Typographica: Cărți

George Ionescu

Călăuza elevului tipograf

BRM 28012. ~ Călăuza elevului tipograf pentru învățarea artei tipografice de George Ionescu, Culegětor de litere-tipograf. Bucurescĭ (Litografia Carol Göbl), 1893. (20 x 13). 4 f. + 248 p. cu ilustr. + 1 pl. + 1 tabel. (II 75009)

Un exemplar fizic se află la BAR la cota II 75009.

Impresii de călătorie la Exposițiunea Universală din Paris din 1900 cu privire la artele grafice

BRM 28014. ~ Impresii de călătorie la Exposițiunea Universală din Paris din 1900 cu privire la artele grafice [de] George Ionescu. Bucurescĭ (Inst. De Arte Grafice, Carol Göbl), 1900. (21 x 13,5). 68 p. (II 253266)

Carol Göbl, 25 ani de muncă

BRM 28016. ~ O pagină din istoria tipografiei române Contimporane. Tipograful Carol Göbl, XXV de ani de muncă MDCCCLXXVI-MCMI 16 Aprilie [de George Ionescu]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, „Carol Göbl”, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (32 x 24). CXII p. cu ilustr. + 136 p. + 4 f. pl. (III 2005) Pe copertă titlul: Carol Göbl. 25 ani 1876-1901. Autorul identificat după: Ionescu. Călăuza, verso p. 423.

Vezi și: O pagină din istoria tipografiei Române – 25 ani de muncă

C.A. Rosetti ca tipograf

C.A. Rosetti ca tipograf. Omagiu din partea Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu cu ocasiunea desvelirii monumentului sĕŭ în d̦iua de 20 aprilie 1903 cu o scurtă descriere a serbării și discursurile pronunțate cu acéstă ocasiune, Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu, Bucuresci, 1903.

Descarcă de la Europeana (via Culturalia), după exemplarul fizic de la BCU Cluj. [BRM 28011]

Vechile întocmiri ale corporațiunilor

BRM 28020. ~ Vechile întocmiri ale corporațiunilor. Conferință ținută de George Ionescu, Culegător de litere-tipograf, în ziua de 27 Februarie 1906 la Bursa Muncei din București. București (Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-r I. St. Rasidescu), 1906. (21 x 13,5). 43 p. (II 3065)

Călăuza tipografului

George Ionescu, Călăuza tipografului cu un rezumat din istoricul tipografiei dela invențiune și până în zilele noastre.

BRM 28013. ~ Călăuza tipografului [de] George Ionescu, Culegător de litere-Tipograf. Cu un rezumat din istoricul tipografiei dela invențiune și până în zilele noastre. București (Inst. de Arte Grafice, „Carol Göbl” Sr. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16,5). 4 f. + IV p. + 424 p. cu ilustr. + 18 pl. 5 lei. (II 4100) Pe copertă: Călăuza tipografului. Istoric, Tehnică, Vocabular, Rețete tehnice. Pe p. 4 a copertei, adaugă: Descrieri asupra artelor grafice cu un studiu istoric. Cu un „Vocabular de cuvinte tipografice” (pp. 407-412) și un „Indice alfabetic al istoricului” (pp. 413-419).

Descarcă de la Europeana (via Culturalia), după exemplarul fizic de la BCJ Cluj.

Alte exemplar fizice se află la BCU Cluj (cota BAL 5047) și la BAR (cota II 4100).

Spicuiri din trecutul tipografiei cu privire mai ales la tipografiile românești din diferitele epoce

BRM 28018. ~ Spicuiri din trecutul tipografiei cu privire mai ales la tipografiile românești din diferitele epoce publicate de Societatea „Solidaritatea” a lucrătorilor tipografi, [de] George Ionescu, Culegător de litere-tipograf. București (Imprimeria Statului), 1907. (20,5 x 14). 198 p. (Extras din „Buletinul Expozițiunii Generale Române” din 1906). (I 9296) La pp. 185-198: Tipografia dela Mănăstirea Znagov, care nu intră în sumarul tipărit la p. 184.

BRM 28019. ~ Tipografia dela Episcopia Buzăului [de G. Ionescu, Culegător de litere-tipograf]. s.l., [1909]. (21 x 13,5). pp. 199-217. (II 153234) Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la sfîrșitul textului. Continuă paginația volumului descris mai sus.

Articole în periodice

BRM 28015. ~ Origina ornamentațiunilor în artele grafice. Conferință ținută la 20 Noemvrie 1905 de d-l Gh. Ionescu, culegător de litere-tipograf, în sala Băilor Eforiei, în fața membrilor Cercului Cultural de pe lângă Societatea „Gutenberg”. [București, 1905]. (20 x 13). 24 p. (BCU-ClN 198699) Coperta este tipărită. Textul este decupat din ziar și lipit pe hârtie albă.

BRM 28017. ~ Sindicatele uvriere [de] G. Ionescu, Culegător de litere-tipograf. București, Editura „Revistei Artelor Grafice”, 1907. (19 x 12,5). 16 p. 10 bani. (Extras din „Revista Artelor Grafice”, No. 3). (I 6416)

# Virgil Molin

Virgil Molin, Licențiat în arte grafice (Lipsca–Germania). Născut la 27 Nov. 1898 în comuna Cârnecea, jud. Caraș (Banat). Face parte din Comitetul de direcție al Inst. de arte grafice „Scrisul Românesc” și este prim-redactorul revistei „Grafica Română” din Craiova, autorul acestui Album și altor lucrări de specialiate.

(Album Memorativ, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926)

Virgil Molin, n. 27 noiembrie 1898, Cârnecea, m. ianuarie 1968 [AD], București. Fiul lui Sava Molin (1865-1948, învățător), a avut frații Romulus S. Molin (1886-1946, publicist, scriitor), Cornel Molin (1888-1948, diplomat, scriitor) și Gheorghe Molin (1892-1976, profesor, scriitor). A fost căsătorit cu Mărioara Molin, m. septembrie 1977 [AD].

Gheorghe Jurma publică o monografie a familiei Molin numită Molineștii (Editura TIM, Reșița, 2012). Cartea este semnalată de Cristian-Paul Mozoru în articolul Drumuri, vieți și litere bănățene în Mantaua lui Gogol, Anul IV, nr. 12/13, oct. 2014 – martie 2015, p. 17.

Nu de mult a încetat din viață, înainte de a împlini 70 de ani (n. la 27 nov. 1898), Virgil Molin, unul din cei mai buni specialiști in artele grafice, un organizator — pe vremea sa — și un animator generos, un cercetător cu solide cunoștințe și temeinice contribuții al istoriei tiparului vechi românesc.

Licențiat la „Technikum für Buchdruckern“ din Leipzig și absolvent al cursurilor de perfecționare in tehnica grafică (fototehnografie, offset și tiefdruk) ale „Akademiei für Buchgewerbe“, s-a realizat în această direcție în cadrul Institutului de arte grafice „Scrisul românesc” de la Craiova, unde a lucrat ca director tehnic din 1922 pînă în 1947 cu o scurtă întrerupere. Acele tipărituri craiovene, printre care și seria completă a „Clasicilor români comentați", au fost, tipografic, opera sa. Paralel, a activat în presă, pledînd pentru valorificarea pe plan național a tradițiilor și valorilor specifice ale fiecărei provincii.

Virgil Molin a făcut să apară din 1923 revista „Grafica română”, în paginile căreia — de o splendidă ținută — s-au dezbătut timp de aproape două decenii toate problemele progresului artei grafice românești. „Almanahul Graficii române” care apărea anual, începînd din 1924, își cîștigase statutul unei publicații de cultură remarcabilă, onorată de semnăturile cele mai ilustre, dintre care n-a lipsit niciodată cea a lui N. Iorga.

După 1947 a fost încadrat în diferite funcții tehnice, contribuind activ la organizarea pe baze noi a activității tipografice, pînă la pensionare, care i-a dat răgazul unei intense activități științifice, desfășurată în ultimul deceniu. Peste 30 de studii și articole privind istoria cărții, manuscrise și tipărite, românești au făcut din Virgil Molin un familiar al cercetărilor de literatură română veche, citit, citat, discutat în cercurile de specialitate. Sinteza cercetărilor și punctelor sale de vedere asupra începuturilor tipografiei românești a apărut, în limba franceză, la Veneția în 1966. Nu demult [12 ianuarie 1968] Contemporanul a publicat o prezentare a acestui studiu. A fost pentru Virgil Molin o ultimă bucurie. Era plin de entuziasm, de planuri de viitor, și, în ciuda vîrstei înaintate, solicita colaborarea pentru a-și valorifica un bogat material consacrat unei Istorii a cărții românești la care lucra și care urma să fie sinteza cercetărilor și experienței de o viață.

D. Z.

Dan Zamfirescu în Contemporanul, nr. 11 (1118) din 15 martie 1968 [AD].

Vocabularul tipografului

Reclamă la Vocabularul tipografului român în Grafica română, Anul II, № 20, August 1924.

Virgil Molin, Vocabularul tipografului român, Craiova, 1923.

Citește pe llll.

Virgil Molin, Vocabularul tipografului, Ediția a II-a, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1928. Catalog UCV

Virgil Molin, Vocabularul tipografului, Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1940. Volumul № 8 din colecția Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească.

Extrase: Graphic Front

Colecțiune de lucrări grafice

Virgil Molin, Colecțiune de lucrări grafice, [Craiova?], [1924 sau înainte].

Construcția de caractere

Virgil Molin, Construcția de caractere (scriere și desen), Editura autorului, 1926.

Extrase: Graphic Front

Cartea tipografului

Virgil Molin, Cartea tipografului. Vol. 1, Litera și uneltele culegătorului., Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1939. Volumul № 4 din colecția Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească.

Descarcă de la ULB Sibiu. Extrase pe Graphic Front.

Lexicon grafic

Virgil Molin, Lexicon grafic, Editura autorului, 1948.

24p, conține prefața și definițiile cuvintelor de la A la Alfabet. Conform observației lui Dan Simonescu în prefața cărții Din istoria și arta cărții. Lexicon, se pare că acest prim caiet al Lexiconului grafic este și singurul pe care Molin îl publică.

Afișul artistic

Virgil Molin, Afișul artistic, [Craiova?], [1929 sau înainte].

Album memorativ

Virgil Molin, Album memorativ cuprinzând biografia și portretele oamenilor de seamă din industria și arta tiparului, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926.

Descarcă de la Digibuc.

Xilografia

Virgil Molin, Xilografia, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Istoricul și tehnica acestei arte reproductive, cu numeroase clișee și planșe.”

Lapsus Correctoris

Virgil Molin, Lapsus Correctoris, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Un istoric al greșelilor de tipar.”

Zincografia

Virgil Molin, Zincografia, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Noțiuni pentru tipograf.”

Cartea elevului tipograf

Virgil Molin, Cartea elevului tipograf. Manual practic pentru elevii culegători de litere (zețari) și pentru școlile speciale: Anul I., Editura Autorului, București, [1929 sau înainte]. Catalog UCV

Desvoltarea tehnică la începuturile tiparului

Virgil Molin, Desvoltarea tehnică la începuturile tiparului, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926. Catalog UCV

Încercări de lexicografie tipografică

Virgil Molin, Încercări de lexicografie tipografică. Pe marginea unui început de vocabular tipografic al lui Petre Ispirescu, Revista „Limba Română”, nr. 2/1965 (partea I) și nr. 3/1965 (partea II).

Răsfoiește Partea I, Partea II

Vasile Romanescu

Istoria unei cărți

Descarcă: Europeana.

Apărută inițial în două părți (prima în 1934, iar a doua în 1936), este reeditată în 1944 într-un singur volum.

Vasile Romanescu, C. Rasidescu (prefață), Istoria unei cărți. Operă completă., Tiparul „Cartea Românească”, București, 1944.

Descarcă: Internet Archive, Europeana.

Cunoștiințe folositoare: Tiparul

Vasile Romanescu, Tiparul, Cartea Românească. Colecția Cunoștiințe folositoare, Seria D (Știința aplicată), nr. 16.

Descarcă: Europeana.


Călăuza pentru studiul typograficu

Const. P.-Conduratu, Călăuza pentru studiulu typograficu continênd principii teoretice și practice prelucrate, Typografia C. P.-Conduratu, Bucuresci, 1876.

[Anticariat Unu]

Manual grafic

Iosif R. W. Krannich, C. Rasidescu (prefață), Manual grafic, „Cartea Românească”, București, 1928.

Descarcă: Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Date biografice

Născul în 1884 la Riga, † 12 decembrie 1936 [conform Buletinul grafic, anul I, nr. 2 / 1936, p. 16]. Fiul Dorotheei Krannich [AD].

A tervezőnyomdász vonal- és formakincse

A tervezőnyomdász vonal- és formakincse

Descarcă: Europeana

A kolozsvári nyomdászat története

A kolozsvári nyomdászat története [Istoria tiparului în Cluj].

Descarcă: Europeana

Nyomdászati chemia és árúisme

Nyomdászati chemia és árúisme, Cluj.

Descarcă: Europeana

Gheorghe Asachi ca tipograf și editor

Nicolae Iorga, Gheorghe Asachi ca tipograf și editor. După catalogul lui din 1847, Academia Română, București, 1912.

Descarcă: Europeana

Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pînă la vremile noastre

Vasilie Popp, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pînă la vremile noastre, Sibiu, 1838.

Descarcă: Europeana, alt exemplar.

Istoricul tipografiei și al tiparului

Theodor I. Voinea, Istoricul tipografiei și al tiparului, Editura Tipografiei „România Nouă”, București, 1934.

Descarcă: Europeana

Tipografiile, xilografiile, librăriile și legătoriile de cărți din Bârlad

Descarcă: Europeana

Un mic istoric al tipografiilor din România

D. C. Ionescu, Un mic istoric al tipografiilor din România, [1929 sau înainte].

Istoria editurii românești

Nicolae Th. Ionnițiu, Istoria editurii românești, Cartea Românească, București, 1943.

Tehnologie grafică

Ing. Alexandru D. Bunescu, Tehnologie grafică, Imprimeria Națională, București, 1943. Apărută pe părți în caietele Artei și tehnicii grafice.

Descarcă: BCU Iași

Ghid tehnografic

Ing. Paulina Bucur, Ghid tehnografic, M.O., Imprimeria Centrală, București, 1947.

Date bio-bibliografice

Alte titluri ale autoarei:

Tehnoredactarea

Tehnoredactarea. Noțiuni elementare de prezentare grafică și poligrafică a cărții, Editura Tehnică, București, 1954.

Tehnologia culegerii manuale

Ministerul Culturii, Direcția Industirei Poligrafice, Tehnologia culegerii manuale, Editura Tehnică, București, 1954.

Îndrumări pentru autori și colaboratori

Îndrumări pentru autori și colaboratori. Pentru uz intern., Editura Tehnică, București, 1955.

Culegătoria de litere

Mașini de imprimat

Publicitatea și reclama în comerțul socialist

Supracoperta și coperta interioară.

T. Pavel, Publicitatea și reclama în comerțul socialist, Editura Științifică, 1962.

Litera de tipar

S. Tóth, Litera de tipar, Editura Științifică, București, 1966.

Tehnologia poligrafică

Ing. Niță Ernest, Ing. Constantinescu Dinu, Tehnologia poligrafică. Manual pentru liceul industrial, anul II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968.

Tehnologia poligrafică (Zelenciuc)

T. Zelenciuc, Tehnologia poligrafică. Manual pentru licee de specialitate an IV.

Afișul românesc

Gheorghe Cosma, Afișul românesc, Editura Meridiane, 1980.

Colecția STAS: Editură și poligrafie

Biblioteca Standardizării, Seria Tehnică A.

Edițiile din anul 1966 (prima imagine) și 1974 (a doua imagine).

Mic lexicon de termeni tipografici

Dinu Dumbrăvician, Mic lexicon de termeni tipografici, Editura UNArte, București, 2016. ISBN: 978–606–720–073–7

Răsfoiește pe ResearchGate.

Pagini din istoria cărții românești

Dan Simonescu, Gheorghe Buluță, Pagini din istoria cărții românești, Editura Ion Creangă, București, 1980.

Î.P. Cluj, a 50-a aniversare

Istoria cărții, presei și tiparului din Oltenia

Gheorghe Părnuță, Nicolae Andrei, Istoria cărții, presei și tiparului din Oltenia, Editura Scrisul Românesc / Editura Oltenia, Craiova, 1994. ISBN 9739587690.

Cărțile Graphic Front

Cele trei volume din seria „Grafică fără computer”.

Designul grafic și literatura română pentru copii

Cristian Cheșuț, Designul grafic și literatura română pentru copii, Editura Limes, Cluj–Napoca, 2008. ISBN 978–973–726–116–6.

(Câteva) traduceri

Robin Williams, Adrian Pascu (trad.), PC-ul nu este o mașină de scris, Editura ALL, București, 1996. ISBN 973–9229–21–2. MAC-ul nu este o mașină de scris, Editura ALL, București, 1996. ISBN 973–9229–22–0.

David Dabner, Design grafic. Principiile și practica designului grafic., Editura RAO, București, 2005.

Ultima actualizare: