Introducerea scrierii cursive și raționalizarea judicioasă a materiei

Considerăm că atît textele din actualul abecedar, cit și ilustraţiile corespund cerințelor învăţămîntului şi nivelului de vîrstă al şcolarilor de 6 ani.

In ceea ce priveşte scrierea, nu sintem de acord cu actuala formă. Considerăm că este necesar să se revină la scrierea cursivă. Numai

astfel se pun bazele unei scrieri

cursivă

frumoase. Pentru scrierea să se tipărească și să se reintroducă caietele cu liniatură specială, adecvată acestui tip de scriere. In cadrul orelor de caligrafie, în clasele III-IV se poate preda scrierea rapidă, deoarece elevii au consolidate deprinderile de scriere.

Propunem ca abecedarul să se predea în primele două trimestre ale anului şcolar, iar pentru trimestrul al III-lea să se editeze un mic manual de citire, cu texte scurte şi bine alese, care să consolideze eunoştinţele predate în primele două trimestre. Tot în acest manual de citire, să fie introduse și primele noţiuni de gramatică (morfologie şi sintaxă) accesibile şcolarilor de clasa I.

In locul problemelor scrise, date in manualul de aritmetică pentru clasa I, în trimestrele I și II, cind elevii nu ştiu să citească, propunem să se introducă probleme pe baza mulţimilor date, cu ajutorul unui desen colorat. Problemele scrise să se introducă în ultima parte a manualului, cînd elevii au învătat întreg alfabetul şi pot citi. După predarea Adunării şi scăderii, în cercul 1-100, fără trecere peste ordin", să se predea,,Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin" capitol ce se cere să fie reintrodus In programa şi manualul de aritmetică pentru clasa I. Prin scoaterea capitolului,,Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin" din programa şi manualul de aritmetică pentru clasa a II-a şi introducerea lui în programa şi manualul de aritmetică pentru clasa I se ajunge la o raționalizare a distribuirii materiei la aceste două clase la obiectul aritmetică.

Propunem editarea unui manual uzual pentru învățători, care să cuprindă lecţiile ce se vor preda în cadrul orelor de Cunoaşterea mediului înconjurător" şi a „Activităților la alegere", în scopul realizării unității învăţămîntului şi la aceste obiecte prevăzute de programă la clasa întîi.

de

Manualul de citire pentru clasa a II-a are texte scurte, dar redactate mult prea ştiinţific pentru copiii, care abia au atins virsta şapte ani, iar realizarea grafică lasă mult de dorit. De aceea, filele subţiri ale cărții s-au dezlegat pur şi simplu şi, în ghiozdanele

33

elevi-

lor, cărțile de citire erau transformate într-un maldăr de foi. Propunem revizuirea textelor din actualul manual de citire pentru clasa a II-a și introducerea unor lecții adecvate nivelului de vîrstă şi capacității copiilor din această clasă. Pentru tipografie" propunem så se aleagă hârtie de calitate, iar legarea" să nu se mai facă de formă. Este necesar să se reintroducă în planul de învăţămînt la clasele II-IV orele de ,,lectură" care au menirea de a perfecționa citirea e levilor şi a dezvolta gustul pentru citit. In acest scop, propunem introducerea la sfîrşitul manualelor de citire de la aceste clase a texte. lor literare prevăzute de programele claselor respective.

Înv. Mihai și Tatiana Ifrim, Liceul din comuna Dumbrăveni, jud. Suceava


Articol apărut în Tribuna școlii, 29 decembrie 1973 [AD].

Ultima actualizare: