Să scriem corect, simplu și rapid!

Necesitatea modernizării scrierii şi legarea ei de viată constituie o preocupare actuală a cadrelor didactice, a părinților, a oamenilor de ştiinţă şi chiar a elevilor.

Congresul al II-lea internațional de psihologie a scrisului, ținut la Milano în septembrie 1964, ajunge la concluzia că scrierea caligrafică nu mai este de actualitate, că trebuie simplificată și adaptată vieţii contemporane.

Personal, am constatat greoutățile pe care le întîmpinǎ elevii cînd trec de la scrierea cursivǎ caligrafică la cea rapi dă, curentă. In scopul uşurării sarcinilor şcolarilor mici, am simplificatult procedeele de scriere cu elevii de la Școala generală din Mirceşti Alba Iulia, în anul şcolar 1959/1960, introducind chiar în clasa a II-a scrierea pe caiete tip III. Rezultatele obţinute cu această ocazie au fost satisfăcătoare. Am constatat că, cu cît elevul începe mai de timpuriu să scrie rapid pe caiete lipsite de liniaturi complicate, cu atît scrie mai citeţ şi mai corect.

Am experimentat şi scrierea verticală pe caiete de aritmetică şi dictando şi am constatat doar orientări întîmplătoare spre acest fel de scriere a unor litere și trăsături la un mic număr de elevi.

In cei 30 de ani de activitate la catedră şi cei 10 ani de studiu şi experimentare a diverselor metode şi procedee de învătare a temelor de scriere cu elevii, am constatat că un copil de 6-7 ani nu poate să scrie caligrafic, însă poate să scrie corect. Pentru aceasta nu trebuie simplificat alfabetul. Dimpotrivă, viața practică cere copilului simplificarea şi individualizarea scrisului. Aceasta ne revine nouă, educatorilor, ca sarcină de viitor!

Nu se poate renunța complet la scrierea cursivă, mai ales în clasa I. dar cred că ea se cere adaptată la noile cerințe ale învăţămîntului, prin simplificarea ei și renunțarea la complicatele vechi cajete tip I, II şi III, care să fie înlocuite printr-un unic caiet de dictando. Este necesar ca programa de caligrafie actuală să fie revizuită şi adaptată noilor cerințe ale şcolii generale, în sensul de a fi completată cu noile instrucţiuni de predare a scrierii la clasa I şi de a se face mai judicios planificarea materiei pentru clasele II, III, IV şi următoarele. Modelele scrise în abecedar să fie puse în concordanţă cu programa şi liniatura caietelor, aplicîndu-se, cu copiii de 6 ani din clasa I, o scriere cursivă cu trăsături uniforme şi continue, pentru a se putea continua ulterior scrierea normală, curentă şi rapidă.

Pentru a se putea realiza o I unitate de vederi în problema predării scrierii în şcoala generală de 10 ani, ar fi cît se poate de utilă organizarea unor dezbateri la nivel județean şi apoi la Ministerul Invăţămîntului, după care să se editeze o metodică a predării scrierii, cu indicații precise şi cu explicații concrete.

Abordez problema scrierii nu numai pentru cadrele didactice, ci şi pentru părinți, elevi, studenți, oameni de ştiinţă, literatură şi artă, cu scopul de a ajunge la soluţionarea ei, cit mai obiectiv, practic şi durabil.

— Emanoil Țurcaș, învăţător la Școala generală Mircești. Alba-Iulia


Articol apărut în Satul Socialist, 27 decembrie 1969 [AD].

Ultima actualizare: