, a petrece, a proceda, a reconduce, a supraviețui, a se supune, a urmări, a veni, a zăbovi

a isprăvi, a se ofili, a seca, a slei, a șterge

a alipi, a anexa, a îmbina, a împreuna, a întruni, a ralia, a uni

a blestema, a bârfi, a se certa, a cleveti, a detesta, a dușmăni, a fi îmbufnat, a ponegri, a se supăra, a urî

hidrofug, secetă, uscătură

a se schimonosi, a se urâți

v. a muia

util

v. agreabil

frumos, ornament, plăcere, plăcut, subtil

a urma

acord, adunare, amestec, as, atom, bloc, centru, cucuvea, individ, individualism, indiviziune, intrunire, intrunire, legătură, monadă, monah, monarhie, monoclu, monogamie, monocord, monogram, monografie, monolit, monolog, monom, monomanie, monometalism, monopol, monorimă, monostih, monosilabă, monoteism, monotonie, sihastru, simplicitate, singurătate, solist, solo, unificare, unison, unitate, uniune

acord, adunare, aliaj, alianță, amalgam, amestec, anastomoză, armonię, asociație, coaliție, coeziune, concordie, conexiune, confederatie, coordonare, cotizație, fuziune, indiviziune, joncțiune, legătură, ligă, racord, reuniune, sudură, unificare, unison

animozitate, antipatie, aversiune, ceartă, desbinare, desgust, dezacord, discordie, dușmănie, fiere, incompatibilitate, inimiciție, preventie, ostilitate, resentiment, răceală, scârbă, venin, vrajbă, zizanie

apoi, apropiat, consecutiv, după, a fortiori, imediat, implicit, logic, neîntârziat, posterior, postum, proxim, tardiv, ulterior, următor, zăbavnic

acolit, apendice, ariergardă, coadă, coloană, complement, consecință, corolar, cortegiu, deducție, descendență, dinastie, epilog, genealogie, lang, linie, moștenire, nomenclatură, post-scriptum, posteritate, procesiune, rezultat, serie, sfârșit, șir, succesiune, sufix, suită, supliment

avantajos, bun, capital, de căpătenie, comod, convenabil, disponibil, eficace, esențial, favorabil, fecund, folositor, fructuos, important, indispensabil, însemnat, interesant, lucrativ, necesar, prețios, priincios, productiv, profitabil, roditor, salutar, sănătos, spornic, suveran, trebuincios, utilitar

v. admirație

amor, a iubi

terminație, urmas

v. a desface

dezordine, a divide

v. a precede

urât

a asculta, a acompania, a conduce, a se conforma, a continua, a frecventa, a se înclina, a înlocui, a însoți

uscăciune

ură

v. a desface

număr

antipatic, bocciu, dezagreabil

abominabil

anhidru, arid

§§----------------------------------------------------------------------

137

136

vade-mecum, valabil, valid

a înveseli, a jubila, a râde, a surâde, a zâmbi

vizibil

mâncat, năruit, pilit, prăpădit, putrezit, ros, ruginit, stricat, tocit

a ajuta, a contribui, a exploata, a folosi, a îndatora, a întrebuinta, a mântui, a obliga, a pretui, a salva, a scăpa, a servi, a sluji, a valora, a utiliza

revistă, santinelă, spectacol, spectator, tablou, telescop, vedenie, vedere, vedetă, vigilență, vizibilitate, viziune

a asista, a atinti, a cerceta, a considera, a constata, a contempla, a controla, a descoperi, a discerne, a distinge, a examina, a găsi, a inspecta

;

a devasta, a discredita, a infesta, a înjosi, a învenina, a jigni, a leza, a mânji, a murdări, a nedreptăți, a necinsti, a otrăvi, a păgubi, a păta, a persecuta, a prejudicia, a prigoni, a face rău, a ruina, a strica, a terfeli, a umili, a viția

coroziune, eroziune, ruină, sdreanță, uzură, vechitură

bazaconie, bucurie, dispoziție, farsă, festă, ilaritate, încântare, mulțumire, plăcere, râsete, renghiu, satisfacție, sbengueli, șotie

v. întunecos

obscur

V

veselie

v. întreg

v. inutil

a vătăma

v. durere

mizantrop, posac, trist

a vătăma

uz

a întrevedea, a observa, a ochi, a pândi, a privi, a răsfoi, a recunoaște, a remarca, a revedea, a revizui, a scruta, a spiona, a supraveghea, a surprinde, a se uita, a veghea, a verifica, a zări

viața

atingere, inimiciție, prejudițiu, răutate, vătămătură, victimă

contrariu, deleter, dezastruos, dușmănos, fatal, funest, insalubru, nesănătos, ostil, periculos, pernicios, prejudiciabil, primejdios, rău, răufăcător, răuvoitor, vătămător

a afecta, a consuma, a destina, a dispune, a exploata, a folosi, a întrebuința, a profita, a servi, a sluji, a utiliza, a face uz

amuzant, bufon, caraghios, comic, ghiduș, glumet, hazliu, jovial, msăcărici, mucalit, nebunatec, nostim, păcălici, plăcut, poznas, radios, râzâtor, șăgalnic, sburdalnic, sglobiu, soitariu, spiritual, umoristic, vesel, voios, zeflemist

v. mai bine

remediu, sănătos

animat, însuflețit, sprinten, viabil, viager, vioiu, vital, viu, vivace, vivipar

a vedea

folosință, posesiune, utilitate, uzufruct

alucinatie, aspect, atențiune, curiozitate, înfățișare, lunetă, microscop, nălucire, ochiada, ochian, ochiu, optică, pândar, panoramă, prezență, privire, priveliște

v. inutil

clar, diafan, distinct, lucid, limpede, luminos, net, ocular, precis, sinoptic, străveziu, translucid, transparent, de visu

a bârfi, a batjocori, a calomnia, a cleveti, a compromite, a corupe, a deprecia, a desconsidera, a deteriora

uzat

a fi, a învia, a înviora, a reînsufleți, a reînvia, a renaște, a respira, a retrăi, a suprapraviețui

trăi, a vegeta, a vietui

a chicoti, a chiui, a se delecta, a se desfăta, a exulta, a glumi

consumat, dărăpănat, învechit, jerpelit

§§----------------------------------------------------------------------

138

139

a mări, a spori

sistematic, slobod, spontan, statornic, tenace, tiran, unanim, viril, voit, voluntar

ani, animatie, animism, biografie, destin, energie, existență, ființă, forță, longevitate, prezență, principiu vital, putere, soartă, suflet, suflu, tărie, timp, traiu, ursită, vitalitate, vivisecțiune, vreme, zile

a aspira, a curăți, a descărca, a deșerta, a despopula, a dezerta, a epuiza, a evacua, a expulza, a extrage, a fugi, a goli, a goni, a înlătura, a pritoci, a se revărsa, a scoate, a scobi, a seca, a slei-a stoarce, a sustrage, a trage, a vărsa

a chibzui, a decide, a determina, a exige, a hotărî, a impune, a începe, a încerca, a insista, a întreprinde, a se obstina, a-și propune, a stărui, a statornici, a ține la, a viza, a vrea

personalitate, plan, pornire, precugetare, predispoziție, premeditare, pretenție, priveliște, proecte, propensiune, răspundere, responsabilitate, reviriment, scop, tendință, țintă, toană, unanimitate, vederi, veleitate

amplitudine, amploare, bob, bulgăre, capacitate, conținut, corp, cub, cubaj, formă, grâunte, încăpere, întindere, intumescență, mai, mai mult, picătură, recipient, sferă, strop, tonaj, tumefacție, tumoare

a adresa cuvântui, a articula, a balba, a bodogăni, a bogonisi, a bolborosi, a bombăni, a cuvânta, a debita, a declama, a flecări, a fleoncăi, a gângăvi, a grăi, a îndruga, a înșira, a mormăi, a murmura, a opina, a pălăvrăgi, a perora, a pomeni, a preopina, a profera, a pronunta, a psalmodia, a răspunde, a repeta, a rosti, a șopti, a sporovăi, a spune, a striga, a șoșoi, a șușui, a tipa, a trăncăni, a vocifera, a zâzâi, a zice

vocațiune, voie, volițiune, vrere

v. mort

vid

absență, goliciune, lipsă, neant

v. ascultare

slab, timid

a vorbi

volum

v. plin

voință

abandonat, curat, deșert, disponibil, gol, liber, nelocuit, neocupat, net, neted, neumblat, nimeni, nimic, părăsit, pustiu, sec, singur, singuratec, slobod, solitar, vacant

aplecare, aspirațiune, bărbăție, capriciu, dar, despot, dispozițiune, energie, fantezie, gust, hotărîre, ideal, idee, inclinare, inițiativă, intenție, înverșunare, manie, marotă, năzbâtie, obiectiv, pantă

adânc, balonat, butucanos, enorm, gras, gros, maro, profund, umflat, voluminos

arbitrar, autoritar, despotic, dinadins, expres, facultativ, încăpățânat, îndărătnic, îndârjit, intenționat, intransigent, involuntar, liber, perseverent, persistent, reflex, satrap

comunicativ, concis, cuvântător, expansiv, flecar, fluid, guraliv, laconic, limbut, oral, oratoric, parolist, peltic, prolix, scurt, sentențios, verbal, volubil, vorbăret, vorbitor

a amplifica, a crește, a cuprinde, a desfășura, a desvolta, a dilata, a se îngrășa, a îngroșa, a lărgi

abundență, accent, apoftegmă, ceartă, conversație, convorbire, cumătră, cugetare, cuvânt, dialog

a se adresa

§§----------------------------------------------------------------------

140

141

aluzie, cancan, confidență, conversație, convorbire, cronică

dictiune, discurs, discuție, elocuțiune, elocvență, expresiune, flux, frază, galimatie, graiu, improvizație, interlocutor, interpret, jargon, limbaj, logomahie, logos, lozincă, maximă, monolog, palavre, papagal, parolă, poliloghie, precept, predică, pronuntare, proverb, retorică, rotacism, sfat, taifas, tiradă, ventrilog, vervă, vorbărie, voroavă, zicătoare

năục

a se căzni, neatent

a-și da osteneala, nechibzuit

a veghea, nedumerit, nesăbuit

ardoare, nesocotit

asiduitate, prostește

avânt, turburat

brio, ușuratic

căldură, vertiginos

diligente, zăpăuc

elan

entuziasm, a ameti

focul sacru, a buimăci

osârdie, a distra

silință, a nu reflecta

sârguință, a ului

strădanie, buimăceală

tragere de inimă, confuzie

vervă, inadvertentă

vigilență, nebăgare de seama, neprevedere

v. insensibil, risipă

liniștit, stupefacție

moderat

prudență,

v. clar

scrupul, ordine, precis

a zice

a desvălui, a divulga, a dovedi, a emite, a enunta, a explica, a exprima, a expune, a flecări, a formula, a împărtăși, a informa, a insinua, a insista, a înștiința, a învăța, a învinovăți, a lămuri, a mărturisi, a menționa, a notifica, a se numi, a obiecta, a pomeni, a porunci

a povesti, a preda, a pretinde, a pronunța, a propaga, a publica, a pune în curent, a răspândi, a recita, a reda, a relata, a reproșa, a revela, a rosti, a scorni, a șopti, a spune, a stărui, a stipula, a sufla, a sustine, a trâmbița, a transmite, a vorbi

dialog, dicțiune, discurs, discuție, disertație, interpret, monolg, rumoare, secret, sgomot, subînțeles, svon, tărăboiu, tiradă, zicală, zicătoare, zicere

zel

Z

activ, aprig, cald, călduros, devotat, exaltat, fanatic, febril, fervent, focos, impetuos, înflăcărat, infocat, iute, neastâmpărat, pasionat, pătimas, zelator, zelos

a acredita, a acuza, a adeveri, a admite, a se chema, a aduce la cuno-

ștință, a face cunoscut, a afirma, a anunta, a articula, a atesta, a avertiza, a cânta, a citi, a colporta, a comunica, a debita, a declara, a denunta, a desluși, a destăinui

zăpăceală

bezmetic, buimac, descreierat, fără minte, flușturatec, frivol, încurcă lume